Ana sayfa SGK Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile sigortalı çalıştıranların işverenlik...

  Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile sigortalı çalıştıranların işverenlik uygulamaları

  Ev hizmetinde 10 gün ve daha fazla süreyle sigortalı çalıştıran işverenler sigortalı ile ilgili herhangi bir değişiklik olmadığı sürece, sigortalı için yaptıkları bildirime göre adlarına tahakkuk edecek sigorta primlerini sigortalı çalıştırdıkları ayı takip eden ayın sonuna kadar Kuruma ödeyecektir. Yasal süre içinde ödenmeyen primlere 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesi gereğince ödenme tarihine kadar gecikme zammı ve gecikme cezası uygulanacaktır.

  104
  0

  Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süreyle sigortalı çalıştıran işverenlerin kayıtları 1/4/2015 tarihinden itibaren kayıtları T.C. kimlik numarası ile takip edilecek, işveren için işyeri numarası oluşturulmayacaktır. İşyeri tescili “Entegre Tescil (4/a)” Programının içinde yer alan “Ev Hizmetlerinde Çalışanlar – 10 Günden Fazla İşveren Tescil İşlemleri” menüsünden yapılacaktır.

  5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında ayda 10 gün ve daha fazla sigortalı çalıştıranlar için e-Bildirge şifresi üretilmeyecektir. Bildirgedeki çalışma gün sayısı ve prime esas günlük kazanç beyanına göre prim tahakkukları gerçekleştirilecek olup, aylık prim ve hizmet belgesi de alınmayacaktır.

  Prime esas kazanç beyanı 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas kazancın alt ve üst sınırı arasında olmak üzere işverenin sigortalıya ödediği brüt ücrete göre belirlenecektir.

  Ev hizmetinde 10 gün ve daha fazla süreyle sigortalı çalıştıran işverenler sigortalı ile ilgili herhangi bir değişiklik olmadığı sürece, sigortalı için yaptıkları bildirime göre adlarına tahakkuk edecek sigorta primlerini sigortalı çalıştırdıkları ayı takip eden ayın sonuna kadar Kuruma ödeyecektir. Yasal süre içinde ödenmeyen primlere 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesi gereğince ödenme tarihine kadar gecikme zammı ve gecikme cezası uygulanacaktır.

  Ev hizmetlerinde işveren ve sigortalı bildirimi ve sigortalı tescili “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge” (Ek-13) ile yapılacak olup bunlar için ayrıca işyeri dosyası açılmayacak Bildirge aslı sigortalı dosyasında muhafaza edilecektir. “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge” işveren ve sigortalı tescili ile prim tahakkuk ve durum değişikliklerinde kullanılan tek belge olup imha edilmeyecektir. Ünite amirlerince Bildirgenin sigorta sicil dosyasında muhafaza edilmesi ile ilgili her türlü önlemler alınacaktır.

  1.2- Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süreyle sigortalı çalışanların bildirimi ve tescil işlemleri

  Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile çalışanların bildirimi “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge” ile gerçek kişi işveren tarafından çalışmanın başladığı ayın sonuna kadar ikamet edilen en yakın yerdeki sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine yapılacaktır. Bildirgedeki işe giriş tarihi sigortalılık başlangıç tarihidir. “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge” dışında yapılan bildirimler geçerli sayılmayacaktır.

  Örnek 1- 29/4/2015 tarihinde “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge” ile müracaat eden gerçek kişi, ev temizliği işlerinde çalıştırdığı sigortalının işe başlangıç tarihini 15/4/2015 tarihi olarak, çalışma gün sayısını ise 12 gün olarak bildirmiş olup sigortalı işe girdiği tarih ve ev işyerinin 5510 sayılı Kanun kapsamına alındığı tarih 15/4/2015 tarihi olacak, Bildirge yasal süre içinde verildiğinden idari para cezası uygulanmayacaktır.

  Diğer yandan ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile çalışanların bildirimine esas olan “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge” nin gerçek kişi işveren tarafından çalışmanın başladığı ayın sonuna kadar ikamet edilen en yakın

  yerdeki sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine verilmeyerek bu tarihten sonra verilmiş olması halinde, söz konusu belgenin Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılacak inceleme sonucu işleme alınıp alınmayacağına karar verilecektir.

  Ev hizmetlerinde ayda 10 gün ve daha fazla süre ile sigortalı çalıştırılmasında sigortalılığın başladığı ayda çalışma gün sayısı 10 günden az olabilecektir.

  Örnek 2- Çocuk bakımı işi nedeniyle ayda 30 gün süreyle çalıştırılacak sigortalının “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge”deki işe giriş tarihi 28/9/2015 olarak bildirilmiş olup 2015 yılı Eylül ayında 3 gün, takip eden aylarda 30 gün üzerinden hizmet oluşturulacaktır.

  “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge”nin sigortalıların bildirimi ve sigorta primlerinin ödenmesi ile ilgili belge olması nedeniyle işveren ve sigortalı ile birlikte imzalandıktan sonra Kuruma müracaat edilmesi gerekmektedir. İşverenin, 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi ile yapılacak işlemlerle sınırlı olarak vekalet verdiği kişiler de noter onaylı vekalet ile işveren adına müracaat edebilecektir. İşveren adına vekalet eden gerçek kişi hakkında 5510 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fıkrası gereğince işlem yapılacaktır.

  Örnek 3- Hasta bakım işi nedeniyle ayda 30 gün süre ile çalıştırılacak sigortalının bakımını sağlayacağı kişinin işveren olduğu varsayıldığında “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge”de işverenin farklı ilde oturan kızının noter onaylı vekaletle müracaat ettiği anlaşılmış olup Bildirge kabul edilecektir.

  Ev hizmetinde birden fazla kişi çalıştırılması halinde her bir sigortalı için “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge” düzenlenecektir.

  Örnek 4- 10/4/2015 tarihinde ev temizliği işi nedeniyle ayda 10 gün süreyle, 5/5/2015 tarihinde çocuk bakım işi nedeniyle ayda 30 gün süre ile sigortalı çalıştırmak üzere müracaat eden gerçek kişi her bir sigortalı için “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge” ayrı ayrı düzenleyip Kuruma verecektir.

  10 günden az çalıştırma sebebiyle çalıştıran tarafından sadece iş kazası ve meslek hastalığı primi ödenen sigortalının aynı ay içerisinde 10 gün veya daha fazla süre ile çalıştırılacağının beyan edilmesi halinde sigortalının işe giriş tarihi çalışmanın geçtiği aydaki en eski tarih olarak esas alınacaktır.

  Örnek 5- 2-9-16-23/7/2015 tarihlerinde ev hizmetlerinde 10 günden az çalıştırılan sigortalı hakkında “Ev Hizmetlerinde 10 Günden Az Sigortalı Çalıştırılacaklara İlişkin Başvuru Formu” ile müracaat edilmiştir. Aynı gerçek kişi tarafından bu defa 27/7/2015 tarihinden itibaren ayda 15 gün çalışma süresi beyan edilerek “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge” ile 31/7/2015 tarihinde müracaat edilmiş olup sigortalının aynı gerçek kişi yanında ayın 2’sinden itibaren çalışması nedeniyle işe giriş tarihi 2/7/2015 tarihi olarak dikkate alınacaktır.

  Ev hizmetlerinde ayda 10 gün ve daha fazla süre ile sigortalı çalışanların tescili “Entegre Tescil (4/a)” Programının içinde yer alan “Ev Hizmetlerinde Çalışanlar” “10 Günden Fazla İşveren Tescil” menüsünden işverenin T.C. kimlik numarası üzerinden kaydı oluşturulduktan sonra “10 Günden Fazla Sigortalı Tescil” menüsünden sigortalı tescili ve prim tahakkuk bilgileri oluşturulacaktır. Sigortalılar için “4/a Tescil” Programından herhangi bir giriş yapılmayacaktır. “10 Günden Fazla Sigortalı Tescil İşlemleri” menüsünden yapılacak sigortalı tescili “29- Ek 9 10 günden fazla” sigortalılık kodu ile takip edilecektir.

  Sigortalı tescil ve tahakkuk kaydı yapıldıktan sonra “10 Günden Fazla Sigortalılık Müdür Onay İşlemleri” menüsünden işverenin T.C. kimlik numarası üzerinden oluşan tahakkuk kaydı müdür tarafından onaylandıktan sonra MOSİP programı aracılığıyla tahsilat yapılmak üzere bankaya gönderilecektir. Sigortalı tescili ve tahakkuku oluşturulan işverene tebligat yazısı (ek-14) gönderilecektir. Banka aracılığıyla yapılan tahsilatlarda “Ek 9 10 günden fazla” ödeme türü seçilecektir.

  1.2.1-Ev hizmetlerinde çalışan yabancı uyruklular

  5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında yabancı uyruklu sigortalılar da çalıştırılabilecektir. Yabancıların Ülkemizde çalıştırılması çalışma iznine bağlı olduğundan gerçek kişi işverenler “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Sigortalı Olarak Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge” ile müracaatlarında sigortalıların çalışma iznini de bildirgeye ekleyeceklerdir.

  Ev hizmetlerinde yabancı uyruklu sigortalılar kısmi süreli çalıştırılamayacak, bunları çalıştıranlar hakkında 10 gün ve daha fazla süre ile sigortalı çalıştıran işverenlere ilişkin hükümler uygulanacak olup ay içinde çalışma gün sayısı 30 gün olarak alınacaktır. Ev hizmetlerinde çalışanlar hakkında 4857 sayılı Kanun hükümleri uygulanmamakla birlikte, yabancı uyrukluların çalışma ilişkileri hakkında 6098 sayılı Kanunun 393 ila 447 nci maddeleri hükümleri gereğince işlem yapılacaktır.

  1.2.2-Kurumdan aylık ve gelir alanların ek 9 uncu madde kapsamında çalışması

  Yaşlılık ve emekli aylığı alan sigortalılar 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde ayda 10 gün ve daha fazla süreyle çalışabilecektir.

  5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi çalışması nedeniyle yaşlılık aylığı alanların ek 9 uncu madde kapsamında çalışması halinde “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge” ile yapılacak müracaatlarda sigortalıların sosyal güvenlik destek primi ya da tüm sigorta kollarına tabi olup olmayacaklarını tercih etmeleri gerekmektedir.

  5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri kapsamında yaşlılık, emekli aylığı ve adi malullük aylığı alanların ek 9 uncu madde kapsamında çalışmaları halinde bunları çalıştıran işverenler tarafından sosyal güvenlik destek primi hükümleri uygulanacaktır.

  Sürekli iş göremezlik geliri alanların ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile çalışmaları halinde bağlanan gelir kesilmeyecek, sigortalılar hakkında “2- Ev hizmetlerinde ay içinde 10 gün ve daha fazla süreyle çalışanlar” başlıklı bölüm doğrultusunda işlem yapılacaktır.

  Malullük aylığı alanların 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalışması halinde bağlanan malullük aylığı kesilecektir.

  Kurumdan hak sahibi eş, çocuk, ana ve baba olarak gelir/aylık alanların 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında çalışması halinde ölüm gelirinin/aylığının kesilip kesilmeyeceği hakkında 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendine tabi olan sigortalılar gibi işlem yapılacaktır.

  1.3- Eksik gün bildirimi/Beyan değişikliği

  Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile çalıştırılanların gün sayısının “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge”de beyan edilen gün sayısından daha az olması halinde bu durum işverenler tarafından Bildirgenin “F- Sigortalının

  İşten Ayrılma/Durum Değişiklikleri” kısmının “Eksik gün nedeni” bölümünün doldurularak Kuruma verilmesi suretiyle yapılacaktır.

  Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile çalışanlar için “01-İstirahat”, “04-Gözaltına alınma”, “05-Tutukluluk”, “10-Genel hayatı etkileyen olay”, “11-Doğal afet”, “12- Birden fazla”, “14-Diğer”, “15- Devamsızlık”, “18- Kısa çalışma ödeneği” eksik gün nedenleri kullanılacaktır.

  Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile sigortalı çalıştıran işverenlerce beyan edilen kazancın değişmesi halinde beyan değişikliğinin aynı ay içinde “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge”nin “F- Sigortalının İşten Ayrılma/Durum Değişiklikleri” kısmının “SPEK” bölümünün doldurularak Kuruma verilmesi gerekmektedir.

  Eksik gün nedeni ve beyan değişikliğinin, değişikliğin olduğu ay içinde Kuruma verilmesi gerekmektedir.

  5510 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesi kapsamında on günden fazla süre ile ev hizmetlerinde çalışan sigortalıların eksik gün giriş işlemleri,

  1- “4/A Entegre Tescil” programından “Tescil İşlemleri”, “Ev Hizmetlerinde Çalışanlar”, “10 Günden Fazla” “Eksik Gün Girişi” menüsü aracılığıyla yapılacaktır.

  2- Ay içinde eksik çalışması bulunan sigortalıların prim ödeme gün sayıları;

  -Beyan gününün 29 ve altında olması halinde, ay/dönemdeki beyan gün sayısından eksik gün sayısının çıkarılması ile,

  -Beyan gününün 30 olması halinde, ay/dönemdeki gün sayısından eksik gün sayısının çıkarılması ile,

  -İşe giriş/işten ayrılış yapılan aylar için ise, ay/dönemdeki işe giriş/işten ayrılışa göre hesaplanmış gün sayısından eksik gün sayısının çıkarılması ile belirlenecektir.

  3- İşveren T.C. Kimlik Numarası girildikten sonra eksik gün girişi yapılacak olan sigortalı kaydı seçilmek suretiyle “Eksik Gün Nedeni” ve “Eksik Gün Başlangıç/Bitiş Tarihi” doldurulup müdür onayına sunulacaktır.

  4- Eksik gün girişi olan aylara ve öncesine ilişkin beyan değişiklik işlemleri yapılamayacaktır. Gerekmesi halinde öncelikle Ek 9 tescilinin kurum hatası seçeneği işaretlenmek suretiyle silinip yeniden oluşturulması, ardından beyan değişikliğinin girilmesi, sonrasında eksik gün girişinin sisteme işlenmesi gerekmektedir.

  5- Eksik gün girişi olan aya sonlandırma işlemi yapılamayacaktır. Gerekmesi halinde öncelikle Ek 9 tescilinin kurum hatası seçeneği işaretlenmek suretiyle silinip yeniden oluşturulması, ardından sonlandırmanın girilmesi, sonrasında eksik gün girişinin sisteme işlenmesi gerekmektedir.

  6- Eksik gün girişleri için damga vergisi oluşturulmayacaktır.

  7- Çeşitli Kanunlar uyarınca yapılandırılmış dönemleri kapsayacak şekilde eksik gün girişi yapılmasına izin verilmeyecektir.

  8- Geriye yönelik eksik gün girişlerinde işverenlerin asgari ücret destekleri yalnızca eksik gün girilen ay için yeniden hesaplanacak, sonraki ayların destek hesaplamalarında herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.

  9- Programın işletime alınmamış olması nedeniyle geriye yönelik olarak sisteme kaydedilecek eksik gün girişlerine ilişkin ödenmiş tutarlar işverenlerin emanetlerine çıkılacak olup, söz konusu tutarlar borç bulunmaması halinde işverenlere iade edilebileceği gibi sonraki ay borçlarına da mahsup edilebilecektir.

  10- İçinde bulunulan ayı kapsayan eksik gün girişlerinde eksik gün girişi sisteme takip eden ayın ilk gününden itibaren yapılacaktır.

  Örnek 1 – 2018/Kasım ayı içerisinde 15/11/2018-21/11/2018 tarihleri arasında raporlu olan bir sigortalının eksik gün girişi sisteme 1/12/2018 tarihinde işlenecektir.

  11- Takip eden yılı kapsayan eksik gün girişlerinde eksik gün girişi içinde bulunulan yıl için girildikten sonra, takip eden yılı kapsayan kısmı yeni yılın Şubat ayının ilk gününden itibaren ayrıca yapılacaktır.

  Örnek 2- 2018/Aralık ayı içerisinde 15/12/2018-21/01/2019 tarihleri arasında raporlu olan bir sigortalının eksik gün girişleri sisteme 15/12/2018-31/12/2018 tarihleri için girilecek, 2019 yılının Şubat ayı başında ise 01/01/2019-21/01/2019 tarihleri arasını kapsayan eksik gün girişi sisteme ayrıca kaydedilecektir.

  Öte yandan, 5510 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesi kapsamında on günden az süre ile çalışan sigortalıların hizmet tamamlama iptal işlemlerinin yapılmasına olanak sağlayacak program düzenlemeleri de tamamlanarak işletime alınmıştır.

  Söz konusu iptal işlemleri “MOSİP- Ek 9 İşlemleri- Ek 9 Tahsilat İptal Talebi” menüsü vasıtasıyla sigortalı TC kimlik numarası üzerinden hizmet tamamlamaya ilişkin tahsilatın çıkışı yapılmak suretiyle gerçekleştirilecek olup, ödenen tutar sigortalının emanet hesabına aktarılacaktır

  1.4- Sigortalılığın sona ermesi

  Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süreyle çalışanların sigortalılıkları bu kapsamdaki çalışmalarının sona erdiğinin Kuruma bildirilmesi, aylık talebinde bulunulması veya sigortalının ölümü halinde sona erdirilecektir.

  Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile çalıştırılan sigortalının işten ayrılması halinde işten ayrılış bildirimi çalışmanın sona erdiği tarihi takip eden on gün içerisinde “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge”nin “F- Sigortalının İşten Ayrılma/Durum Değişiklikleri” kısmının “İşten Ayrılış Tarihi” ve “İşten Ayrılış Nedeni” bölümünün doldurulması suretiyle yapılmakta olup işten ayrılış nedeni olarak “8-Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle”, “9- Malulen emeklilik nedeniyle”, “10-Ölüm”, “11- İş kazası sonucu ölüm”, “12- Askerlik”, “13- Kadın işçinin evlenmesi”, “14-Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması”, “18- İşin sona ermesi”, “22- Diğer nedenler”, “36- Doğum nedeniyle işten ayrılma” nedenlerinden biri bildirim yapılacaktır.

  1.5- Ev hizmetlerinde 10 gün ve fazla süre ile çalışanların prim oranları

  Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında ayda 10 gün ve daha fazla süre ile sigortalılığı olanların % 34,5 oranındaki primleri gerçek kişi işverenler tarafından ödenecektir. Bu primin % 20’si uzun vadeli sigorta kolları, % 12,5’i genel sağlık sigortası, % 2’si iş kazası ve meslek hastalıkları sigortası primi olup ayrıca 4447 sayılı Kanuna göre % 3 oranında işsizlik sigortası primi de ödenecektir. Sigortalının ücretinden kesilecek prim oranı diğer sigortalılarda olduğu gibi % 9 uzun vade sigorta kolları, % 5 genel sağlık sigortası, % 1 işsizlik sigortası primi olmak üzere % 15’dir.

  Sigortalı hakkında işverenin ödeyeceği prime esas kazanç brüt asgari ücrete göre belirlenecek olup işverenlerin “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge” günlük brüt ücret yazmaları gerekmektedir.

  1.6- Damga vergisi

  “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge”den 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı tablonun IV/2-e bendi kapsamında bir defaya mahsus damga vergisi kesilecektir. Damga vergisi işverenin ilk prim ödemesine ilave edilerek tahsil edilecektir. Prim tahakkuku “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge” verildikten sonra her ay Kurumca oluşturulacak olup bu sebeple ayrıca damga vergisi alınmayacaktır.

  1.7- İdari para cezası

  “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge”nin işverence çalışmanın başladığı ayın sonuna kadar Kuruma verilmesi gerekmektedir. Bildirgenin yasal süresinde verilmemesi halinde işverene her bir sigortalı için 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanacaktır.

  Örnek 1- 28/4/2015 tarihinde hasta bakımı işi nedeniyle ev hizmetlerinde çalıştırılmaya başladığı anlaşılan sigortalının “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge”si 15/6/2015 tarihinde işvereni tarafından Kuruma verilmiş olup bildirgenin geç verilmesi nedeniyle işverene asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanacaktır.

  Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile çalıştırılan sigortalının işten ayrılması halinde “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge”nin bu Genelgenin yedinci kısmının iki numaralı bölümünün “1.4- Sigortalılığı Sona Ermesi” başlıklı bölümünde belirtilen sürede verilmemesi halinde 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi uyarınca asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanacaktır.

  İdari para cezaları “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge”nin verilmemesi ya da geç verilmesi halinde uygulanacak olup bildirgesini zamanında vermiş ancak primlerini yasal süre içinde ödememiş işverenlerden idari para cezası alınmayacak geç ödenen primden dolayı gecikme zammı ve gecikme cezası alınacaktır.

  Örnek 2– 17/6/2015 tarihinde çocuk bakımı işi nedeniyle işe alınan sigortalının “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge”si 30/6/2015 tarihinde yasal süresinde Kuruma verilmiş, 2015 yılı Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları primi ödenmemiş olup gerçek kişi işverene idari para cezası uygulanmayacak, geç ödediği primler için gecikme zammı ve gecikme cezası alınacaktır.

  1.8. Genel sağlık sigortalılığı ve yararlanma şartları

  Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile sigortalılığı bulunanlar 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılacaktır. Ev hizmetlerinde çalışanların sağlık yardımlarından yararlanılabilmesi için 67 nci maddede sayılan diğer haller dışında sigortalının sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihten önceki son bir yıl içinde toplam 30 gün genel sağlık sigortası prim ödeme gün sayısının bildirilmiş olması yeterlidir.

  5510 sayılı Kanunun 88 inci maddesinin dördüncü fıkrası gereğince Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında 10 gün ve daha fazla süreyle çalışması bulunanlardan;

  -30/9/2016 tarihine kadar; ay içerisinde 30 günden az çalışması olanlar,

  -1/10/2016-31/3/2020 tarihleri arasında; Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında bakmakla yükümlü olunan kişi statüsünde olmayanlardan ay içerisinde 20 gün ve daha az çalışması olanlar,

  kalan sürelerine ait genel sağlık sigortası primlerini gelir testi sonucuna göre Kanunun 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi veya (g) bendi kapsamında ödemeleri gerekmekte olup, bu şekilde çalışması olanların genel sağlık sigortası tescil kayıtları “GSS 60. MADDE” programı aracılığı ile takip edilecektir.

  Kanunun 88 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yapılan ve 1/4/2020 tarihinde yürürlüğe giren değişiklik ile ek 9 uncu madde kapsamında 10 gün ve daha fazla süreyle çalışması bulunanların eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerini ödeme zorunluluğu kaldırılması nedeniyle bu durumdakiler için bu tarihten itibaren 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi veya (g) bendi kapsamında tescil kaydı oluşturmayacaktır.

  Ay içinde eksik kalan günlerini 5510 sayılı Kanunun 51 inci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında isteğe bağlı sigortalı olarak tamamlayanlar hakkında eksik kalan günler için ayrıca genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmayacaktır.

  1.9. İş kazası ve meslek hastalığı bildirimi ve sağlanan yardımlar

  Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile çalıştırılacak sigortalılara ilişkin iş kazası ve meslek hastalığı bildirimi 5510 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinde belirtilen sürede Kuruma doğrudan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ekinde yer alan “İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu”nu düzenleyerek ya da www.turkiye.gov.tr adresinin “e-hizmetler” menüsünün altında bulunan “Ev Hizmetleri İş Kazası Bildirimi” aracılığı ile yapılacaktır.

   


  Kaynak: SGK Genel Uygulama Tebliği
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here