Ana sayfa Muhasebe Geçmiş tarihli e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) düzenlenebilir mi?

  Geçmiş tarihli e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) düzenlenebilir mi?

  11
  0

  2021 Aralık ayına SMMM makbuzu kesmem gerekiyordu. Atlamadığımız mükelleflerimiz var. Kağıt ortamında kesme durumumuz olabilir mi?

  Bu durum Vergi idaresince tespit edilmesi halinde makbuz bedelinin % 10’u oranında özel usulsüzlük cezası kesilir.(VUK 353/1)


  Firma ile avukat arasında sözleşme yapılarak, avukatın yol vb. masraflarının firma tarafından karşılanacağı belirtilmiştir. Akabinde avukat yol masraflarını taksi fişi ile firmaya dekont etmiştir. Ancak burada avukatın e-smm düzenlemesi gerekmez mi?

  Avukat e-smm düzenleyecek. Serbest Meslek Kazancının Tespiti Madde 67 Serbest meslek kazancı bir hesap dönemi içinde serbest meslek faaliyeti karşılığı olarak tahsil edilen para ve ayınlar ve diğer suretlerle sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerden bu faaliyet dolayısıyla yapılan giderler indirildikten sonra kalan farktır. 

  Müşteri veya müvekkilinden, serbest meslek faaliyeti ile ilgili olmak üzere para ve ayın şeklinde alınan gider karşılıkları kazanca ilave edilir. (2361 sayılı Kanunun 46’ncı maddesiyle eklenen fıkra) Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin elden çıkarılması halinde Vergi Usul Kanunu’nun 328’inci maddesine göre hesaplanan müspet fark kazanca eklenir. 

  Vergi, resim, harç, keşif, şahitlik, bilirkişilik ve ekspertiz gibi hususlara harcanmak üzere müşteri veya müvekkilden alınan ve tamamen bu hususlara sarf edilen para ve ayınlar kazanç sayılmaz.


  İş sahibi ile yapmış olunan sözleşme, iş sahibi tarafından haklı sebep göstermeksizin feshedilmiştir. Buna istinaden meslek mensubu alacağı tazminat için makbuz düzenleyecek midir? Tazminat bedeline KDV ve stopaj hesaplanacak mıdır?

  Alınan bedel Tazminat değildir. Sonraki aylara ait mesleki gelirdir.

  e-smm düzenlenir, KDV hesaplanır ve % 20 GV stopajı yapılır.


  Özel muayenehanesi olan doktor mükellefim 2020-Temmuz ayında kesmiş olduğu bir e-smm makbuzunun bir kısmını hastaya banka havalesi ile iade ediyor. (Akupunktur tedavisi yarıda kesilmiş.) Bu durumda iade edilen kısım için gelir vergisi ve KDV yönünden nasıl bir işlem yapılabilir?

  İade yapılması için GİDER pusulası düzenlenmesi gerekir. Gider pusulasında KDV hesaplanır ve kdv indirilir ve iade edilen tutar gider yazılır.


  Karşıt inceleme formu için serbest meslek makbuzu düzenleyeceğim. Düzenleyeceğim bu makbuzda stopaj olacak mı? 

  Elbette olacaktır. Serbest meslek mensupları Vergi mükellefi olan GV mükelleflerine ve KV mükelleflerine verdikleri hizmet için düzenleyecekleri e-smm da % 20 GV stopajı ve % 18 KDV hesaplarlar.


  Smmm e serbest meslek makbuzlarında 2.000 TL üzerindeki makbuzlara KDV tevkifatı var mı?

  SM,SMMM VE YMM LER TARAFINDAN VERİLEN HİZMETLERDE KDV KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASI : 

  1)- DANIŞMANLIK

   26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin 2.1.3.2.2 bölümünde belirtilen hizmetler için 9/10 oranında KDV tevkifatı hesaplanır. 

  Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) Ayırımında sayılanlara (SAYILANLAR AŞAĞIDADIR) karşı ifa edilen etüt, plan-proje, DANIŞMANLIK, denetim ve benzeri hizmetlerde alıcılar tarafından (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır. 

  2.1.3.2.2.2. Kapsam Bu bölüm kapsamına; 

  – Piyasa etüt-araştırma, 

  – Ekspertiz,

  – Plan-proje, 

  – Teknik, ekonomik, 

  MALİ VE HUKUKİ ALANDA SUNULAN DANIŞMANLIK, MÜŞAVİRLİK, DENETİM VE BENZERİ HİZMETLER GİRMEKTEDİR. – 

  BELİRLENMİŞ ALICILAR LİSTESİ 

  ***5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri, ***Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, 

  ***Döner sermayeli kuruluşlar, 

  ***Kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşlarına, 

  ***Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına , 

  ***Bankalar ***Sigorta ve Reasüransa Şirketlerine , Emeklilik Şirketlerine, 

  ***Sendikalar ve üst kuruluşları, 

  ***Vakıf üniversiteleri, 

  ***Mobil elektronik haberleşme işletmecileri, 

  ***Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri), 

  *** Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, 

  ***Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar, ***Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler, *

  **Payları Borsa İstanbul (BİST) A.Ş. de işlem gören Şirketler ***Kalkınma ve Yatırım Ajansları 

  2- DİĞER HİZMETLER : 

  KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 35 SERİ NOLU TEBLİĞİ 16/02/2021 Tarih ve 31397 Sayılı Resmi Gazete) MADDE 9 2.1.3.2.13. DİĞER HİZMETLER 01/03/2021 Tarihinden itibaren SM ,SMMM’lerin, YMM’lerin ve Diğer Serbest meslek erbapları veya tüm TACİRLER tarafından aşağıdaki kurum ve kuruluşlara HİZMET vermeleri halinde düzenlenecek e-smm da , Fatura da hesaplanan KDV için 5/10 oranında KDV tevkifatı yapacaklar. 

  Kurum ve Kuruluşlar Listesi : KDV MÜKELLEFLERİ TARAFINDAN , 

  **5018 Sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlara, (Resmi daireler) **Kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi İle kurulan kamu kurum ve kuruluşlarına, 

  **Döner sermayeli kuruluşlara, 

  **Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına , 

  **Bankalar , Sigorta ve Reasüransa Şirketlere Emeklilik Şirketlerine, 

  ** Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıklarına, 

  **Kalkınma ajanslarına, İfa edilen (verilen) edilen ve KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE ÖZEL OLARAK Belirlenmeyen DİĞER BÜTÜN HİZMET İFALARINDA söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında kdv tevkifatı yapılacaktır. 

  Hizmet teslim eden satıcılar düzenledikleri faturada KDV tevkifatını hesaplayacaklardır. 

  SONUÇ OLARAK; 

  a)- 9/10 ORANI KAPSAMINA GİREN TESLİMLER VE TESLİM YAPILANLAR AYRI KİŞİ VE KURUMLARDIR 

  b)- 5/10 ORANI KAPSAMINA GİREN TESLİMLER VE TESLİM YAPILANLAR AYRI KİŞİ VE KURUMLARDIR 

  c)- YUKARIDA BELİRTİLENLER DIŞINDA KALAN MÜKELLEFLERE DÜZENLENECEK FATURA VE SERBEST MESLEK MAKBUZLARINDA KDV TEVKİFATI YAPILMAZ. 

  d)- KISMİ KDV TEVKİFATI KDV DAHİL 2.000 TL’NİN ÜSTÜNDE OLAN HİZMETLERE UYGULANIR. NİHAİ TÜKETİCİLERE VERİLEN HİZMET TUTARI NE OLURSA, OLSUN KDV TEVKİFATI YAPILMAZ.

   


  Kaynak: İSMMMO
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here