Ana Sayfa Hukuk Dernek genel kurulları nasıl yapılır?

Dernek genel kurulları nasıl yapılır?

2729
0

Dernek Genel Kurul İşleleri nasıl yapılır?

01)  Derneğin olağanüstü genel kurul toplantısının yapılma usulü ve süreci ne şekildedir?  

Genel kurul, yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hâllerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Dernek üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Olağan genel kurulda olduğu gibi, olağanüstü genel kurul toplantısı içinde toplantının günü, saati, yeri ve gündemini bir kararla belirlenir. Dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi düzenlenerek bu üyeler, en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir.

Dernekler Yönetmeliğinin 15 inci maddesinde belirtilen usule göre toplantı gerçekleştirilir.

Olağanüstü genel kurul, olağan genel kurul tarihinden çok kısa süre önce yapılmış ve bu toplantıda dernek organlarının seçimi gerçekleştirilmiş olsa dahi olağan genel kurulun tüzükte belirtilen zamanda yapılmasını etkilemez.

 

02)  Dernek genel kurulu toplantısı için yeter sayı nedir?  

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hâllerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Bu kapsamda, tüzük değişikliği veya fesih hali dışında, genel kurulun birinci toplantısında dernek tüzüğünde belirtilen genel kurula katılma hakkı bulunan (Örneğin, yıllık aidatını ödemiş olanlar vs.) üye sayısının salt çoğunluğu ile toplantı gerçekleştirilebilecektir. Çoğunluk sağlanamaması nedeniyle ertelenmiş olan toplantının ikincisinde ise tüzükte belirtilen yönetim ve denetim kurullarının sadece asıl üye sayısının iki katından az olamamaktadır. İkinci toplantıda tüzük değişikliği veya fesih konusu görüşülecek dahi olsa yönetim ve denetim kurulunun asıl üye sayısının iki katından az olmamak üzere üyenin toplantıya katılımı yeterlidir.

 

03)  Dernek yönetim kurulu, genel kurula veya olağanüstü genel kurula gitmeden dernek başkanını değiştirmeye yetkili midir?  

Dernek organlarındaki değişikliklerin dernek tüzüğünde belirtilen hükme uygun olarak yapılması gerekmektedir. Dernek tüzüğünde yönetim kurulu başkanının doğrudan genel kurul tarafından seçileceği yönünde bir düzenleme bulunmaması kaydıyla dernek yönetim kurulunun görev dağılımı alınacak kararla yeniden belirlenebilir. Bu değişikliğin, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilmesi gerekmektedir.

 

04)  Derneklerin olağan veya olağanüstü genel kurullarında birinci toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantıda aranması gereken yasal bir sayı var mıdır?  

Derneklerin olağan veya olağanüstü genel kurulları, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hâllerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; birinci toplantıda çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları asıl üye tam sayısının iki katından az olamaz.

 

05)  Dernekler, genel kurul toplantısından sonra ne yapmalıdırlar?  

Dernekler, Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren ve Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” formunu doldurarak merkezinin bulunduğu mülki idare amirliğine vermeleri gerekmektedir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilmelidir.

Kamuya yararlı dernek statüsü bulunan dernekler ile bilanço usulü esasına göre defter tutan dernekler genel kurul sonuç bildirimlerini DERBİS sistemi üzerinden vermek zorundadır. Diğer dernekler ise merkezinin bulunduğu mülki idare amirliğine verebilecekleri gibi, istekleri halinde Dernekler Yönetmeliğinin 96’ncı maddesindeki şartları yerine getirerek DERBİS sistemi üzerinden de verebilirler.

 

06)  Genel kurul toplantısından ne kadar zaman önce üye kaydı yapılabilir?  

Dernekler mevzuatında bu süreye ilişkin herhangi bir sınırlayıcı hüküm bulunmamaktadır.

 

07)  Dernek yönetim veya denetim kurulu üyeleri genel kurulda divana seçilebilir mi?  

Derneğin genel kurulu, genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerden oluşur. Divan heyeti genel kurula katılma hakkı bulunanlar arasından seçimle oluşturulur.

Dernek organlarında görev alan üyelerin divana seçilmesinde tüzükte aksine bir hüküm olmaması kaydıyla yasal bir engel bulunmamaktadır.

 

08)  Dernek genel kurulunda vekaletle oy kullanılabilir mi?  

Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı bulunmakta olup üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Bir üyenin başka bir üyeyi temsilen oy kullanması mevzuata göre mümkün değildir.

 

09)  Derneğin olağanüstü genel kurula çağrılması ne şekilde olabilir?  

Genel kurul, yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hâllerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yönetim kuruluna yazılı başvurusu üzerine, yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine, sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 


Kaynak: Dernekler.gov.tr
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


 

Önceki İçerikDerneklerin Gelir ve Giderleri nasıl işlenir?
Sonraki İçerikYatırım Yoluyla Ekonomik Büyüme (Ekonomi ve Finans) (Mikroekonomi)

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz