Ana sayfa YAZARLAR-YENİ e-Arşiv Fatura Zorunluluğu Soru-Cevap ve Özet e-Belge Geçiş Tablosu

e-Arşiv Fatura Zorunluluğu Soru-Cevap ve Özet e-Belge Geçiş Tablosu

Elektronik belge geçiş şartları ve e-Arşiv Fatura zorunluluğu

654
0

1- Fatura nedir? Kaç nüsha düzenlenir?

Kanun hükümlerine göre fatura, kâğıt ortamında en az iki nüsha olarak düzenlenerek ilk nüshası (aslı) müşteriye verilen, ikinci nüshası ise yine kâğıt ortamında aynı Kanununun muhafaza ve ibraz hükümlerine göre mükelleflerce saklanılan belgedir.

2- E-Arşiv Fatura müşteriye e-posta ile mi kâğıt çıktı olarak mı verilecektir?

VUK 509 no.lu tebliğ ile (19.10.2019 Tarih 30923 RG) GİB’den e-Arşiv Fatura uygulamasına dâhil olma izni alan mükellefle, e-FATURA uygulamasına kayıtlı OLMAYAN kullanıcılara (vergi mükellefleri veya vergi mükellefi olmayanlar) düzenleyecekleri faturaları da elektronik ortamda  e-Arşiv Fatura olarak oluşturur, alıcının talebine göre E-Arşiv Faturayı kâğıt veya elektronik ortamda iletir ve düzenleyene ait nüshayı ile elektronik ortamda muhafaza ve ibraz eder.

3- E-Arşiv Faturanın aslı ve sureti ayrımının kriteri nedir?

Elektronik ortamda oluşturulan e-Arşiv Faturanın, alıcısına (müşteri) kâğıt olarak gönderilen veya elektronik ortamda iletilen şekli belgenin aslı,  düzenleyen (tedarikçi) tarafından muhafaza edilen elektronik hali ise ikinci nüsha hükmündedir.

4- E-Arşiv Fatura mükellefleri e-FATURA mükelleflerine hangi belge türünü düzenleyecektir?

e-Arşiv Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerin, e-FATURA uygulamasına kayıtlı mükelleflere gerçekleştirmiş olduğu mal satışları ile hizmet ifalarında faturayı e-FATURA olarak, e-FATURA uygulamasına kayıtlı olmayan vergi mükellefleri ile vergi mükellefi olmayanlara gerçekleştirmiş olduğu mal satışları ile hizmet ifalarında ise faturayı e-Arşiv Fatura olarak düzenlemeleri zorunludur.

5- e-FATURA uygulamasına dâhil olan mükelleflerin e-Arşiv Fatura uygulamasına GEÇİŞ ZORUNLULUĞU ne zaman başlayacak?

e-FATURA uygulamasına dahil olma ZORUNLULUĞU bulunan mükellefler ile İSTEĞE BAĞLI olarak e-FATURA uygulamasına VUK 509 no.lu tebliğinin (19.10.2019 Tarih 30923 RG) yayımına kadar geçmiş olan mükellefler (faaliyetleri gereği fatura yerine geçen diğer belgeler düzenleyenler hariç) 1 Ocak 2020 tarihine kadar e-Arşiv FATURA’ya geçmek zorundadır.  

6- Aracı hizmet sağlayıcıları, internet ortamında ilan yayınlayanlar ile internet reklamcılığı hizmet aracılarının
e-Arşiv Fatura’ya geçiş zorunluluğu nedir?

Mal ve hizmetlerin alınması, satılması, kiralanması veya dağıtımı işlemlerinin gerçekleştirilmesine aracılık etmek üzere internet ortamında Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamı sağlayan gerçek ya da tüzel kişi aracı hizmet sağlayıcıları, internet ortamında gerçek ve kişilere ait gayrimenkul, motorlu araç vasıtalarının satılmasına veya kiralanmasına ilişkin ilanları yayınlayan internet sitelerinin sahipleri veya işleticileri ile internet ortamında reklamların yayınlanmasına aracılık faaliyetinde bulunan internet reklamcılığı aracıları, 1 Ocak 2020 tarihine kadar
(2020 ve izleyen hesap dönemlerinden itibaren bu paragrafta belirtilen işler ile iştigal etmek üzere işe başlayacak mükelleflerin ise işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde) başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Arşiv Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

Bu suretle aracı hizmet sağlayıcıları, internet reklamcılığı hizmet aracıları ile internet ortamında ilan yayınlayanlar tarafından belirtilen tarihlerden itibaren düzenlenecek faturaların, VUK-509 no.lu tebliğin “V.7.” ve “VIII.” No.lu bölümlerinde belirtilen İSTİSNAİ durumlar haricinde e-FATURA veya E-Arşiv Fatura olarak düzenlenmesi zorunludur.

7- 5 Bin TL ve 30 Bin TL’lik sınıra dikkat!

e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, VERGİLER DAHİL (KDV+ÖTV ve diğer) toplam tutarının 30 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından VERGİLER DAHİL toplam tutarı 5 Bin TL’yi) aşması halinde, söz konusu faturaların, VUK-509 no.lu tebliğin “V.7.” ve “VIII.” No.lu bölümlerinde belirtilen İSTİSNAİ durumlar haricinde E-Arşiv Fatura olarak Gelir İdaresi Başkanlığınca sunulan e-BELGE düzenleme portali üzerinden düzenlenmesi ZORUNLUDUR.

Söz konusu faturaların adı geçen tebliğin “V.7.” ve “VIII.” No.lu bölümlerinde belirtilen İSTİSNAİ durumlar haricinde  e-Arşiv Fatura yerine kâğıt fatura olarak düzenlenmesi veya alınması halinde, faturayı düzenleyen ile nihai tüketici dışındaki vergi mükellefiyeti bulunan alıcı hakkında düzenlenen veya alınan her bir kâğıt fatura için ayrı ayrı olmak üzere VUK’un 353’üncü maddesinde öngörülen cezai hüküm uygulanır.

8- Her iki taraf da e-FATURA mükellefi ise e-FATURA düzenlenecektir.

Satıcı ve alıcının her ikisinin de e-FATURA uygulamasına kayıtlı kullanıcılar olması halinde, bunlar arasında düzenlenen faturaların tamamının e-FATURA olması gerekmektedir.

9- Aynı günde aynı kişilere düzenlenecek faturalar topluca mı değerlendirilecek?

Aynı günde aynı kişilere düzenlenen faturalar topluca değerlendirilecek olup, faturaların vergi dâhil tutar toplamının belirtilen tutarı aşması halinde, söz konusu faturaların e-Arşiv Fatura olarak düzenlenmesi ve alınması zorunludur.

10- GİB insiyatifi ile mükellefler kapsama alınabilecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı, yapacağı analiz veya inceleme çalışmaları neticesinde riskli ya da vergiye uyum düzeyi düşük olduğu tespit edilen mükellefleri veya mükellef gruplarını, faaliyet, sektör ve ciro tutarına bağlı olmaksızın, yazılı bildirim yapmak ve geçiş hazırlıkları için en az 3 ay süre vermek suretiyle e-Arşiv Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirmeye yetkili kılınmıştır.

11- e-Ticaret kapsamında düzenlenecek e-Arşiv Faturalara ilişkin hususlar

e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olup İNTERNET ÜZERİNDEN MAL VE HİZMET SATIŞI YAPANLAR, yaptıkları satışlara ilişkin e-Arşiv Faturaları elektronik ortamda iletmek zorundadır. Söz konusu satışlarda irsaliye yerine geçen; e-Arşiv Faturanın kâğıt çıktısı, ÖKC fatura bilgi fişi ya da sevk irsaliyesinin malın yanında bulunması gerekmektedir.

12- e-Ticaret için düzenlenecek e-Arşiv Faturalarda bulunması gereken bilgiler nelerdir?

e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olan mükellefler tarafından elektronik ticaret kapsamında gerçekleştirilen mal ve hizmet satışlarına ilişkin düzenlenecek e-Arşiv Faturalarda aşağıdaki bilgilere yer verilmesi zorunlu olup, ayrıca fatura üzerinde “Bu satış internet üzerinden yapmıştır.” İfadesi yer almalıdır.

1- Satış işleminin yapıldığı web adresi

2- Ödeme şekli

3- Ödeme tarihi

4- Mal satışlarında gönderiyi taşıyanın adı-soyadı-unvanı ve VKN/TCK bilgisi

5- Satışa konu malın gönderildiği veya hizmetin ifa edildiği tarih

6- İade bölümünde; Malı iade edenin adı-soyadı, adresi, imzası, iade edilen mala ilişkin cins, miktarı birim fiyatı ve tutarı

13- e-Ticaret kapsamında yapılan satışları alıcı iade etmek isterse ne yapmalıdır?

Müşteri malı iade etmek isterse elektronik ortamda kendisine iletilen faturanın kâğıt çıktısını alır ve iadeye ilişkin bölümü doldurup imzalamak suretiyle mal ile birlikte malı satan geri gönderir. Bu suretle malı satana geri gönderilen bu belge satıcı tarafından düzenlenen gider pusulası yerine geçer.

14- e-Ticaret kapsamında yapılan e-FATURA’lı satışlar için kağıt çıktı gerekli midir?

e-Arşiv Fatura uygulamasın dâhil olup, e-FATURA uygulamasına kayıtlı olan kullanıcılara internet üzerinden mal satışı yapanlar, düzenleyecekleri e-FATURA’da 6’nci madde hariç yukarıda yazılı bilgilere yer vereceklerdir. Söz konusu mükelleflerce yapılan bu kapsamdaki satışlarda; İrsaliye yerine geçen; e-FATURA  kâğıt çıktısı, ÖKC fatura bilgi fişi ya da sevk irsaliyesinin sevk edilen malın yanında bulundurulması gerekmektedir.

15- E-Arşiv Fatura CEZA uygulaması nedir?

ZORUNLULUK getirildiği halde  e-Arşiv Fatura uygulamasına süresi içinde geçmeyen mükellefler ile e-Arşiv Fatura olarak düzenlenmesi ve alınması gereken faturayı, VUK-509 no.lu tebliğin “V.7.” ve “VIII.” No.lu bölümlerinde belirtilen İSTİSNAİ durumlar haricinde E-Arşiv Fatura olarak düzenlemeyen ve almayan (kağıt fatura olarak düzenleyenler ve alanlar dâhil) mükellefler VUK 232’nci maddesinin 1’nci fıkrasının 1 ila 5 no.lu bentlerinde sayılanlar) hakkında kanunda ön görülen cezai hükümler uygulanır.

 

e-BELGE Geçiş
ÖZET TABLO 

Uygulama Kapsama Giren Mükellef Grupları Zorunluluk Tarih
 

e-Fatura

2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler  

 

01.07.2020

 

 

e-Fatura

ÖTV I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ndan lisans alan (bayilik lisansı dâhil) mükellefler  

01.07.2020

 

e-Fatura

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa ve/veya ithal edenler  

01.07.2020

 

 

e-Fatura

Mal veya hizmetlerin alınması, satılması, kiralanması veya dağıtımı işlemlerinin gerçekleştirilmesine aracılık eden bulunan internet reklamcılığı hizmet aracıları  

 

01.01.2020

 

 

 

e-Fatura

Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler  

 

01.01.2020

e-Arşiv Fatura Hali hazırda e-Fatura Uygulamasına Dâhil Olan Mükellefler

01.01.2020

 

 

e-Arşiv Fatura

Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Ortamında İlan Yayınlayanlar ile İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracılarının e-Arşiv Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu  

 

01.01.2020

 

 

e-Arşiv Fatura

e-Arşiv Fatura Olarak Düzenlenme Zorunluluğu Getirilen Diğer Faturalar (vergi mükellefleri arası 5.000TL, nihai tüketicilere 30.000TL ve üzeri)  

 

01.01.2020

 

 

e-İrsaliye

ÖTV I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ndan lisans alan (bayilik lisansı dâhil) mükellefler  

 

01.07.2020

 

e-İrsaliye

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa ve/veya ithal edenler  

01.07.2020

 

 

 

e-İrsaliye

Maden Kanunu kapsamında düzenlenen işletme ruhsatı/sertifikası

sahipleri ve işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ile yaptıkları sözleşmeye istinaden maden üretim faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişi mükellefler

 

 

01.07.2020

 

e-İrsaliye

Şeker Kanununun 2 nci maddesinin (e) bendinde tanımına yer verilen şekerinimalini gerçekleştiren mükellefler.  

01.07.2020

 

 

e-İrsaliye

e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden demir ve çelik (GTİP 72) ile demir veya çelikten eşyaların (GTİP 73) imali, ithali veya ihracı faaliyetinde bulunan mükellefler  

 

01.07.2020

 

 

e-İrsaliye

Tarım ve Orman Bakanlığınca gübre üretim ve tüketiminin kayıt altına alınmasına yönelik oluşturulan Gübre Takip Sistemi’ne kayıtlı kullanıcılar.  

 

01.07.2020

 

 

e-İrsaliye

e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler  

 

01.07.2020

 

 

 

e-İrsaliye

Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler  

 

01.01.2020

e-SMM Vergiden muaf olmayan serbest meslek erbapları

01.06.2020

 

 

e-MM

e-Fatura uygulamasına geçmek zorunda olan mükelleflerden faaliyetleri gereği aynı zamanda müstahsil makbuzu düzenlemek zorunda olanlar  

 

01.07.2020

 

 

 

e-MM

Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler  

 

 

01.01.2020

e-Bilet Kara ve Deniz Yolu ile Yolcu Taşımacılığı Yapan Mükellefle

01.01.2021

e-Bilet Sinema İşletmeleri

01.07.2020

Tablo: GİB

 

Ali KARAKUŞ
İstanbul,
11 Kasım 2019

————————————————————————————————–

Kaynaklar:
1- 213 sayılı Vergi Usul Kanunu 509 no.lu Tebliğ – 19.10.2019 Tarih ve 30923 sayılı Remi Gazete
2- 213 sayılı Vergi Usul Kanunu 229, 230, 231, 232, 242, 353 maddeleri
3- Gelir İdaresi başkanlığı E-Belge portalı

 


Kaynak: Ali KARAKUŞ
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here