Ana Sayfa Güncel Dernek beyannameleri ne zaman, nereye ve ne şekilde verilmelidir?

Dernek beyannameleri ne zaman, nereye ve ne şekilde verilmelidir?

1000
0

01)  Dernek beyannameleri ne zaman, nereye ve ne şekilde verilmelidir?  

Dernekler, yıl sonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyecekleri beyanname ile her yıl nisan ayı sonuna kadar mülkî idare amirliğine vermekle yükümlüdürler. Bilanço esasına göre defter tutan dernekler ile kamu yararına çalışan dernekler vermekle yükümlü oldukları beyanname ve bildirimlerini, Dernekler Dairesi Başkanlığının internet sayfasında yer alan Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) üzerinden kullanıcı kodu, parola ve şifre kullanarak göndermek zorundadırlar. Elektronik ortamda beyanname ve bildirim gönderme zorunluluğu bulunmayan derneklerde, kendi istekleriyle beyanname ve bildirimlerini aynı usulle elektronik ortamda gönderebilirler.

Kullanıcı kodu, parola ve şifre kullanmak suretiyle elektronik ortamda doldurulmuş ve onaylanmış beyanname ve bildirimler, dernek tarafından verilmiş beyanname ve bildirimler olarak kabul edilir. Elektronik ortamda verilmiş olan bu beyannamelerin ayrıca çıktısının alınarak mülki amirliğe verilmesine gerek bulunmamaktadır.

Dernek, yılın son günlerinde kurulmuş olsa dahi müteakip yılın nisan ayı sonuna kadar beyannamesini vermesi gerekmektedir.

 

02)  Kamu yararına çalışan dernek statüsü bulunan derneklerle ilgili olarak mal beyanını kimler ve ne zaman vermesi gerekiyor?  

3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet Ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu hükümleri doğrultusunda;

Kamu yararına sayılan derneklerin yönetim ve denetim kurulu üyeleri bu organlarda göreve başlama tarihini izleyen bir ay içinde; görevin sona ermesi halinde ise, ayrılma tarihini izleyen bir ay içinde İçişleri Bakanlığına (Dernekler Dairesi Başkanlığına) mal bildiriminde bulunmaları gerekir.

Bu organlardaki görevleri devam edenler, sonu (0) ve (5) ile biten yılların en geç şubat ayı sonuna kadar bildirimlerini yenilerler.

Kamu yararına sayılan derneklerin şube başkanları ise aynı usule göre şube merkezinin bulunduğu il valiliklerine (İl Dernekler Müdürlüklerine) mal bildiriminde bulunmaları gerekmektedir.

 

03)  Derneklerin mülki idare amirliğine vermeleri gereken bildirimler nelerdir?  

a) Derneğin genel kurul toplantısı ve organlarına seçilenlerin idareye bildirimi:
Dernekler, olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren ve Dernekler Yönetmeliği’nin ekinde (EK-3) yer alan “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” formunu doldurarak dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine vermeleri gerekmektedir. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılması halinde, genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, dernek yönetim kurulu başkanı veya yönetim kurulunca yetki verilen bir yönetim kurulu üyesi tarafından, bu fıkrada belirtilen süre içerisinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.

Genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında görevli bulunanlarda değişiklik olması durumunda da bu değişikliği izleyen otuz gün içerisinde Dernekler Yönetmeliği ekinde (EK-25) yer alan “Dernek Organlarında Değişiklik Bildirimi” formunun doldurularak dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine verilmesi gerekmektedir.

 

b) Dernek ikametgâhında yapılan değişiklik bildirimi:
Dernekler, yönetim kurulu kararıyla derneğin ikametgâhında değişiklik yapabilirler.

Dernekler, yerleşim yerlerinde meydana gelen bu değişiklikleri Dernekler Yönetmeliği’nin ekinde (Ek-24) yer alan “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi” formunu doldurmak suretiyle, bu değişikliği izleyen otuz gün içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirmekle yükümlüdürler.

Ayrıca, dernek ikametgâh adresinin tüzükte belirtilmiş olması halinde tüzük değişikliği yapılması gerekmektedir.

 

c) Dernek adına gayrimenkul alımında yapılması gereken bildirim:
Dernekler, edindikleri taşınmazları tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde Dernekler Yönetmeliği ekinde(Ek-26) yer alan “Taşınmaz Mal Bildirimi” formunu doldurarak dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirmeleri gerekmektedir.

d- Yurt dışından yardım alınması durumunda yapılması gereken bildirim:
Dernekler, mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilirler. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Derneklerin, yurtdışından yardım almaları durumunda Dernekler Yönetmeliği’nin ekinde (EK- 4) yer alan “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” formunu doldurarak derneğin merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirimde bulunmaları gerekmektedir.

 

e- Derneğin temsilcilik açması durumunda yapılması gereken bildirim:
Dernekler, gerekli gördükleri yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açabilirler. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından temsilciliğin açıldığı yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.

 


Kaynak: Dernekler.gov.tr
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


 

Önceki İçerikİstikamet: Gale Krateri (NASA / Evreni Keşfetmek)
Sonraki İçerikGezginci Robotun Görüşü (NASA / Evreni Keşfetmek)

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz