Ana sayfa Vergi Gelir ve Kurumlar Vergisinde Vergi İndirimi %5 Değil, %1 Uygulanacak!

  Gelir ve Kurumlar Vergisinde Vergi İndirimi %5 Değil, %1 Uygulanacak!

  2599
  0

  1- UYGULANACAK VERGİ İNDİRİMİ ORANI KAÇTIR?
  Yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5’i, ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden indirilir.

  Örnek 1:
  Kurumlar Vergisi mükellefi (A) Ltd. Şti. 2017 yılı Safi kazancı 100.000-TL’dir.
  Buna göre yapılacak indirim hesaplaması aşağıdaki gibidir;

  Örnek 2:
  Gelir Vergisi mükellefi (B)’nin 2017 yılı kazancı 100.000-TL dir.
  Buna göre yapılacak indirim hesaplaması aşağıdaki gibidir;

  2- HANGİ MÜKELLEFLERE VERGİ İNDİRİMİ UYGULANABİLİR?
  Vergi indirimi uygulanacak mükellefler;
  2.1- Ticari faaliyet gösteren,
  2.2- Zirai faaliyet gösteren,
  2.3- Mesleki faaliyet gösteren,
  Gelir Vergisi mükellefleri ve
  2.4- Kurumlar Vergisi Mükellefleri

  3- KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNDEN HANGİLERİ VERGİ İNDİRİMİNDEN FAYDALANAMAZ?
  Kurumlar Vergisi mükelleflerinden,
  3.1- Finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler,
  3.2- Sigorta ve reasürans şirketleri,
  3.3- Emeklilik yatırım fonları,
  3.4- Emeklilik şirketleri
  faydalanamazlar.

  4- UYGULANACAK VERGİ İNDİRİMİNDE ÜST LİMİT NEDİR?
  Hesaplanan indirim tutarı, her hâl ve takdirde 1 milyon Türk Lirasından fazla olamaz. 

  5- İNDİRİLECEK TUTAR ÖDENMESİ GEREKEN VERGİDEN FAZLA İSE KALAN TUTAR MAHSUP EDİLEBİLİR Mİ?
  İndirilecek tutarın ödenmesi gereken vergiden fazla olması durumunda kalan tutar, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihi izleyen bir tam yıl içinde mükellefin beyanı üzerine tahakkuk eden diğer vergilerinden mahsup edilebilir. 

  6- MAHSUP EDİLEMEYEN TUTARLAR İADE EDİLİR Mİ?
  HAYIR.
  Yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihi izleyen bir tam yıl içinde mükellefin beyanı üzerine tahakkuk eden ve bu süre içinde mahsup edilemeyen tutarlar ret ve iade edilmez.

  7-GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN FAYDALANABİLECEĞİ İNDİRİM TUTARI NASIL TESPİT EDİLİR?
  Gelir vergisi mükelleflerinin yararlanacağı indirim tutarı,
  7.1- Ticari faaliyet,
  7.2- Zirai faaliyet,
  7.3- Mesleki faaliyet,
  nedeniyle beyan edilen kazançların toplam gelir vergisi matrahı içerisindeki oranı dikkate alınmak suretiyle hesaplanan gelir vergisi esas alınarak tespit edilir.

  8- VERGİ İNDİRİMİNDEN FAYDALANABİLME ŞARTLARI NELERDİR?
  Söz konusu indirimden faydalanabilmek için;
  8.1- İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin kanuni süresinde ödenmiş olması

  ***Kanuni süresinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler bu şartın ihlali sayılmaz.

  ***Her bir beyanname itibarıyla 10 Türk Lirasına kadar yapılan eksik ödemeler bu şartın ihlali sayılmaz.

  8.2- (1) numaralı bentte belirtilen süre içerisinde haklarında beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, re ‘sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması

  ***Yapılan tarhiyatların kesinleşmiş yargı kararlarıyla veya 213 sayılı Vergi Usul Kanununun uzlaşma ya da düzeltme hükümlerine göre tamamen ortadan kaldırılmış olması durumunda bu şart ihlal edilmiş sayılmaz.

  8.3- İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı (vergi cezaları dâhil) 1.000 Türk lirasının üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması,
  şarttır.

  9- KİMLER VERGİ İNDİRİMİNDEN YARARLANAMAZ?
  İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört takvim yılında 213 sayılı VUK 359’uncu maddesinde sayılan fiilleri işlediği tespit edilenler, bu madde hükümlerinden yararlanamazlar.

  10- VERGİ İNDİRİMİNDEN FAYDALANAN MÜKELLEFİN BELİRTİLEN ŞARTLARI TAŞIMADIĞI TESPİT EDİLİRSE NE YAPILIR?
  Bu madde kapsamında vergi indiriminden yararlanan mükelleflerin, öngörülen şartları taşımadığının sonradan tespiti hâlinde ilgili vergilendirme döneminde indirim uygulaması dolayısıyla ödenmeyen vergiler, vergi zıyaı cezası uygulanmaksızın tarh edilir.
  Bu hüküm, indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son 2 yılda herhangi bir vergiye ilişkin beyanların gerçek durumu yansıtmadığının indirimden yararlanıldıktan sonra tespiti üzerine yapılan tarhiyatların kesinleşmesi hâlinde de uygulanır ve bu takdirde indirim uygulaması dolayısıyla ödenmeyen vergiler açısından zamanaşımı, yapılan tarhiyatın kesinleştiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren başlar.

  ***Bu maddede geçen vergi beyannamesi ve vergi ibareleri, Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine verilmesi gereken vergi beyannameleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergileri ifade eder.

  ***Birinci fıkrada yer alan tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan tutarın %5’ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz.

  Kaynak : 6824 sayılı Kanun (23.02.2017 tarih)

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here