Ana sayfa Vergi Eğitime %100 Destek Kampanyasına Yapılacak Bağış ve Yardımlar Kurumlar Vergisinden İndirim Yapılabilir...

  Eğitime %100 Destek Kampanyasına Yapılacak Bağış ve Yardımlar Kurumlar Vergisinden İndirim Yapılabilir mi?

  2517
  0

  (GİB – ÖZELGE)

  Konu: “Eğitime %100 Destek Kampanyası” çerçevesinde Yapılacak Bağış ve yardımların kurumlar vergisinden indirim yapılıp yapılmayacağı hk.
  İlgi: … tarih ve … evrak kayıt numaralı özelge talep formu.

  İlgide kayıtlı özelge talep formunda; … Vergi Dairesi Müdürlüğünün… vergi kimlik numaralı mükellefi olan Şirketinizin, … ili… İlçesi… Köyünde yapılmakta olan ortaokula ait 4 daireli lojman projesine “Eğitime %100 Destek Kampanyası” çerçevesinde yapmak istediğiniz bağış ve yardımların beyan edilen kurumlar vergisi matrahından indirilip indirilemeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

  Bilindiği üzere, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde, genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının % 5”ine kadar olan kısmının kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabileceği hükme bağlanmıştır.

  Aynı Kanunun 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde, genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanan okul, sağlık tesisi, 100 yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde 50 yatak) kapasitesinden az olmamak kaydıyla öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi ve bakım ve rehabilitasyon merkezi ile mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin ve Gençlik ve Spor Bakanlığına ait gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarının inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdî ve aynî bağış ve yardımların tamamının kurumlar vergisi beyannameleri üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından indirilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

  Ayrıca, 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “Kapsama dâhil olan bağış ve yardımlar” başlıklı (10.3.2.2.2.) bölümünde, düzenlemedeki “okul” ifadesinden, doğrudan eğitim-öğretim hizmetlerinin verildiği temel birimlerin anlaşılması gerektiği rehberlik ve araştırma merkezi, mesleki eğitim merkezi, iş eğitim merkezi, mesleki ve teknik eğitim merkezi ve akşam sanat okullarının da bu kapsamda değerlendirileceği açıklanmıştır.

  Buna göre, … Köyünün iklim ve coğrafi özellikleri, ulaşım imkânları, hâlihazırdaki lojman kapasitesi ve benzeri koşullar değerlendirildiğinde köy okulunun bağışlanacak lojmanlar olmaksızın faaliyetini devam ettirebilme imkânının bulunmaması halinde, söz konusu lojman projesine ilişkin olarak eğitime %100 destek kampanyası çerçevesinde yapılması düşünülen bağış ve yardımların tamamının mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan bağış ve yardım kapsamında değerlendirilerek, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine göre kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilmesi mümkün bulunmaktadır.

  Diğer taraftan, söz konusu lojmanlar olmaksızın köy okulunun faaliyetini devam ettirebilmesinin mümkün olması halinde ise lojman projesi için yapılacak bağış ve yardımların tamamının 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10’ncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine göre kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilmesi mümkün bulunmamaktadır.

  Ancak, bu durumda dahi lojman inşası için makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait beyan edilecek gelirin %5’ine kadar olan kısmı Kurumlar Vergisi Kanununun 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında, kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilecektir.

  Kaynak: Şanlıurfa Vergi Dairesi Başkanlığı
  5 Eylül 2014 Tarih ve 64958909-010-23 Sayılı Özelge

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here