Ana sayfa Vergi Eğitim hizmeti veren bir firma düzenleyeceği faturayı öğrencinin velisinin şirketi adına düzenleyebilir...

  Eğitim hizmeti veren bir firma düzenleyeceği faturayı öğrencinin velisinin şirketi adına düzenleyebilir mi?

  Eğitim hizmeti karşılığı faturanın kimin adına düzenleneceği

  97
  0

  Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Anaokulu, İlkokul ve Ortaokul Özel Okul olarak eğitim hizmeti ile iştigal etmekte olan şirketin Mali Müşaviriyim. Öğrencilerimize ilişkin eğitim bedeli faturalarını 10 taksit olarak tahsilata bakılmaksızın tahakkuk esasına göre eğitim hizmet dönemlerine göre faturaları öğrencilerimiz adına düzenlemekteyiz velilerimize ve şirketlerine fatura düzenlemiyoruz. Velilerimizden bazıları öğrenci eğitim bedeli faturalarını kendi adına yada şirketleri adına düzenlenmesini talep etmektedirler. Öğrenci faturalarımızı veli adına yada şirketleri adına düzenleyebilir miyiz

  Faturada mutlaka Öğrenci ismi olması gerekir.

  Öğrenci isminin yanında şirket veya başka bir unvan ısrarında bulunan kişilerin vergi uygulamasını bilmediklerinin kanıtıdır. 

  Çocuğun eğitim gideri ancak anne veya baba vergi mükellefi ise yıllık GV beyannamesinde belli oranda indirim hakkı vardır. (GVK 89) Şirketlerde kullanılması ve KDV’nin indirilmesi ise hukuka aykırıdır faturayı gider yazan veya KDV indiren sonucuna katlanacaktır.


  T.C.

  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

  İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

  Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

  Sayı:11395140-105[229-2014/VUK1-17959]-68035    13/07/2015

  Konu: Ödemenin farklı kişiler tarafından yapılması durumunda faturanın kimin adına düzenleneceği.

  İlgide kayıtlı özelge talep formu ve dilekçenizde; …’ya ihraç edilecek bir malın ihraç bedeline ait faturanın bir kısmının …’daki ithalatçı firmaya, kalan kısmının da Avrupa’daki finans kurumuna düzenlenip düzenlenemeyeceği, bu durumun Vergi Usul Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu açısından sakıncasının bulunup bulunmadığı hususlarında görüş talep etmektesiniz.

  GELİR VE KURUMLAR VERGİLERİ YÖNÜNDEN:

  5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “Safi Kurum Kazancı” başlıklı 6 ncı maddesinde, kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

  193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun ticari kazancın konusunu teşkil eden 37 nci maddesinde, ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtilmiş, 38 inci maddesinde ise “Bilanço esasına göre ticari kazanç, teşebbüsdeki öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerleri arasındaki müsbet farktır. Bu dönem zarfında sahip veya sahiplerce:

  1. İşletmeye ilave olunan değerler bu farktan indirilir;
  2. İşletmeden çekilen değerler ise farka ilave olunur.

  Ticari kazancın bu suretle tespit edilmesi sırasında, Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait hükümleri ile bu kanunun 40 ve 41 inci maddeleri hükümlerine uyulur.” hükümlerine yer verilmiştir.

  Bu hükümlere göre, …’ya ihraç edeceğiniz emtia dolayısıyla elde edeceğiniz kazancın kurum kazancı kapsamında değerlendirilerek vergilendirilmesi gerekmektedir.

  VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN:

  213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229 uncu maddesinde fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olarak tanımlanmıştır.

  Mezkur Kanunun “Faturanın şekli” başlıklı 230 uncu maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde faturaya müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve vergi kimlik numarasının yazılmasının mecburi olduğu, 231 inci maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde de; faturanın, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenmesi gerektiği, bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı hükme bağlanmıştır.

  Aynı Kanunun 232 nci maddesinde ise; birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ve kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek, satın aldıkları emtia ve hizmetler için de fatura istemek ve almak zorunda oldukları hüküm altına alınmıştır.

  Yukarıda yer alan hükümlerden müşteri, malı satın alan veya kendisine iş yapılan gerçek veya tüzel kişi olarak anlaşılmaktadır.

  Öte yandan, fatura tahakkuka ilişkin bir belge olduğundan düzenlenmesi bedelin ödenmesine değil, malın teslimine veya hizmetin ifasına bağlıdır. Bu nedenle faturanın düzenlenmesinde fatura bedelinin kimin tarafından ödendiği hususu önemli olmayıp, faturanın malı satın alan veya kendisine iş yapılan gerçek veya tüzel kişi adına düzenlenmesi gerekmektedir.

  Bu itibarla, şirketinizce …’ya ihraç edilecek bir malın ihraç bedeline ait faturanın bir kısmının …’daki ithalatçı firmaya, kalan kısmının da Avrupa’daki finans kurumuna düzenlenmesi mümkün bulunmamakta olup, faturanın malı satın alan ya da hizmetten faydalanan gerçek veya tüzel kişi adına düzenlenmesi gerekmektedir.


  Kaynak: İSMMMO, GİB
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here