Ana sayfa Muhasebe Depozito bedeli yer alan faturalar Ba Bs formu ile bildirilecek mi?

Depozito bedeli yer alan faturalar Ba Bs formu ile bildirilecek mi?

1002
0

KONU: 

… Ltd. Şti. (Bedeli tahsil edilen depozitolu ürünlerde KDV’siz kesilen depozito faturasının Ba- Bs bildirim formlarına dahil edilip edilemeyeceği)


SORU : 

… bedeli tahsil edilen depozitolu ürünlerde KDV’siz kesilen depozito faturasının Ba- Bs bildirim formlarına dahil edilip edilmeyeceği?


CEVAP :


Yukarıda yapılan açıklamalara göre, depozitolu ürün bedelleri için düzenlenen faturaların 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilmesi gerekmektedir.


 

T.C.
KÜTAHYA VALİLİĞİ
Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü

Sayı

:

61504625-3191/1711-30

27/09/2013

Konu

:

… Ltd. Şti. (Bedeli tahsil edilen depozitolu ürünlerde KDV’siz kesilen depozito faturasının Ba- Bs bildirim formlarına dahil edilip edilemeyeceği)

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, bedeli tahsil edilen depozitolu ürünlerde KDV’siz kesilen depozito faturasının Ba- Bs bildirim formlarına dahil edilip edilmeyeceği hususunda görüş talep edilmektedir.

            3065 sayılı KDV Kanununun 2 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasında, “Kap ve ambalajlar ile döküntü ve tali maddelerin geri verilmesinin mutat olduğu hallerde teslim, bunlar dışında kalan maddeler itibariyle yapılmış sayılır. Bunların yerine aynı cins ve mahiyette kap ve ambalajlar ile döküntü tali maddelerin geri verilmesinde de aynı hüküm uygulanır.” hükmüne yer verilmiştir.

            Konuya ilişkin açıklamaların yer aldığı 26 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (D) başlıklı Kap veya Ambalaj Maddelerinde Katma Değer Vergisi Uygulaması bölümünün 1. Kap veya Ambalajların Geri Verilmesinin Mutad Olduğu Haller başlıklı bendinde ” Katma Değer Vergisi Kanununun 3297 sayılı Kanunla değişik 2/4. maddesine göre, kap ve ambalajların geri verilmelerinin mutad olduğu hallerde teslim, bunlar dışında kalan şeyler itibariyle yapılmış sayılmaktadır. Buna göre, geri verilmesi mutad olan ambalaj maddelerinin içine konuldukları maddelerle birlikte tesliminde vergi, asıl maddenin bedeli üzerinden hesaplanacaktır. Bu durumda, ambalaj maddesi verginin kapsamına girmediğinden vergiye tabi tutulmayacaktır.” açıklamasına yer verilmiştir.

            Dolayısıyla, depozitolu ürün teslimlerinde, matraha dahil bulunmayan kap ve ambalajlar için ayrıca bir bedel gösterilmesine ya da ayrıca bir fatura düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır. Ancak kap ve ambalajların üründen bağımsız olarak teslimi de söz konusu ise düzenlenecek faturada kap ve ambalaj bedelleri üzerinden bunların tabi olduğu oranda KDV hesaplanacağı tabiidir.

            Öte yandan, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 148, 149 ve mükerrer 257 nci maddelerinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak, 350 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)” ile; mal ve hizmet satışlarını ise “Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)” ile bildirmeleri yükümlülüğü getirilmiştir.

            Konuyla ilgili olarak yayımlanan 362 ve 381 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile bu yükümlülüğe ilişkin açıklamalar yapılmış olup söz konusu yükümlülüğün 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemler halinde yerine getirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar ile bildirim hadleri konusunda açıklamalara da 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer verilmiştir.

            Bildirim mecburiyeti bulunan mükelleflerce, belirlenen hadler çerçevesinde yapılan her türlü mal ve/veya hizmet alış ve satışları, bunlara ilişkin belgenin türüne (Fatura, irsaliyeli fatura, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu, gider pusulası, akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fişi, sigorta komisyon gider belgesi ve yolcu bileti gibi) bakılmaksızın Ba-Bs bildirim formlarına dâhil edilecektir.

            Mükelleflerin 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerine ilişkin mal ve/veya hizmet alışları ile mal ve/veya hizmet satışlarına uygulanacak had 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 5.000 TL olarak yeniden belirlendiğinden, bir kişi veya kurumdan katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet alışları, “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)” ile; bir kişi veya kuruma katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet satışları ise “Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)”nun Tablo II alanında bildirilecektir.

            Yükümlülük kapsamındaki mükelleflerin mal ve/veya hizmet alış/satışlarının aylık dönemler itibarıyla bildirilmesi gerekmekte olup mal ve/veya hizmet alış/satışlarının bildirilecekleri aylık dönemler, bunlara ilişkin belgelerin düzenlenme tarihi dikkate alınarak belirlenecektir.

            Yukarıda yapılan açıklamalara göre, depozitolu ürün bedelleri için düzenlenen faturaların 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilmesi gerekmektedir.

 …


Kaynak: www.gib.gov.tr
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER


Ba / Bs Formları İle Bildirim

 

Kiralar BA-BS Formu İle Bildirilecek midir?

İşyeri Yapı Kooperatiflerinin Ba-Bs Verme Yükümlülüğü Var mı?

 

Yurtiçi Uçak Biletlerindeki Alan Vergisi Ba – Bs Formlarında Gösterilecek midir?

 

BA – BS Formları Hakkında Merak Edilenler!

BA-BS Bildirimi Yapan Mükellefler Hangi Durumlarda İzaha Davet Edilir?

 

BA – BS Formlarının Düzenlenme Sınırı ve Cezası Nedir?

 

Ba – Bs Özet Bilgi

Sigorta Poliçeleri de Ba-Bs Formu ile Bildirilecek…

Kurumlar Vergisinden Muaf Olan Kooperatifin, Üyelerine İşyeri Teslimi Halinde KDV ve Ba-Bs Bildirimi Yapılmak Zorunda mıdır?

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here