Ana sayfa Mevzuat Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi...

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

681
0
1 Şubat 2019 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30673

TEBLİĞ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNCE

UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ

HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 24/12/2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan 25020 FİNANSAL KİRALAMAYLA EDİNİLEN MENKULLER, 25220 FİNANSAL KİRALAMAYLA EDİNİLEN GAYRİMENKULLER, 254 ÖZEL MALİYET BEDELLERİ – T.P., 255 ÖZEL MALİYET BEDELLERİ – Y.P., 25602 ÖZEL MALİYET BEDELLERİ AMORTİSMANI, 25702 ÖZEL MALİYET BEDELLERİ AMORTİSMANI, 25605 FİNANSAL KİRALAMAYLA EDİNİLEN MENKULLERİN AMORTİSMANI, 25606 FİNANSAL KİRALAMAYLA EDİNİLEN GAYRİMENKULLERİN AMORTİSMANI, 25705 FİNANSAL KİRALAMAYLA EDİNİLEN MENKULLERİN AMORTİSMANI, 25706 FİNANSAL KİRALAMAYLA EDİNİLEN GAYRİMENKULLERİN AMORTİSMANI, 354 ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA GİDERLERİ (-) – T.P., 355 ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA GİDERLERİ (-) – Y.P., 644 FİNANSAL KİRALAMA GİDERLERİ – T.P., 645 FİNANSAL KİRALAMA GİDERLERİ – Y.P. hesapları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

25020 KULLANIM HAKKI OLAN MENKULLER

 

25220 KULLANIM HAKKI OLAN GAYRİMENKULLER

 

254 KİRALAMALARA İLİŞKİN GELİŞTİRME MALİYETLERİ – T.P.

 

255 KİRALAMALARA İLİŞKİN GELİŞTİRME MALİYETLERİ – Y.P.

 

25602 KİRALAMALARA İLİŞKİN GELİŞTİRME MALİYETLERİ AMORTİSMANLARI

 

25702 KİRALAMALARA İLİŞKİN GELİŞTİRME MALİYETLERİ AMORTİSMANLARI

 

25605 KULLANIM HAKKI OLAN MENKULLERİN AMORTİSMANI

 

25606 KULLANIM HAKKI OLAN GAYRİMENKULLERİN AMORTİSMANI

 

25705 KULLANIM HAKKI OLAN MENKULLERİN AMORTİSMANI

 

25706 KULLANIM HAKKI OLAN GAYRİMENKULLERİN AMORTİSMANI

 

354 ERTELENMİŞ KİRALAMA GİDERLERİ (-) – T.P.

 

355 ERTELENMİŞ KİRALAMA GİDERLERİ (-) – Y.P.

 

644 KİRALAMA İŞLEMLERİNE İLİŞKİN FAİZ GİDERLERİ – T.P.

 

645 KİRALAMA İŞLEMLERİNE İLİŞKİN FAİZ GİDERLERİ – Y.P.

 

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan 35200 FİNANSAL KİRALAMA, 35201 FAALİYET KİRALAMASI, 35300 FİNANSAL KİRALAMA ve 35301 FAALİYET KİRALAMASI hesapları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına hesap sıralamasına uygun olarak yerleştirilmek üzere aşağıdaki hesaplar eklenmiştir.

 

35010 GAYRİNAKDİ KREDİLER BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI

 

35110 GAYRİNAKDİ KREDİLER BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI

 

41408 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR BEKLENEN ZARAR KARŞILIĞI

 

41508 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR BEKLENEN ZARAR KARŞILIĞI

 

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan 780 ALINAN KÂR PAYLARI – TÜRK PARASI hesap açıklamasının ikinci paragrafı yürürlükten kaldırılmış; 35010 GAYRİNAKDİ KREDİLER BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI, 41408 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR BEKLENEN ZARAR KARŞILIĞI ve 82004 TFRS 9 BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ hesap açıklamaları eklenmiş, aynı fıkrada yer alan 250 MENKULLER – TÜRK PARASI, 252 GAYRİMENKULLER – TÜRK PARASI, 254 ÖZEL MALİYET BEDELLERİ – TÜRK PARASI, 352 KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR – TÜRK PARASI,  354 ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA GİDERLERİ (-) – TÜRK PARASI, 41405 İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞ ORTAKLIKLARI BEDELSİZ HİSSE SENETLERİ, 644 FİNANSAL KİRALAMA GİDERLERİ – TÜRK PARASI, 850 AMORTİSMAN GİDERİ – TÜRK PARASI ve 880 DİĞER İŞLETME GİDERLERİ – TÜRK PARASI hesap açıklamaları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“35010 GAYRİNAKDİ KREDİLER BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI

“Finansal Araçlar” başlıklı 9 numaralı Türkiye Finansal Raporlama Standardına göre gayrinakdi krediler için hesaplanan beklenen zarar karşılığı tutarları bu hesapta izlenir.”

 

“41408 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR BEKLENEN ZARAR KARŞILIĞI

Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıklara ilişkin beklenen zarar karşılığı tutarları “Finansal Araçlar” başlıklı 9 numaralı Türkiye Finansal Raporlama Standardı esasları çerçevesinde bu hesapta izlenir.”

 

“82004 TFRS 9 BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ

“Finansal Araçlar” başlıklı 9 numaralı Türkiye Finansal Raporlama Standardına göre hesaplanan tüm beklenen zarar karşılığı giderleri bu hesapta izlenir. Hesap, 182 TFRS 9 Beklenen Zarar Karşılıkları (-) – T.P., 35010 Gayrinakdi Krediler Beklenen Zarar Karşılıkları ve 41408 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar Beklenen Zarar Karşılığı hesapları ile karşılıklı çalışır.”

 

“250 MENKULLER – TÜRK PARASI

Kullanım hakkı olan menkuller, faaliyetlerin sürdürülmesi için satın alınan menkuller ile ilgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümleri gereğince yapılacak yeniden değerleme sonucu menkullerde doğan değer artışları ve alımı yapılmış ancak henüz kullanım için dağıtımı yapılmamış stok menkullerin kaydına özgü aktif nitelikli bir hesaptır.

Şirketin mülkiyetinde olup faaliyet kiralaması yöntemi ile kiralamaya konu edilen menkuller 25021 Faaliyet Kiralaması Konusu Menkuller yardımcı hesabında izlenir.”

 

“252 GAYRİMENKULLER – TÜRK PARASI

İlgili Türkiye Muhasebe Standartları kapsamında, faaliyetlerin sürdürülmesi amacıyla satın alınan gayrimenkullerin, kullanım hakkı olan gayrimenkullerin, özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak inşaat ve ticaret veya işletmecilik amacıyla edinilen gayrimenkul maliyet bedellerinin ve gayrimenkullerin yeniden değerlemeye tabi tutulması sonucu meydana gelen değer artışlarının kaydedildiği aktif nitelikli bir hesaptır.

İlgili Türkiye Muhasebe Standardı kapsamında kullanım hakkı olan gayrimenkullerin kiralama sözleşmesi sona erdikten sonra edinilmesi halinde, 25220 Kullanım Hakkı Olan Gayrimenkuller hesabından 25200 Kullanım İçin hesabına aktarılır.

Şirketin mülkiyetinde olup faaliyet kiralaması yöntemiyle kiralamaya konu edilen gayrimenkuller 25221 Faaliyet Kiralaması Konusu Gayrimenkuller yardımcı hesabında izlenir.”

 

“254 KİRALAMALARA İLİŞKİN GELİŞTİRME MALİYETLERİ – TÜRK PARASI

TFRS 16 kapsamında kullanım hakkı varlığının maliyetine eklenemeyen ve bahse konu Standartta istisnalar kapsamında yer alan kiralamalara ilişkin geliştirme amaçlı harcamalar bu hesapta izlenir. Kiralamalara ilişkin geliştirme maliyetleri faydalanma süresi dikkate alınarak eşit tutarlarla itfa edilir. Ancak her halükarda faydalanma süresi kiralama süresini geçemez. Kira süresinin belli olmaması veya beş yıldan uzun olması durumunda itfa süresi beş yıl olarak kabul edilir.”

“352 KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR – TÜRK PARASI

İlgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümleri çerçevesinde, kullanım hakkı olan varlıklara ilişkin kiralama sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülükler bu hesapta izlenir.”

 

“354 ERTELENMİŞ KİRALAMA GİDERLERİ (-) – TÜRK PARASI

İlgili Türkiye Muhasebe Standardında belirtilen esaslara göre ertelenmiş kiralama giderleri bu hesapta izlenir. Kiralama işlemlerine ilişkin faiz giderleri bu hesabın alacağına 644 Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri – T.P. hesabının borcuna kaydedilerek dönem giderlerine yansıtılır.”

 

“41405 İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞ ORTAKLIKLARI BEDELSİZ HİSSE SENETLERİ

İştirakler, bağlı ortaklıklar ve iş ortaklıklarından edinilen bedelsiz hisse senetlerine isabet eden tutarlar nedeniyle aktifte meydana gelen artışların ilgili TMS’ler çerçevesinde izlendiği pasif nitelikli bir hesaptır.”

 

“644 KİRALAMA İŞLEMLERİNE İLİŞKİN FAİZ GİDERLERİ –  TÜRK PARASI

İlgili Türkiye Muhasebe Standardı kapsamında kullanım hakkı olan varlıklara ilişkin Türk parası faiz giderleri bu hesaba kaydedilir.”

 

“850 AMORTİSMAN GİDERİ – TÜRK PARASI

Şirketlerin mülkiyetindeki menkul ve gayrimenkuller ile ilk tesis ve taazzuv giderlerinin ve kiralamalara ilişkin geliştirme maliyetleri gibi giderlerin itfa edilmelerini teminen ilgili bilanço döneminde ayrılan amortismanlarbu hesapta izlenir.”

 

“880 DİĞER İŞLETME GİDERLERİ – TÜRK PARASI

Şirketlerin faaliyetlerini yürütebilmesi için bilanço dönemi içinde yaptığı diğer işletme giderleri bu hesaba kaydedilir. TFRS 16 kapsamına girmeyen kiralama işlemlerine ilişkin giderler 88000 Kiralama Giderleri hesabında izlenir.”

MADDE 5 – Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

24/12/2013 28861

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1- 7/2/2014 28906
2- 21/10/2017 30217
3- 2/5/2018 30409

 

 

 

 

 


Kaynak: T.C Resmi Gazete- 01..02.2019
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here