Ana sayfa Vergi Elektronik ortamda üretilip yurt dışına satışı yapılan ürünler için düzenlenecek faturada KDV...

  Elektronik ortamda üretilip yurt dışına satışı yapılan ürünler için düzenlenecek faturada KDV hesaplanacak mı?

  85
  0

  Müzik yapım işi ile uğraşan firma İngiltere’ye mp3 formatında e-mail ekinde satış yapacaktır. (Ürün o ülkede radyoda kullanılacak) Burada dijital bir ürün olduğundan biz bunu normal ürün satışı gibi mi değerlendirmeliyiz?

  Yapılan ticaret elektronik ticaret olup, Hizmetten yararlanma Yurt dışında olacağı için düzenlenecek Faturada KDV hesaplanmaz.

  T.C.

  YALOVA VALİLİĞİ

  Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

  Sayı : 42152853-010.01[7720694219]-9100 13.08.2020
  Konu : Hizmet İhracatında KDV İstisna  

      İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden;

     -Şirketinizin kendi ürettiği web sitesi ve diğer yazılım programlarının satışıyla iştigal ettiği, yurt dışına veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine (KKTC) yapılacak olan web sitesi veya yazılım satışlarının hizmet ihracı kapsamında olup olmayacağı,

     -Yurt dışı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti mukimi firmalara yaptığımız web sitesi veya yazılım satışları sonucunda, hizmeti satın alan firmaların yurt dışından Türk müşterilerine hizmet vermesi halinde, bu durumun hizmet ihracı istisnasına bir etkisinin olup olmayacağı,

     -KKTC’ye yapılan hizmet ihracatlarına ilişkin bedellerin döviz olarak değil de TL cinsinden tahsil edilmesi durumunun istisna ve iade uygulamasına etkisi olup olmadığı

     hususları hakkında katma değer vergisi (KDV) mevzuatı açısından görüş talep ettiğiniz anlaşılmaktadır.

     3065 sayılı KDV Kanununun;

     -1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu,

     -4/1 inci maddesinde, hizmetin; teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemler olduğu; bu işlemlerin bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi şekillerde gerçekleşebileceği,

     -6/b maddesinde, hizmet işlemlerinde hizmetin Türkiye’de yapılmasının veya hizmetten Türkiye’de faydalanılmasının işlemin Türkiye’de yapılmasını ifade ettiği,

     -11/1-a maddesinde, ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler ile yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetlerin KDV’den istisna olduğu,

     -12/2 nci maddesinde, bir hizmetin yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmet sayılabilmesi için, hizmetin yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olması ve hizmetten yurt dışında faydalanılması gerektiği

     hüküm altına alınmıştır.

     Konuya ilişkin olarak KDV Genel Uygulama Tebliğinin “İstisnanın Kapsamı” başlıklı  (II/A-2.1.) bölümü ile “İstisnanın Tevsiki ve Beyanı” başlıklı  (II/A-2.2.) bölümünde sırasıyla ;

     “3065 sayılı Kanunun (11/1-a) maddesi kapsamında bir hizmetin KDV’den istisna olabilmesi için, aynı Kanunun (12/2) nci maddesine göre;

     -Hizmetin yurtdışındaki bir müşteri için yapılması,

     -Hizmetten yurtdışında faydalanılması

     gerekir.

     Hizmetin yurtdışındaki bir müşteri için yapıldığı, yurtdışındaki müşteri adına düzenlenen fatura ve benzeri belge ile tevsik edilir.

     Hizmetten yurtdışında faydalanılmasından kasıt, Türkiye’de yurtdışındaki müşteri için yapılan hizmetin, müşterinin yurtdışındaki iş, işlem ve faaliyetleri ile ilgili olması; Türkiye’deki faaliyetleri ile ilgisi bulunmamasıdır…”,

     “…Bu şekilde beyan edilen işlemlerle ilgili yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin iadesi, hizmet bedeli döviz olarak Türkiye’ye gelmeden yerine getirilmez…”

     açıklamaları yer almaktadır.

     Buna göre Şirketiniz tarafından yurt dışında veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde mukim bulunan firmalara yapılan web sitesi ve yazılım satışlarının müşterinin yurtdışındaki iş, işlem ve faaliyetleri ile ilgili olması ve Türkiye’deki faaliyetleri ile ilgisinin bulunmaması kaydıyla KDV Kanununun 11/1-a maddesine göre hizmet ihracı istisnası kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmakta olup, KKTC’de tedavüldeki para biriminin Türk lirası olması nedeniyle Şirketiniz tarafından KKTC mukimi firmaya yapılan hizmet ihracatına ilişkin bedelin, şirket hesaplarına Türk lirası cinsinden yatırılması bu hizmete ilişkin istisna uygulanmasına ve varsa yüklenilen KDV’nin iadesine engel teşkil etmemektedir.

  Kepçe ile işlem yaptıktan sonra kendi kamyonları ile hafriyatı döküm yerlerine taşımaktadır. Hafriyat olarak kesilen faturalar tevkifatlı mı kesilmelidir? Yük taşıma nakliyesi fatura da ayrı gösterilir ise mi tevkifatlı olmalıdır?

  Taşınma hizmeti faturada ayrı gösterilmesi gerekir.
  Bu hizmet için hesaplanan KDV’den 2/10 oranında KDV tevkifatı hesaplanır.


  Kaynak: ismmmo,GİB
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here