Ana sayfa Vergi Engellilerin Engel Durumuna Göre Otomatik Vitesli Araçları için Motorlu Taşıtlar Vergisi İstisnası...

Engellilerin Engel Durumuna Göre Otomatik Vitesli Araçları için Motorlu Taşıtlar Vergisi İstisnası Var mıdır?

Engellilerin Engel Durumuna Göre Otomatik Vitesli Araçları için Motorlu Taşıtlar Vergisi İstisnası Var mı?

95
0

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun ve eklerinin incelenmesinde,

–  … Devlet Hastanesi tarafından düzenlenen … tarihli Engelli Sağlık Kurulu Raporunda, “Sol brakial pleksus üst ve orta trunkus yaralanması” tanısıyla % 40 oranında engellilik durumunun belirlendiği,

– Raporda “Otomatik vitesli araç kullanması uygundur.” açıklamasının yapılması nedeniyle … tarihinde adınıza kayıt ve tescili yapılan taşıt için motorlu taşıtlar vergisi istisna uygulamasından faydalanmak amacıyla ayrıca bir tertibat yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün sorulduğu anlaşılmaktadır.

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinde “Motorlu Taşıtlar Vergisinin mükellefi; trafik sicili ile Ulaştırma Bakanlığınca tutulan sivil hava vasıtaları sicilinde adlarına motorlu taşıt kayıt ve tescil edilmiş olan gerçek ve tüzel kişilerdir.” hükmü yer almaktadır.

Anılan Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde, engellilik dereceleri % 90 ve daha fazla olan malûl ve engellilerin adlarına kayıtlı taşıtlar ile diğer malûl ve engellilerin, bu durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtların motorlu taşıtlar vergisinden istisna olduğu belirtilmiştir.

Söz konusu istisna hükmünün uygulama esaslarının belirlendiği 21 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinin “II-İstisnalar” başlıklı bölümünde;

“…

2 – Diğer Malûl ve Engellilere Ait Taşıtlarda İstisna Uygulaması

Sakatlık dereceleri % 90 dan az olan malûl ve engellilerin bu durumlarını; tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile belgelendirmeleri ve kendi adlarına kayıt ve tescilli olan taşıtların engellilik haline uygun özel tertibatlı veya özel tertibatlı hale getirilmiş taşıtlar olduğunu belirten “Motorlu Araç Tescil Belgesi”nin ilgili tescil kuruluşlarınca onaylanmış örneği ile “Araçlar İçin Teknik Belge” ve “Proje Raporu”nun aslı veya noter onaylı örneğini ilgili vergi dairelerine ibraz etmeleri halinde bu istisna hükmünden yararlanabileceklerdir.

3 – Malûl ve Engelliler İstisnası İle İlgili Bildirim

Malûl ve engelliler istisnasından yararlanacak olan malûl ve engelliler tarafından,“Malûl ve Engelliler Adına Kayıt ve Tescilli Taşıtlarda Motorlu Taşıtlar Vergisi İstisnası Bildirim Formu” düzenlenerek (Bildirim Formu’nun internetteki www.gib.gov.tr adresinde bulunan örneğinin düzenlenmesi mümkün bulunmaktadır.) istisnadan yararlanmak için gerekli olan diğer belgeler ile birlikte ilgili vergi dairesine verilecektir.” açıklamaları yer almaktadır.

Bununla birlikte, 2010/2 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Sirkülerinde, otomatik vitesli taşıtlarda istisna uygulaması ile ilgili olarak, sağlık raporunda sadece sol alt ekstremitede (ayak veya bacakta) engelliliği olduğu belirtilen malul ve engellilerin otomatik vitesli taşıtları, başkaca özel tertibat yapılmasına gerek olmaksızın, malul ve engelli adına kayıt ve tescil edildiği tarihten itibaren motorlu taşıtlar vergisinden istisna olacağı açıklanmıştır.

Buna göre, taşıtın sol direksiyonuna topuz takılması, engelin bulunduğu taraftaki silecek kolu, sinyal, cam silecek kumandası, dörtlü flaşör, ön-arka cam su fıskiyesi, korna ve kontak gibi düzeneklerin diğer tarafa alınması veya direksiyon simidine monte edilmesi gibi sol üst ekstremitedeki engellilik halinize uygun özel tertibat yaptırmanız halinde, söz konusu otomatik vitesli taşıtın engellilik durumunuza uygun özel tertibatlı hale getirildiği tarih itibarıyla motorlu taşıtlar vergisi istisnasından faydalanmanız mümkün bulunmaktadır.

 


Kaynak: GİB Özelge, 02.11.2016, 76464994-170.03.02 – 137046, Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı,
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here