Ana sayfa Vergi E-İrsaliye Uygulaması Geliyor!!!

  E-İrsaliye Uygulaması Geliyor!!!

  2234
  0

  E-İRSALİYE (ELEKTRONİK İRSALİYE) UYGULAMASI GELİYOR.
  (TASLAK TEBLİĞ 25.08.2017 TARİHİNDE YAYINLANMIŞTIR.)

  1-  E-İRSALİYE (ELEKTRONİK İRSALİYE) NASIL DÜZENLENECEK VE İLETİLECEK?
  1.1-
  E-İrsaliyenin http://www.efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanan E-İrsaliye uygulamasına ilişkin teknik kılavuzlarda yer alan format ve standartlara göre elektronik ortamda, elektronik sertifika ile imzalanarak düzenlenmesi, alıcısına iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesi esastır.
  1.2- E-İrsaliyenin, bu Tebliğ Taslağında belirlenen usul ve esaslara uygun olarak düzenlenmesi, gönderme veya alma işlemlerinin de Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından oluşturulan e-İrsaliye Uygulaması aracılığı ile gerçekleştirilmesi zorunludur.
  1.3- E-İrsaliyenin malın fiili sevkinden önce düzenlenmesi ve Gelir İdaresi Başkanlığı sistemleri üzerinden alıcısına başarılı olarak iletilmesi gerekmekte olup e-İrsaliye Uygulaması üzerinden alıcısına başarılı bir şekilde iletilmeyen  e-İrsaliye hüküm ifade etmez.
  1.4- Malın fiili sevki sırasında araç içinde de e-İrsaliyenin bir çıktısının bulunması zorunlu olup, söz konusu çıktı üzerinde ıslak imza ya da kaşe bulunması zorunlu değildir. Söz konusu kâğıt çıktının, alıcıya verilmesi zorunlu olmadığı gibi malların alıcıya tesliminden sonra muhafaza veya ibraz edilme zorunluluğu da bulunmamaktadır.
  1.5- E-İrsaliyenin düzenlenmesinden önce sevki yapılan mala ilişkin olarak e-Fatura düzenlenmiş olması halinde, e-İrsaliye üzerinde e-Faturanın belge numarasına da yer verilmesi zorunludur.
  1.6- Düzenlenecek e-İrsaliyelerde, Başkanlık sistemlerinden elektronik ortamda sorgulanması, doğrulanması ve görüntülenmesine imkân vermek üzere kare koda belge üzerinde yer verilmesi zorunludur.
  1.7- Mükellefler e-İrsaliye düzenlerken, bu Tebliğde belirtilmeyen hususlarda süreler başta olmak üzere Vergi Usul Kanunu ve ilgili diğer kanun ve düzenlemelerde yer alan usul ve esaslara uymak zorundadır.
  1.8- Ersaliye Uygulamasından yararlanan mükelleflerin aralarındaki işlemlerde 01.07.2018 tarihine kadar e-İrsaliye belgesi düzenlemeleri mümkün olduğu gibi kâğıt ortamda sevk irsaliyesi belgesi düzenlemeleri de mümkündür. Ancak aynı işlem için elektronik irsaliye veya kâğıt irsaliyeden sadece birinin düzenlenmesi gerekmektedir.
  1.9- E-İrsaliye Uygulamasından yararlanan mükellefler e-İrsaliye Uygulamasına kayıtlı olmayan mükelleflere kâğıt irsaliye düzenlemeye devam edeceklerdir.

  2- UYGULAMAYA GEÇİŞ NASIL OLACAKTIR?
  E-İrsaliye Uygulamasından;
  2.1- 397 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında getirilen e-Fatura Uygulamasından yararlanma iznine sahip olan,
  2.2- Bu Tebliğde açıklanan usul ve esaslara uygun olarak, e-İrsaliye düzenleyebilme ve iletebilme konusunda gerekli hazırlıklarını tamamlamış olan,
  2.3- Bu maddenin (2) numaralı fıkrasında belirtilen şekilde e-İrsaliye Uygulamasına dahil olmak için gerekli başvuruyu yapan,
  mükellefler 01/01/2018 tarihinden itibaren faydalanabilirler.

  3- E-İRSALİYE UYGULAMASININ KULLANIMI ZORUNLU MUDUR?
  01.07.2018 tarihinden itibaren, E-Fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcıların e-İrsaliye Uygulamasına dâhil olması ve sevk irsaliyesi belgelerini bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre e-İrsaliye olarak düzenlemeleri zorunludur. 

  Belirtilen tarihten sonra 433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin 15’inci maddesinde belirtilen uygulamadan (e-Faturanın kâğıt çıktısının irsaliye yerine geçer belge olarak kabul edilmesi uygulaması) yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

  Söz konusu uygulamaya süresi içinde başvurmayan, e-Fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcıların GİB Portal hesapları 01.07.2018 tarihi itibariyle Başkanlık tarafından otomatik olarak açılacaktır.

  4- ELEKTRONİK İRSALİYEDE BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER:
  E-İrsaliye belgesinde aşağıda yer alan bilgilerin bulunması zorunludur;
  4.1- E-İrsaliyesinin düzenlenme tarihi ve belge numarası,
  4.2- E-İrsaliyeyi düzenleyenin adı, ticaret unvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası,
  4.3- Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası,
  4.4- Taşınan malın nevi, miktarı,
  4.5- Fiili sevk tarihi ve saat ve dakika olarak zamanı, 

  ***Gelir İdaresi Başkanlığı ihtiyaç duyulması halinde söz konusu bilgilere ilave bilgilerin de e-İrsaliye belgesinde bulunmasını mükelleflere gerekli duyuruları www.efatura.gov.tr internet adresinde yaparak isteyebilir. 

  ***Mükellefler e-İrsaliye üzerindeki zorunlu bilgilere ilave olarak ihtiyaçları doğrultusunda farklı bilgilere de yer verebileceklerdir.

  5- MUHAFAZA VE İBRAZ YÜKÜMLÜLÜĞÜ:
  5.1-
  Vergi Usul Kanununun ilgili hükümlerine göre mükellefler, gerek düzenledikleri gerekse adlarına düzenlenen bu tebliğe konu elektronik belge ve kayıtları kendilerine iletim/teslim şekline uygun olarak yasal süreler dâhilinde muhafaza ve istendiğinde ibraz etmekle yükümlüdürler.
  5.2- Tebliğe konu uygulamalardan yararlanan mükellefler, uygulama kapsamında düzenledikleri belgeleri kendilerine ait bilgi işlem sistemlerinde muhafaza edebilecekleri gibi, Başkanlıktan elektronik saklama izni alan mükelleflerin bilgi işlem sistemlerinde de muhafaza edebilirler. Başkanlıktan saklama izni alan mükelleflerden elektronik saklama hizmetinin alınması mükelleflerin Tebliğe konu belgelerin muhafaza ve ibraz sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
  5.3- Muhafaza ve ibraz yükümlülüğü, Tebliğe konu belgelerin doğruluğuna, bütünlüğüne ve değişmezliğine ilişkin her türlü elektronik veri, veri tabanı dosyası, saklama ortamı veya doğrulama ve görüntüleme araçlarını kapsamaktadır.
  5.4- Tebliğe konu belgelerin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının geçerli olduğu alanlarda muhafaza edilmesi zorunludur. Bu zorunluluk, yurt dışında ikincil bir arşivleme yapılmasına engel teşkil etmez. Başkanlık Tebliğe konu uygulamalardan yararlanmak için başvuran mükelleflerin gerekçeli talebi üzerine bu fıkranın uygulanmasında farklı usul ve esas belirleyebilir.

  ***Bu Tebliğde belirtilen elektronik belgeleri düzenleme yetkisi bulunan mükelleflerin, sistemlerinde arıza veya kesinti meydana gelmesi veya diğer mücbir sebep durumlarında düzenlenmek üzere yeterli miktarda matbu belgeleri bulundurmaları zorunludur. Bu şekilde belge düzenlemek istisnai bir uygulama olup süreklilik arz etmesi halinde verilen izin iptal edilebilecektir.

  Kaynak: VUK Tebliğ Taslağı – Taslağın Kamuoyu Görüşüne Sunulduğu Tarih 25.08.2017 

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here