Ana sayfa Mevzuat Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılmasında Yeni İstanbul Yaklaşımı

Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılmasında Yeni İstanbul Yaklaşımı

685
0

 

FİNANSAL SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINDA YENİ İSTANBUL YAKLAŞIMI
25.12.2018

  1. Genel Olarak

Döviz kurlarındaki ani çıkışların, Merkez bankasının faiz artırımlarının, enflasyon rekorlarının, ticari sektörün önemli aktörlerinden art arda gelen iflas ya da konkordato haberlerinin gündemi oluşturduğu 2018 yılı, “ekonomik kriz” söylemlerinin de sıklıkla konuşulduğu bir yıl oldu.

Özellikle Temmuz ayında Rahip Brunson’nın tutuklanmasının ardından yaşanan ciddi döviz artışları, şüphesiz ki büyük şirketlerden küçük işletmelere ve hatta sıradan vatandaşa uzanan bir şekilde ekonominin tüm aktörlerini ciddi anlamda etkiledi. Piyasalarda yaşanan bu olağan dışı durum, ekonomiye ilişkin bir dizi önlem alınmasını gerekli kıldı.

Bu önlemlerinden biri de, ilk olarak 2001 yılında yaşanan ekonomik kriz sonrasında ortaya çıkan ve o dönemde “İstanbul Yaklaşımı” olarak adlandırılan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun  (BDDK) kur ve piyasa şartlarındaki olumsuz gidişatın kredi kullanan borçlu firmalar üzerindeki negatif etkilerini azaltmak amacıyla düzenlediği “Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Programı (“FYY Programı”)” nın yeniden ve yeni düzenlemeler ile birlikte faaliyete geçirilmesi olmuştur.

Bu itibarla,  5411 Sayılı Bankacılık Kanunun 93. Maddesi ile BDDK’na tanınan “ finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanması, kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışması, malî sektörün gelişmesi, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması amacı ile yönetmelikler ve tebliğler çıkarma” yetkisi kapsamında BDDK tarafından düzenlenen  “Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik”  15.08.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu Yönetmelik üzerinde 21 Kasım 2018 de 30602 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelikle, bir takım değişiklikler ve eklemeler yapılarak düzenlemeye son hali verilmiştir.

Piyasaların  “Yeni / İkinci İstanbul Yaklaşımı” olarak adlandırdığı bu düzenleme,  Kredi alanlar ile kredi verenler, Türkiye Bankalar Birliği’ nin hazırlayacağı “Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması” zemininde bir araya gelerek mevcut borç durumlarını yeniden yapılandırmalarını içermektedir. Türkiye Bankalar Birliği Tarafından düzenlenen  “Çerçeve Anlaşma” ise 11 Eylül 2018 tarihinde hazırlanarak kamuoyuna duyurulmuştur.

II- Türkiye’nin Ekonomi Geçmişinde Benzer Uygulamalar ;  2001 Krizi Sonrasında Doğan İstanbul Yaklaşımı Ve Anadolu Yaklaşımı :

Yukarıda bahsettimiğimiz “Yeni İstanbul Yaklaşımı” nı amaç ve müstakbel neticeleri bakımından tam anlamıyla değerlendirilebilmek için öncelikle Türkiye’ nin ekonomik geçmişinde, ekonomik buhranların yaşandığı benzer dönemlerinde başvurulan “İstanbul Yaklaşımı” ve “Anadolu Yaklaşımı” nı kısaca özetlemekte fayda var;

Bilindiği üzere tarihler 2001  yılını gösterdiğinde ; 1998 yılında Uzak Doğu Asya Krizi, 1999 Rusya Krizi ve Büyük Marmara Depreminin de sarsıcı etkileri henüz geçmemişken bir de ekonomik kriz ortaya çıkmıştır.2001 ekonomik krizinin Türkiye’ye etkileri hayli ciddi ve yoğun olmuştur. Yaşanan bu ekonomik kriz sonrasında ; 1970’lerin ortalarında İngiltere’de yaşanan yüksek enflasyonun ardından bankaların kredi takip birimleri kurarak kredi takiplerinde çözüm bulma çalışmaları neticesinde geliştirilen “Londra Yaklaşımı”  ndan esinlenilerek  bir “Yeniden Yapılandırma” yöntemi geliştirilmiş ve bu yönteme “İstanbul Yaklaşımı” adı verilmiştir.

İstanbul Yaklaşımı kapsamında toplam, 318 şirketin, yaklaşık 6 milyar dolarlık borcu yeniden yapılandırılmıştır. İstanbul Yaklaşımı ile ekonomide kalıcı hasarlar yaratan olumsuzluklar giderilmeye çalışmış, ve bu yöntem ile kısmen başarıya ulaşılmış üretim artışı, eflasyon ve faizlerde düşüş elde edilmiştir.

Aradan geçen 5 yılından ardından 2006 yılında ise,  petrol fiyatlarındaki artışa bağlı olarak enflasyonda yaşanan ciddi artış ve ihalata dayalı büyüme modelinin beraberinde getirdiği cari açık piyasalara yansımış ve o dönemin ekonomisi ciddi anlamda etkilenmiştir. Bu olumsuz durum üzerine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından hazırlanan ’ “Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmalarının Onaylanması, Kabulü ve Uygulanmasına İlişkin Genel Şartlar Hakkında Yönetmelik’’ de 31.01.2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu düzenlemenin amacı; Türkiye’de faaliyette bulunan bankalar ve diğer malî kurumlardan aldıkları kredileri geri ödemekte sıkıntı çeken “küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin” alınacak tedbirlerle, malî kesime olan geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerini ve istihdama katkıda bulunmaya devam etmelerini sağlamak olarak belirlenmiştir. Anadolu Yaklaşımı kapsamında KOBİ Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları ile toplamda 120 küçük ve orta ölçekteki işletme (KOBİ) Finansal Yeniden Yapılandırma Programı kapsamına alınmıştır

Görüldüğü üzere, Türkiye’nin ekonomi geçmişinin çeşitli dönemlerinde “Yeniden Yapılandırma Programları” ile yaşanan ekonomik sıkıntılara ve piyasalardaki kötü gidişata çözüm bulunmaya çalışılmıştır.

15 Ağustos 2018 tarihinde yayımlanan ve 21 Kasım 2018 deki değişiklikler ile son haline getirilen “Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması “ programı yukarıda kısaca açıkladığımız “İstanbul Yaklaşımı” ile benzer hükümleri içermektedir.

III- “Yeni İstanbul Yaklaşımı”  Kapsamı Ve Getirdikleri

Amaç ve konu

Türkiye Bankalar Birliği tarafından 11 Eylül 2018 tarihinde yayınlanan “Çerçeve Anlaşmasına”  göre “Finansal Yeniden Yapılandırma Programı(“FYY Programı”)” aşağıda belirtilen amaçları kapsamakta olup bu itibarla program;

1.kredi borçlarının vadelerini uzatmak,

2.bu borçluların kredilerini yenilemek,

3.borçlulara ilave yeni kredi vermek,

4.anapara, faiz, temerrüt faizi ve kâr payları ile kredi ilişkisinden doğan diğer her türlü alacağı indirmek veya bunlardan vazgeçmek,

5.anapara, faiz veya kâr payı alacaklarını; kısmen veya tamamen iştirake çevirmek, aynî, nakdî ya da tahsil şartına bağlı bir bedel karşılığı devir veya temlik etmek, borçlu ya da üçüncü kişilere ait ayni değerler karşılığında kısmen veya tamamen tasfiye etmek, satmak, bilanço dışına çıkarmak,

6.diğer alacaklı kuruluşlar ve alacaklılarla birlikte hareket ederek protokoller yapmak,

şeklinde alınacak tedbirlerle, borçlu şirketlerin geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine ve istihdama katkıda bulunmaya devam etmelerine imkan verilmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

FYY Programının Kişi Bakımından Kapsamı ;

Program kapsamında Sözleşme Akdedecek Alacaklı Kuruluşlar;

5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3 üncü maddesinde geçen bankalar ; mevduat bankaları ve katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankaları

6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’nun 3 üncü maddesinde geçen şirketler ; finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketleri’ni ifade eder

Diğer Borçlular ; Yukarıda belirtilen  Alacaklı Kuruluşlar dışında kalan borçlular; Alacaklı Kuruluşlar Konsorsiyumu (“AKK”)’ na üye Alacaklı Kuruluşlar’ın toplam alacaklarının yüzde 75’ini (yüzde 75 dahil) ve AKK’na üye Alacaklı Kuruluş sayısının en az yüzde 30’unu temsil eden Alacaklı Kuruluşlar’ın aynı yöndeki kararıyla “FYY Programı” na dahil edilebilir. AKK’na dahil edilen söz konusu alacaklılar Çerçeve Anlaşması’nı imzalamış olan diğer AKK üyeleri ile aynı hak ve yükümlülüklere sahip olacaktır.

Programdan faydalanabilecek olan “borçlu” lar ise; Bankacılık Kanununa tabi kuruluşlar,  Sermaye Piyasası Kanununun 35 inci maddesinde belirtilen Sermaye Piyasası Kurumlar,  Sigortacılık Kanununa tabi kuruluşlar, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununa tabi kuruluşlar ile Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanuna tabi kuruluşlar dışında kalan şirketlerdir.

FYY Programının Konu Bakımından Kapsamı

İlgili düzenlemeler ve 11 Eylül Tarihli Çerçeve Anlaşmasında belirtilen usul ve esaslar kapsamında aşağıda belirtilen koşulları sağlayan borçlar için Finansal Yeniden Yapılandırma Programına başvurulabilecektir.

Asgari Borç Koşulu ;  Başvuru Bankası’na başvuru tarihi itibariyle Alacaklı Kuruluşlar’a olan anapara (nakit+gayrinakit) borç toplamı 100 milyon TL’den büyük olan borçluları kapsamaktadır. Bu noktada berlitmek gerekir ki; bir borçlu ya da borçlunun dahil olduğu “risk grubu” ndaki diğer borçlular asgari borç miktarını oluşturmak kaydı ve şartıyla bir bütün olarak veya kısmen yeniden yapılandırılabilecektir.

Yasal Takiplerin Başlatılmamış olması koşulu ; Bu koşula göre “FYY Programı”na alınacak olan borçlar hakkında hiçbir Alacaklı Kuruluş tarafından yasal takip işlemlerine başlanmamış olması esastır. Buna karşın, başvuru tarihi itibariyle yasal takip işlemlerine başlanmış olmakla birlikte, toplam borç/memzuç tutarının azami yüzde 25’lik kısmı bir veya birden fazla Alacaklı Kuruluş’ta bulunan borçlular yapılandırma kapsamına alınabilecektir. Haklarında iflas kararı bulunan borçlular ise FYY Programı kapsamına alınamayacaktır.

Geri Ödeme Kabiliyetinin Olması Koşulu ; “FYY Programı” kapsamına alınacak borçluların, mali durumlarının ve bu kapsamda borçlarının yeniden yapılandırılması veya yeni bir itfa planına bağlanması sonucunda borçlarını geri ödeme kabiliyeti kazanacağına ilişkin kanaatin oluşmasını teminen, ilgili borçlunun mali durumunun tespiti ve fizibilitesi Alacaklı Kuruluşlar Konsorsiyumu (“AKK”)’nın kararıyla bir banka veya bankalara, bağımsız denetim kuruluşlarına ya da “AKK” tarafından uygun görülecek kuruluşlara, kapsamı ve hazırlanma süresi “AKK” tarafından belirlenmek üzere yaptırılır.

Yapılan incelemelere bağlı olarak borçlunun bilanço içi ve dışı varlık ve imkanlarının bir arada irdelenmesi sonucunda, ilgili borçlunun öngörülen süre içerisinde borçlarını ödeme kabiliyetini kazanıp kazanmayacağı yönündeki değerlendirmeler sonrasında “AKK” tarafından olumlu görüşe varılan borçlar “FYY Sözleşmesi” ile yapılandırılabilir..

FYY Programına Nasıl Başvurulacaktır  ?

“FYY Programına” alınabilecek borçlular; en yüksek alacaklı üç Alacaklı Kuruluştan birine, Çerçeve Anlaşması ekinde belirtilen formata uygun bir “Başvuru ve Taahhüt Mektubu” ’na sürecin gerektirdiği diğer belge ve bilgileri de ekleyerek başvuruda bulunurlar.

Kendisine başvurulan Alacaklı Kuruluş en geç üç iş günü içinde olmak üzere ilgili borçlunun beyanı doğrultusunda borçlu bulunduğu ve Çerçeve Anlaşması’nın tarafları arasında bulunan Alacaklı Kuruluşlar’a bilgi vererek bu Anlaşma’da belirlenen yönteme uygun olarak yapılacak hesaplamaya göre alacaklarının ve varsa teminatlarının bildirilmesini talep eder.

Alacaklı Kuruluşlar, kendilerine yapılan bildirimi izleyen en geç üç iş günü içinde bu geri bildirimi Başvuru Bankası’na yaparlar. Kendisine başvurulan Alacaklı Kuruluş iletilen alacak tutarlarından oluşan dökümü üç iş günü içinde Alacaklı Kuruluşlar’la paylaşır.

Başvuru Bankası’na usulüne uygun bir şekilde başvuruda bulunulması ve başvurunun ilgili Alacaklı Kuruluşlar’la paylaşılması ile birlikte, herhangi bir prosedüre tabi olmaksızın “Durumun Korunması Süreci” başlar.

Bu süreçte borçlu hakkında icra takibi yapılamaz, zamanaşımı ve hak düşürücü süreler nedeniyle hak kaybına yol açacak durumlar hariç olmak üzere, mevcut takiplere devam edilemez, yeni takipler açılamaz, diğer yasal yollara başvurulamaz. “Durum Korunması Süreci” boyunca, başvuruda sunulan Taahhütname’deki esaslara uyulmak zorunludur, aksi tespit edildiğinde AKK üyelerine bilgi verilir ve süreç sonlandırılabilir.

 Alacaklı Kuruluşlar Konsorsiyumu (“AKK”) Nedir?

AKK, Alacaklı Kuruluşlar’dan ve AKK’nın kabulü halinde diğer alacaklılardan oluşan bir konsorsiyumdur. Alacaklı Kuruluşlar’ın kararına bağlı olmak üzere FYY uygulanacak her bir borçlu ve/veya aynı risk grubuna dahil olanlar bazında ayrı ayrı AKK’lar veya tek bir “AKK” oluşturulabilir. Diğer alacaklıların AKK’ya kabul edilebilmeleri için ilgili AKK’nın onayının yanı sıra bu kapsamda yapılandırılacak borçluyla sınırlı olmak üzere Çerçeve Anlaşması’nın birsuretini imzalayarak bu yükümlülükleri kabul etmeleri ve Lider Banka’ya (“LB”) vermeleri yeterlidir.

“AKK”, sürecin hızlı çalışmasını teminen, nihai kararlar “AKK” tarafından verilmek kaydıyla, ilgili borçlular ile yapılacak müzakereleri LB’nin önderliğinde olmak üzere “AKK” üyeleri arasından yeterli görülen sayıda üyeden oluşan bir heyet ile sürdürmeyi kararlaştırabilir.

Lider Banka(“LB”) Nedir?

Borçlunun Alacaklı Kuruluşa başvurusunu takiben onuncu iş gününde, Başvuru Bankası’na iletilen alacak tutarlarından oluşan döküm esas alınarak “AKK” tarafından “Lider Banka” seçimi yapılacaktır.

“AKK” içinde en büyük alacaklı konumundaki Alacaklı Kuruluş, ilgili müzakerelerin yönetilmesi, sonuçlandırılması ve uygulamanın izlenmesi konusunda” Lider Banka” olarak görev yapar. “LB”, bu görevini, kendi isteği ile kendisinden sonra gelen en büyük alacaklı ikinci veya varsa üçüncü Alacaklı Kuruluş’a (devralacak olanın mutabakatı sağlanmak koşuluyla) devredebilir.

“AKK”, AKK’ na üye Alacaklı Kuruluşlar’ın toplam alacaklarının yüzde 75’ini (yüzde 75 dahil) ve AKK’ na üye Alacaklı Kuruluş sayısının en az yüzde 30’unu temsil eden Alacaklı Kuruluşlar’ın aynı yöndeki kararıyla “LB”yı seçebilir. Seçimde, “AKK” üyeleri alacaklarıyla orantılı olarak oy kullanırlar. En fazla oyu alan aday, “LB” olarak seçilir.

Başvurusu Yapıldıktan Sonra Süreç Ne Kadar Sürer?

“AKK” başvuru tarihinden itibaren en fazla 90 gün içinde yeniden yapılandırma kararını oluşturamadığı takdirde süreç sona ermektedir.  u süre, “AKK” ’na üye Alacaklı Kuruluşlar’ın toplam alacaklarının % 75’ini (% 75 dahil) ve “AKK”’na üye Alacaklı Kuruluş sayısının en az % 30’unu temsil eden Alacaklı Kuruluşlar’ın aynı yöndeki kararıyla en fazla iki ay süreyle uzatılabilmektedir. Bununla birlikte,  Sözleşme’nin imzalanması dahil toplam sürenin 150 günü geçemeyecektir. Çerçeve Anlaşması’nın iki yıllık süresi içinde en fazla iki kere başvuru yapılabilmektedir.

FYY Sözleşmesinin İmzalanması ve Neticeleri

Çerçeve Anlaşmaları kapsamında bir borçluyla yapılan sözleşmenin Alacaklı Kuruluşlar’ın alacaklarının “üçte ikisini oluşturan çoğunluğu tarafından imzalanması halinde”, Çerçeve Anlaşması’nı imzalamış olan Alacaklı Kuruluşlar’ın tamamı tarafından alacakların yeniden yapılandırılması zorunludur

Borçlu ile “AKK” üyeleri ve Anlaşma koşulları doğrultusunda olmak üzere varsa “AKK” üyelerinin uygun göreceği diğer alacaklılar arasında “FYY Sözleşmesi”  bağıtlanır.

Çerçeve Anlaşması’na dayandırılarak bağıtlanan tüm FYY Sözleşmelerin listesi, ilgili bankalar tarafından borçlunun Başvuru ve Taahhüt Mektubu’ndaki beyanı esas alınarak, belirlenecek bir format dahilinde ayda bir kez BDDK’na iletilmek üzere TBB’ne gönderilir. Çerçeve Anlaşmaları, BDDK tarafından onaylanmalarını müteakiben geçerlilik kazanır. Çerçeve Anlaşmalarında yapılacak değişiklikler için de BDDK’dan  izin alınması şarttır.

FYY Sözleşmesi’nin imzalanmasını müteakip, borçlu FYY Sözleşmesi’nden kaynaklanan edimlerini yerine getirdiği sürece;  borçlu hakkında icra takibi yapılamaz, zamanaşımı ve hak düşürücü süreler nedeniyle hak kaybına yol açacak durumlar hariç olmak üzere, mevcut takiplere devam edilemez, yeni takipler açılamaz, diğer yasal yollara başvurulamaz

Alacaklı Kuruluşlar’ın Çerçeve Anlaşması’ndan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde;   ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümüyle görevli olmak üzere TBB Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği esaslar dahilinde ve gerektiğinde “AKK” bazında ayrı ayrı olmak üzere en az biri hukuk lisans eğitimine sahip üç kişiden Hakem Kurulu (HK) oluşturulur.

“HK”, TBB marifetiyle ve TBB’ye ilgili “AKK” nın üyelerinin isimlerinin belirtildiği bir refakat yazının ekinde kapalı bir zarf içerisinde kendisine yapılan başvuruları en geç beş işgünü içinde sonuçlandırır ve verdiği kararlar tüm “AKK” üyelerince uygulamaya konulur. “HK” nın kararları tarafları bağlayıcıdır.

FYY Programı Ne Kadar Süreyle Uygulanacak?

11 Eylül 2018 de TBB tarafından yayınlanan ve BDDK  tarafından 19 Eylül 2018 ‘de onaylanan  “Çerçeve Anlaşması” BDDK onayından itibaren en geç iki yıl içinde imzalanacak olan “FYY Sözleşmeleri için geçerliliğini koruyacaktır. Bununla birlikte, BDDK bu sürenin 2 yıl daha uzatılmasına karar verebilecektir.

IV- SONUÇ

Görüldüğü üzere, ekonomi anlamında hayli zorlu geçen 2018 yılında, döviz ve faiz artışlarından hayli etkilenen kredi alan şirketleri koruyabilmek ve borçların ödenebilirliğini sağlayarak finans kuruluşlarının zararlarını da bir ölçüde giderebilmek adına esasında geçmişten bugüne pek çok defa bir farklı düzenlemeler ile denenmiş olan Finansal Yeniden Yapılandırmanın yeni ve fakat öncekilere benzer bir modeliyeniden tedavüle çıkartılmıştır.

Bu Finansal Yeniden Yapılandırma modeli, konkordatonun pek çok şirket için bir cankurtaran olarak görüldüğü günümüzde, finans kuruluşlarının daha büyük rol oynadığı bir yeniden yapılandırma sistemi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Uygulamanın oldukça yeni düzenlenmiş olması nedeni ile henüz istatistiksel verilerin tam anlamı ile oluşmamış olmasına karşın FYY Programından beklentiler oldukça yüksektir. Kanaatimizce de, ekonominin en çok da kredi alan borçluların geri ödemelerini etkilediği bu günlerde yapılan değişiklik, ticari sektörün ihtiyaç duyduğu bir durumdur. Ancak programın uygulamada reel anlamda ne kadar fayda getireceği konusunda en büyük yük finans kuruluşlarına düşmekte olup, yeniden yapılandırmaların bir çözüm doğurabilmesi için makul ve gerçekçi yeniden yapılandırma şartlarının belirlenmesi oldukça önemlidir.

Av Semra Gürçal

Kaynakça :

Finansal Sektöre Olan Borçlarin Yeniden Yapilandirilmasi Hakkinda Yönetmelik , 15 Ağustos 2018 gün 30510 sayılı Resmi Gazete http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/08/20180815-4.htm

Finansal Sektöre Olan Borçlarin Yeniden Yapilandirilmasihakkinda Yönetmelikte Değişiklik Yapilmasina Dair Yönetmelik 21 Kasım 2018 Gün 30602  Sayılı Resmi Gazete  http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/11/20181121-1.htm

Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı , Finansal Yeniden Yapilandirma Çerçeve Anlaşmasi, 11 Eylül 2018 https://www.tbb.org.tr/Content/Upload/Dokuman/7551/cerceveanlasmasi.pdf

Öğr. Gör. Selahattin KOÇ,  Finansal Yeniden Yapilandirma: İstanbul Ve Anadolu Yaklaşimlari, Sonuçlari   http://eskidergi.cumhuriyet.edu.tr/makale/2116.pdf

Türkiye Bankalar Birliği, KOBİ Finansal Yeniden Yapılandırma Programı, Aylık Rapor, Mart 2009 https://www.tbb.org.tr/tr/bankacilik/arastirma-ve-yayinlar/ozel-dosyalar/44

Hamdi İlkay Girgin “Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik ve Çerçeve Anlaşmaları” https://www.procompliance.net/finansal-sektore-olan-borclarin-yeniden-yapilandirilmasi-hakkinda-yonetmelik-ve-cerceve-anlasmalari/

Finansal Yeniden Yapılandırma  Koordinasyon Sekreteryası,” İstanbul Yaklaşimi Bir Yeniden Yapilandirma Deneyimi”, Ağustos 2005 https://www.tbb.org.tr/Dosyalar/Dosyalar/2istanbulyaklasimideneyimi5.doc


Kaynak: ozgunlaw.com.tr
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here