Ana sayfa Muhasebe Gelir vergisi Kanunu Geçici 80. madde kapsamında gelir vergisi stopaj teşvikine ilişkin...

Gelir vergisi Kanunu Geçici 80. madde kapsamında gelir vergisi stopaj teşvikine ilişkin muhasebe kaydını nasıl yapmam gerekiyor?

1617
0

Gelir Vergisi Kanunu Geçici 80. madde kapsamında gelir vergisi stopaj teşvikine ilişkin muhasebe kaydını nasıl yapmam gerekiyor?

Devletten sağladığı teşvikler 602 hesaba kayıt edilir.

 


193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu
(6322 sayılı Kanunun 12 nci maddesiyle eklenen geçici madde)
Geçici Madde 80

(700 Sayılı KHK’nın 45 inci maddesiyle değişen ibare; Yürürlük:09.07.2018)Cumhurbaşkanınca(*) istatistiki bölge birimleri sınıflandırması, kişi başına düşen milli gelir veya sosyoekonomik gelişmişlik düzeyleri dikkate alınmak suretiyle belirlenen illerde yapılacak yatırımlar için Ekonomi Bakanlığı tarafından düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 31/12/2023 tarihine kadar gerçekleşen yatırımlarda teşvik belgelerinde öngörülen ve fiilen istihdam edilen işçilerin ücretlerinin sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin brüt tutarına tekabül eden kısmı üzerinden hesaplanan gelir vergisi, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan tarihten itibaren 10 yıl süreyle verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir.

Birinci fıkraya istinaden terkin edilecek verginin hesabında, öncelikle 32 nci maddede yer alan asgari geçim indirimi dikkate alınır.

Yatırımın tamamlanamaması veya teşvik belgesinin iptal edilmesi halinde, gelir vergisi stopajı teşviki uygulaması nedeniyle terkin edilen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın gecikme faiziyle birlikte tahsil olunur.

Yatırımın faaliyete geçmesinden önce devri halinde devralan, aynı koşulları yerine getirmek kaydıyla gelir vergisi stopajı teşviki uygulamasından yararlanır.

Yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçmesinden sonra devri halinde, gelir vergisi stopajı teşviki uygulamasından devir tarihine kadar devreden, devir tarihinden sonra ise kalan süre kadar devralan yararlanır.

Bu madde kapsamındaki gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlananlar, diğer kanunlarda yer alan aynı mahiyetteki hükümlerden ayrıca yararlanamazlar.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

(*) Değişmeden önceki şekli: Bakanlar Kurulunca

 

 


Kaynak: İSMMMO
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER

Geçici Vergi Ödemesine ait Örnek Yevmiye Maddesi

 

Kurumlar Vergisi Tevkifat Oranları – (KVK’nun 30 ve Geçici1/4 ile GVK’nun Geçici 67’inci Maddeleri Uyarınca Dar Mükellef)

 

Geçici Vergi Nedir?

 

Fiilen işyerinde çalışan mükellefin oğlu SGK teşvikinden faydalanabilir mi?

 

SGK teşvikinde ortalama çalışan sayısı hesabına emekli çalışanlar katılır mı?

 

SGK teşviklerinden doğru faydalanıyor muyum? nereden kontrol edebilirim?

 

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here