Ana sayfa Muhasebe DİİB Kapsamında İkincil İşlem Görmüş Ürün İçin Ödenen KDV’nin İndirim konusu yapılabilir...

  DİİB Kapsamında İkincil İşlem Görmüş Ürün İçin Ödenen KDV’nin İndirim konusu yapılabilir mi?

  Kapanmış dahilde işleme izin belgelerinin yeniden açtırılmak suretiyle bu izin belgelerine istinaden ödenen gümrük vergilerinin ödendiği dönemde Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi gereğince ticari kazancın tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak kabul edilmesi mümkün bulunmaktadır. Gümrük vergisinin geç ödenmesiyle ilgili olarak gecikme faizi veya ceza ödenmesi durumunda ise ödenen bu gecikme faizi ve cezaların gider yazılamayacağı tabiidir.

  105
  0

  T.C.
  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
  İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
  Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

  Sayı

  :

  21152195-35-02-76

  18/02/2013

  Konu

  :

  DİİB Kapsamında İkincil İşlem Görmüş Ürün İçin Ödenen KDV’nin İndirimi

   

              İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Şirketinizce, 13/11/2010 tarih ve 2010/1025 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Dahilde İşleme Rejimi Kararına eklenen geçici 16 ncı madde kapsamında, ikincil işlem görmüş ürün elde edilmesi nedeniyle geriye dönük olarak Dahilde İşleme İzin Belgelerinin yeniden açtırılarak bu izin belgelerine istinaden, ikincil işlem görmüş ürünler üzerinden ödenecek katma değer vergisinin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı ile ödenecek gümrük vergilerinin gider yazılıp yazılamayacağı hususlarında Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

  KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN

              5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde, kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir.

              193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin, aynı fıkranın (6) numaralı bendinde ise işletme ile ilgili olmak şartıyla; bina, arazi, gider, istihlak, damga, belediye vergileri, harçlar ve kaydiyeler gibi ayni vergi, resim ve harçların, safi kazancın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılabileceği hükme bağlanmış olup Kurumlar Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde ise bu Kanuna göre hesaplanan kurumlar vergisi ile her türlü para cezaları, vergi cezaları, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ödenen cezalar, gecikme zamları ve faizler ile Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ödenen gecikme faizlerinin kurum kazancının tespitinde gider olarak indirilemeyeceği hükmüne yer verilmiştir.

              Buna göre, kapanmış dahilde işleme izin belgelerinin yeniden açtırılmak suretiyle bu izin belgelerine istinaden ödenen gümrük vergilerinin ödendiği dönemde Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi gereğince ticari kazancın tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak kabul edilmesi mümkün bulunmaktadır. Gümrük vergisinin geç ödenmesiyle ilgili olarak gecikme faizi veya ceza ödenmesi durumunda ise ödenen bu gecikme faizi ve cezaların gider yazılamayacağı tabiidir.

  KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN

              3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun;

              -29 uncu maddesinde, mükelleflerin, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden bu kanunda aksine hüküm olmadıkça kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisini ve ithal olunan mal ve hizmetler dolayısıyla ödenen katma değer vergisini vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde indirilebileceği,

              -34/1 inci maddesinde de yurt içinden sağlanan veya ithal olunan mal ve hizmetlere ait KDV yi alış faturası veya benzeri vesikalar ve gümrük makbuzu üzerinden ayrıca gösterilmek ve bu vesikalar kanunî defterlere kaydedilmesi şartıyla indirilebileceği

  hüküm altına alınmıştır.

              Buna göre, Şirketinizce, 13/11/2010 tarih ve 2010/1025 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 17/01/2005 tarih ve 2005/8391 sayılı Kararname eki Dahilde İşleme Rejimi Kararına eklenen geçici 16 ncı madde kapsamında, DİİB kapsamında ithal edilen ürünlerle ilgili ikincil işlem görmüş ürünler için ödenecek KDV nin, vergiyi doğuran olayın meydana geldiği takvim yılı aşılmamak kaydıyla indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.


  Kaynak: GİB Özelge
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here