Ana sayfa TTK Gemi İpoteği Nasıl Sona Erdirilir?

  Gemi İpoteği Nasıl Sona Erdirilir?

  2079
  0

  1- GEMİ ALACAĞI NASIL SONA ERER?
  1.1-
  Alacağın sona ermesi ile ipotek de düşer. Kanundaki istisnalar saklıdır.
  1.2- Alacaklı ve borçlu sıfatlarının aynı kişide birleşmesi, alacağın ödenmesi hükmündedir.
  1.3- Gemi maliki olmayan borçlu, alacağın bir kısmını öderse, gemi ipoteğinin alacaklı üzerinde kalan kısmı borçluya geçenden sıra itibarıyla önce gelir.
  1.4- Gemi maliki olmayan borçlu, ödeme sonucunda ipoteği iktisap eder veya aynı sebepten dolayı gemi sicilinin düzeltilmesinde menfaati bulunursa, alacaklıdan sicilin düzeltilmesi için gerekli belgeleri kendisine vermesini isteyebilir.
  1.5- Malik, bir başkasına karşı, alacağın düşmesi hâlinde gemi ipoteğini de sildirmeyi üstlenirse, silinmeyi istemek hakkının teminat altına alınabilmesi için gemi siciline şerh verilebilir.

  2- GEMİ ALACAKLI VE MALİK SIFATLARININ BİRLEŞMESİ HANGİ HALLERDE OLUR?
  2.1-
  Gemi ipoteği ile mülkiyetin aynı kişide birleşmesi ile ipotek düşer.
  2.2- Borçlu, gemi malikinden başka bir kişi olduğu veya alacak üzerinde bir rehin veya intifa hakkı bulunduğu takdirde ipotek devam eder. Şu kadar ki, gemi maliki alacaklı sıfatı ile geminin paraya çevrilmesini isteyemez ve faiz alacakları için gemi teminat oluşturmaz. 

  3- BİRLİKTE GEMİ İPOTEĞİNDE MALİKİN ALACAKLIYA ÖDEMEDE BULUNMASI HALİNDE GEMİ İPOTEĞİ KALKAR MI?
  3.1-
  Alacaklıya ödemede bulunan gemi maliki, diğer ipotekli gemilerden birinin malikine veya onun hukuki seleflerine rücu hakkına sahip bulunduğu oranda o malikin gemisi üzerindeki ipotek hakkını kazanır. TTK 1045’inci maddenin ikinci fıkrası gereğince devam eden ipotekle işbu ipotek birlikte ipotek teşkil eder.
  3.2- Kısmen ödeme hâlinde, alacaklı üzerinde kalan ipotek, birinci fıkra ile TTK 1045’inci maddenin ikinci fıkrası gereğince malike geçen ipoteklerden sıra itibarıyla önce gelir.
  3.3- Alacağın malike devri veya alacaklı ve borçlu sıfatlarının malikin şahsında birleşmesi, alacağın malik tarafından ödenmesi hükmündedir.
  3.4- Alacaklının hakkını cebrî icra yoluyla ipotekli gemilerden birinden alması durumunda birinci fıkranın birinci cümlesi hükmü uygulanır. 

  4- BİRLİKTE GEMİ İPOTEĞİNDE İPOTEĞİN BORÇLUYA GEÇMESİ HALİNDE GEMİ İPOTEĞİ KALKAR MI?
  Birlikte gemi ipoteğinde borçlu, TTK 1038’inci maddenin altıncı fıkrasında yazılı hâlde, ipotekli gemilerden yalnız birinin malikine veya onun hukuki seleflerine rücu hakkına sahip olursa, ancak bu gemi üzerindeki ipotek kendisine geçer; diğer gemiler üzerindekiler düşer. 

  5- HANGİ HALLERDE ALACAKLININ GEMİ MALİKİNE KARŞI SAHİP OLDUĞU İSTEM HAKKININ ZAMAN AŞIMINA UĞRAR?
  Gemi sicilinden haksız yere silinmiş akdi ipoteklerle tescil edilmemiş bulunan kanuni ipotekler, alacaklının gemi malikine karşı sahip olduğu istem hakkının zaman aşımına uğraması ile düşer.

  Kaynak: Türk Ticaret Kanunu

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here