Ana sayfa Muhasebe Eğitim faaliyetinin gerçekleştirildiği okullara ilişkin olarak döviz cinsinden alınan kira bedellerinin değerlemesinden...

  Eğitim faaliyetinin gerçekleştirildiği okullara ilişkin olarak döviz cinsinden alınan kira bedellerinin değerlemesinden oluşan kur farklarının eğitim faaliyeti gelirleri ile birlikte istisna kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği.

  Şirketiniz tarafından eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirildiği okullara ilişkin olarak döviz cinsinden ödenen kira bedellerinden kaynaklanan ve değerleme gününde oluşan olumlu veya olumsuz kur farklarının bahse konu istisna kazancın tutarının tespitinde dikkate alınması gerekmektedir. ...

  64
  0

  T.C.
  GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI
   İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
  (Mükellef   Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

  Sayı

  :

  62030549-125[5-2015/442]-2532

  12/01/2016

  Konu

  :

  Eğitim faaliyetinin gerçekleştirildiği okullara   ilişkin olarak döviz cinsinden alınan kira bedellerinin değerlemesinden   oluşan kur farklarının eğitim faaliyeti gelirleri ile birlikte istisna   kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği.

  İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Şirketinizin 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında eğitim ve öğretim faaliyeti ile iştigal ettiği, Şirketinizce … İlkokulu,
  … Ortaokulu ve … Anadolu Lisesinin işletilmesinden elde edilen kazançların 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan hükme göre beş hesap dönemi kurumlar vergisinden istisna edildiği belirtilerek, söz konusu okulların bulunduğu kampüse ilişkin gelecek yıllara ait kiralara mahsuben ödenen döviz avanslarının dönem sonu değerlemelerinden elde edilen kur farkı gelirlerinin bahse konu istisna kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü istenilmektedir.

  Kurumlar Vergisi Kanununun  5 inci maddesinde;

              “(1) Aşağıda belirtilen kazançlar, kurumlar vergisinden müstesnadır:

              ı) Okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve orta öğretim özel okulları ile Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara veya kamu yararına çalışan derneklere bağlı rehabilitasyon merkezlerinin işletilmesinden, ilgili Bakanlığın görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığının belirleyeceği usûller çerçevesinde beş hesap dönemi itibarıyla elde edilen kazançlar (İstisna, belirtilen okulların ve rehabilitasyon merkezlerinin faaliyete geçtiği hesap döneminden itibaren başlar.).

              …”

  hükmü yer almaktadır.

  Ayrıca konuya ilişkin olarak ayrıntılı açıklamaların yer aldığı 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “5.10.1. İstisnanın kapsamı” başlıklı bölümünde;

              “Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi ile eğitim ve öğretim işletmelerine tanınan kazanç istisnası;

              -625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında yer alan okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve orta öğretim özel okullarının işletilmesinden elde edilen kazançlar ile

              -Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara veya kamu yararına çalışan derneklere bağlı rehabilitasyon merkezlerinin işletilmesinden elde edilen kazançlara

              uygulanacaktır.

             …

              İstisna, okulların eğitim-öğretim, merkezlerin ise rehabilitasyon faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına uygulanacaktır. Dolayısıyla, eğitim tesisleri ile rehabilitasyon merkezlerinde yer alan büfe, kantin, kafeterya, kitap satış yeri gibi tesislerin gerek bizzat işletilmesinden gerekse kiraya verilmesinden elde edilen kazançlara istisna uygulanması söz konusu değildir. Yemek ve konaklama hizmetlerinin okul bünyesinde verildiği ve bu hizmetlere ilişkin bedelin okul ücretine dahil olduğu durumlarda, elde edilen kazanç herhangi bir ayrıma tabi tutulmaksızın istisna uygulamasına konu olacak olup yemek hizmetinin dışarıdan satın alınması istisna uygulanmasına engel teşkil etmeyecektir.

  …”

  açıklamaları yer almaktadır.

  Bu hüküm ve açıklamalara göre, Şirketiniz tarafından eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirildiği okullara ilişkin olarak döviz cinsinden ödenen kira bedellerinden kaynaklanan ve değerleme gününde oluşan olumlu veya olumsuz kur farklarının bahse konu istisna kazancın tutarının tespitinde dikkate alınması gerekmektedir.

   


  Kaynak: GİB Özelge
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here