Ana sayfa Vergi Devreden KDV bir vergiye mahsup edilir mi?

  Devreden KDV bir vergiye mahsup edilir mi?

  Devreden KDV vergi dairesinden iade istenebilir mi?

  132
  0

  Kafeterya hizmeti mükellefimin 12.000 TL Şubat/2021 dönemini sonunda devreden KDV ‘si mevcuttur. Mükellefimin benden talep ettiği İndirimli Orana Tabi İşlemlerde KDV İadesi ile oluşacak muhtasar ödemesini mahsup etmemdir. İndirimli orana tabi KDV işlemi yapabilir miyim? 

  Devreden KDV iade edilecek vergi değildir. Mahsup yapılmaz. Kafe işletmesinde indirimli oran KDV’den dolayı iade söz konusu olmaz.

  Mart 2020 dönemi bir adet satış faturası noter kanalı ile iade edilmiş sistemde gözüktüğü için beyan ettik ve defteri yazdırdık. Bu faturayı kayıtlardan hangi dönemde çıkarmalıyız?

  2020/Mart faturası kayıtlardan ters yevmiye maddesi yapılarak çıkartılır. KDV ve Geçici vergi beyannameleri düzeltilir.

  Limited şirket kapanırken devreden KDV’sini iade alabilir mi?

  Limited firması devreden KDV tutarını iade alabilir mi? 

  Devreden KDV’nin iadesi mümkün değildir.

  Şubat ayında 100.000 TL tutarında ihraç kayıtlı satışımızın yarısı mart ayında ihraç edilmiş, kalan yarısı ise 50.000 urun 9.000 TL KDV si olacak şekilde mart ayında tarafımıza iade edilmiştir. Şubat ayında devreden KDV’miz olduğu için tecil işlemi yapılmamıştır. İhraç edilen ürünlere ait olan 9000 TL KDV’yi vergi dairesinden iade alacağız kalan 9000 TL için sadece KDV olacak şekilde ihraç kayıtlı faturaya atıfda bulunarak müşteriye fatura mı kesmemiz gerekiyor 

  İhraç olunan kısma isabet eden KDV’nin iadesi talep edilebilir.

  İmalatçıdan İhraç kayıtlı aldığımız malı yurt içinde başka bir firmaya (ihracat yapacak firma) ihraç kayıtlı olarak fatura edip satabilir miyiz?

  Hayır. İhraç etmek zorundasınız. Başkasına devredilir ise sistem bozulur.

  İmalatçı da sizden KDV tahsil etmek zorundadır.

  Ticari adresi ve mal teslim adresi serbest bölgede olan bir firmaya nakliye veya hizmet faturası düzenleyeceğiz. KDV’siz fatura düzenleyebiliyor muyuz?

  “3065 sayılı Kanunun (17/4-ı) maddesine göre, serbest bölgelerde verilen hizmetler ile serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işleri KDV’den müstesnadır. Söz konusu istisnanın kapsamına, yalnızca serbest bölgede ifa edilen hizmetler ile serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işleri girmektedir. 

  İHRAÇ AMAÇLI YÜK TAŞIMA İŞLERİ DIŞINDA, YURT İÇİNDEN SERBEST BÖLGEYE VERİLEN HİZMETLER İLE SERBEST BÖLGEDEN YURT İÇİNE YÖNELİK OLARAK VERİLEN HİZMETLER KDV’YE TABİDİR

  _______________________________________________________________________

  Kapasite raporu ihraç kayıtlı teslimlerden sonra alınırsa tecil-terkin işlemi yapılabilir mi?

  T.C.

  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

  KAYSERİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

  (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

  Sayı : 50426076-130[11-2016/20-1299]-14128 17.04.2017
  Konu : İhraç kayıtlı teslimlerden sonra alınan kapasite raporu hk.

  İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden; 28/04/2015 ve 11/05/2015 tarihlerinde yaptığınız ihraç kayıtlı teslimleriniz nedeniyle 2015/04,05 dönemlerine ilişkin tecil-terkin ve iade talebinde bulunduğunuz, sanayi sicil belgenizin 29/12/2014 tarihli olduğu, ancak kapasite raporunuzun ihraç kayıtlı satışlarınızdan sonraki bir tarih olan 01.07.2015 tarihinde alındığı belirtilerek, tecil-terkin ve iade talebinizin yerine getirilip getirilemeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.

  KDV Kanununun 11/1-c maddesinde; ihraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait katma değer vergisinin ihracatçılar tarafından ödenmeyeceği, mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan edilecek olan bu verginin, vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunacağı, söz konusu malların, ihracatçıya teslim tarihini takip eden aybaşından itibaren 3 ay içinde ihraç edilmesi halinde, tecil edilen verginin terkin olunacağı hüküm altına alınmıştır.

  Konuyla ilgili olarak 26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II-A/8.) bölümünde; tecil-terkin uygulamasından yararlanabilecek imalatçılarda aranan şartlar belirlenmiş olup, imalatçının sanayi siciline kayıtlı ve sanayi sicil belgesine haiz olması, ilgili meslek teşekkülüne kayıtlı olması ve sanayi sicil belgesinde yer alan üretim konusunda gerekli araç parkına sahip olunması gerektiği, imalatçı kapsamına girmeyen mükelleflerin tecil-terkin uygulamasından yararlanamayacakları ancak, diğer şartları taşımakla beraber, sadece sanayi sicil belgesine sahip olmayan mükelleflerden, ilgili kuruma başvuran ve bu kurumdan söz konusu belgenin verileceğine ilişkin olumlu görüş alanların da, sanayi sicil belgesi verilmesi beklenilmeden tecil-terkin uygulamasından yararlanabilecekleri, ilgili Kurumdan olumlu görüş alan mükelleflerin, olumlu görüş yazısının verildiği tarihten önceki dönemlerde (ilgili kuruma başvuru tarihinden sonraki) diğer tüm şartları taşıdığının ilgili vergi dairesince tespit edilmesi kaydıyla, olumlu görüş yazısının verildiği tarihten önceki söz konusu teslimlerinde de tecil-terkin uygulamasından yararlandırılmalarının mümkün olduğu ifade edilmiştir.

  Buna göre; ihraç kayıtlı satışlarınızın yapıldığı tarihte sanayi sicil belgenizin bulunması halinde, kapasite raporu daha sonra alınsa bile tecil-terkin uygulamasından faydalanmanız mümkün bulunmaktadır.


  Kaynak: ismmmo
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here