Ana sayfa Vergi Fason konfeksiyoncuların evlere verdiği temizleme işi için düzenlenen gider pusulasında stopaj oranı...

  Fason konfeksiyoncuların evlere verdiği temizleme işi için düzenlenen gider pusulasında stopaj oranı ne olacaktır?

  148
  0

  Müşterimiz fason konfeksiyon işi yapmaktadır dışarı evlere temizleme işi vermektedir. Bu kişilere yapılan ödemeleri gider pusulası keseceğiz bu işlemlerde stopaj oranı % kaçtır stopaj beyannamesinde muhtasar kodu ne olmalıdır?

  GV stopaj oranı % 2’dir. Muhtasar beyannamede GVK 94/13-a seçeneğindeki kod seçilecek

  ____________________________

  İLGİLİ İÇERİKLER

  KANUN MADDESİ

  Gelir Vergisi Kanunu

  Vergi Tevkifatı
  Madde 94

  “13. Esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden,

  a) (06.06.2012 tarih ve 2012/3322 sayılı BKK ile değişen alt bent, Yürürlük; 30.06.2012) 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (6) ve (8) numaralı bentlerinde yer alan emtia bedelleri veya bu emtianın imalinde ödenen hizmet bedelleri üzerinden %2 (42)

  b) Hurda mal alımları için % 2,

  c) Diğer mal alımları için % 5,

  ç) (2018/11750 sayılı BKK ile Yürürlük 18/5/2018) 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (9) numaralı bendi kapsamında esnaf muaflığından yararlananlara ihtiyaç fazlası elektrik bedeli olarak yapılan ödemeler üzerinden % 0,”

  d) Diğer hizmet alımları (a, b ve c alt bentleri hariç olmak üzere mal ve hizmet bedelinin ayrılamaması hali de bu kapsamdadır) için % 10,”

  Yürürlük; 3.2.2009)

  ____________________________

  Ev Hanımlarına Yaptırılan El İşçiliği ve Dikim İşi Karşılığında Yapılan Ödemelerin Vergilendirilmesi ve Maskot Tesliminde Uygulanması Gereken KDV Oranı

  T.C.

  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

   İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

  Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

  Sayı

  :

  62030549-120[9-2017/232]-87953

  24.01.2020

  Konu

  :

  Ev Hanımlarına Yaptırılan El İşçiliği ve Dikim İşi Karşılığında Yapılan Ödemelerin Vergilendirilmesi ve Maskot Tesliminde Uygulanması Gereken KDV Oranı

  İlgi

  :

  17/03/2017 tarihli ve 323498 tarihli özelge talep formunuz.

  İlgide kayıtlı özelge talep formunda, sahne gösterileri elbiseleri ve özel isteğe bağlı olarak maskot imalatı yaptığınız, maskot yapımında işin mahiyetine göre işle ilgili malzeme ve hammadde alımlarında alınan malzemeye göre katma değer vergisi (KDV) oranının %8 veya %18 olarak değişiklik gösterdiği, ayrıca kostüm imalatının üretimi aşamasında vergi mükellefi olmayan ev hanımlarına el işçiliği ve dikim gibi işler yaptırıldığı belirtilerek, söz konusu maskot tesliminde uygulanması gereken KDV oranı ile ev hanımlarına yaptırılan iş için gider pusulası düzenlenirken hangi oranda vergi tevkifatı yapılacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

  GELİR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN

  193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinde vergiden muaf esnafa ilişkin düzenlemelere yer verilmiş, kimlerin esnaf muaflığından faydalanacakları da maddede bentler halinde sayılmıştır.

  Aynı maddenin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde, “Evlerde kullanılan dikiş, nakış, mutfak robotu, ütü ve benzeri makine ve aletler hariç olmak üzere, muharrik kuvvet kullanmamak ve dışarıdan işçi almamak şartıyla; oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamûlleri, kırpıntı deriden üretilen mamûller, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri işyeri açmaksızın (7162 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle eklenen ibare Yürürlük; 30.1.2019) veya yıl içinde gerçekleştirilen satış tutarı, ilgili yıl için geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarından fazla olmamak üzere, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanlar. Bu ürünlerin, pazar takibi suretiyle satılması ile ticarî, ziraî veya meslekî faaliyetleri dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olanların düzenledikleri hariç olmak üzere; düzenlenen kermes, festival, panayır ile kamu kurum ve kuruluşlarınca geçici olarak belirlenen yerlerde satılması muaflıktan faydalanmaya engel değildir. “ hükmü yer almakta olup, maddenin mülga ikinci fıkrasından sonra gelen üçüncü fıkrasında, ticarî, ziraî veya meslekî kazancı dolayısı ile gerçek usûlde Gelir Vergisine tâbi olanlar ile yukarıda sayılan işleri Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapanların esnaf muaflığından faydalanamayacakları açıklanmış, son fıkrasında da “Bu muaflığın Gelir Vergisi Kanununun  94 üncü maddesi uyarınca tevkif suretiyle kesilen vergiye şümulü yoktur.” denilmiştir.

  Konu ile ilgili olarak yayımlanan 264 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin “2.2. Esnaf Muaflığı Kapsamında Evlerde Üretilebilecek Ürünler” bölümünde, anılan bentte sayılan emtianın imali için ödenen hizmet bedellerinin de ücrete ilişkin unsurları taşımamak kaydıyla, bu bent kapsamında değerlendirileceği açıklanmıştır.

  Diğer taraftan, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesinde “Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

  Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez.” hükmü yer almaktadır.

  Aynı Kanunun 94 üncü maddesinde, nakden veya hesaben yaptığı ödemelerden  vergi tevkifatı yapmak zorunda olanlar ile tevkifata tabi tutulacak ödemeler belirtilmiş olup, aynı maddenin birinci fıkrasının;  (1) numaralı bendinde, Hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61 inci maddede yazılı olup ücret sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar  hariç), 103 ve 104 üncü maddelere göre,  (13/a) numaralı bendinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (6) ve (8) numaralı bentlerinde yer alan emtia bedelleri veya bu emtianın imalinde ödenen hizmet bedelleri üzerinden (2012/3322 sayılı B.K.K uyarınca) % 2 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılacağı belirtilmiştir.

  Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde, kostüm imalatının üretimi aşamasında vergi mükellefi olmayan ev hanımlarına yaptırılan el işçiliği ve dikim gibi işlerin,

  – Bir hizmet sözleşmesine dayalı olarak, işçi-işveren ilişkisi içinde yaptırılması halinde, yapılan ödemelerin ücret kabul edilerek Gelir Vergisi Kanununun 61, 63, 94, 103 ve 104 üncü maddelerine göre ücret olarak vergilendirilmesi,

  – Ev hanımları tarafından evlerinde (herhangi bir bağlılık olmaksızın) ve evlerde kullanılan dikiş, nakış, mutfak robotu, ütü ve benzeri makine ve aletler hariç olmak üzere, muharrik kuvvet kullanmadan yapılması halinde, bu işi yapan ev hanımlarının Gelir Vergisi Kanununun 9/6 bendi uyarınca esnaf muaflığı kapsamına değerlendirilmesi ve gider pusulası düzenlemek suretiyle yapılan ödemeler üzerinden, aynı Kanunun 94 üncü maddesinin 13/a bendi uyarınca %2 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılması,

  gerekmektedir.

  KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN

  KDV oranları; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

  Söz konusu Kararname eki (II) sayılı listenin B/4 üncü sırasında, “Pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örme dahil her nevi mensucat (pamuk, keten, ipek, sentetik, suni, kauçuk iplik, lif ve benzerleriyle, hayvan kıllarıyla, dokumaya elverişli maddelerle veya bunların karışımları ile birlikte; el tezgahlarında veya diğer şekillerde dokunsun dokunmasın, ağartılmış, boyanmış, baskılı vb. şekillerde olsun olmasın), emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat, dokunmamış mensucat, vatka, keçe ile her nevi dantela, kordela, kordon ve işlemeler,” ibarelerine yer verilmiştir.

  Aynı listenin B/5 inci sırasında ise “Yukarıdaki 4 numaralı sırada yazılı mensucat, vatka, keçe ve dantela, kordela, kordon ve işlemelerden mamul; iç ve dış giyim eşyası (şapka, kravat, kaşkol, şal, eşarp, kemer, çorap, eldiven vb. dahil), omuz vatkası, astar, apolet, ilikleme tertibatı, cep, kol, yaka, rozet ve fırfır ile bunların benzerleri, havlu, bornoz, perde, çarşaf, yastık, yorgan, battaniye, uyku tulumu, her türlü kılıf ve örtüler ile bunların benzeri ev tekstil ürünleri (taşıtlarda kullanılanlar dahil) (yataklar hariç) ile kıymetli taş ve madenler hariç her nevi maddeden mamul fermuar, çıtçıt, düğme, kopça, boncuk ve benzerleri,” ibareleri yer almıştır.

  Buna göre,  Kararname eki (II) sayılı listenin B/5 inci sırasında yer alan iç ve dış giyim eşyası veya ev tekstil ürünü kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmayan maskot teslimlerinizin genel oranda (% 18) KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir


  Kaynak: GİB, İSMMMO
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.