Ana sayfa Muhasebe Defter beyan sistemi üzerinden beyan edemediğimiz KDV beyannamesini nasıl beyan etmeliyiz?

  Defter beyan sistemi üzerinden beyan edemediğimiz KDV beyannamesini nasıl beyan etmeliyiz?

  47
  0

  27 Temmuz’da Defter beyan sisteminden bir işletme defteri için kdv vermek istedik. Lakin beyannameyi kuyruğu aldı ancak onaylamadı. Dolayısıyla beyannameyi verememiş olduk. Beyannamemizi cezasız bir şekilde nasıl, hangi usulle vermeliyiz?

  Beyannamenizi Pişmanlık ile vermeniz gerekmektedir.


  VUK Pişmanlık ve Islah

  Madde 371

  (Değişik: 23/1/2008 – 5728/281 md.) Beyana dayanan vergilerde vergi ziyaı cezasını gerektiren fiilleri işleyen mükelleflerle bunların işlenişine iştirak eden diğer kişilerin kanuna aykırı hareketlerini ilgili makamlara kendiliğinden dilekçe ile haber vermesi hâlinde, haklarında aşağıda yazılı kayıt ve şartlarla vergi ziyaı cezası kesilmez.

  1. Mükellefin keyfiyeti haber verdiği tarihten önce bir muhbir tarafından her hangi resmi bir makama dilekçe ile veya şifahi beyanı tutanakla tevsik edilmek suretiyle haber verilen husus hakkında ihbarda bulunulmamış olması (Dilekçe veya tutanağın resmi kayıtlara geçirilmiş olması şarttır.).

  2. Haber verme dilekçesinin yetkili memurlar tarafından mükellef nezdinde her hangi bir vergi incelemesine başlandığı veya olayın takdir komisyonuna intikal ettirildiği günden evvel (Kaçakçılık suçu teşkil eden fiillerin işlendiğinin tespitinden önce) verilmiş ve resmi kayıtlara geçirilmiş olması.

  3. Hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerinin mükellefin haber verme dilekçesinin verildiği tarihten başlayarak onbeş gün içinde tevdi olunması.

  4. Eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının mükellefin keyfiyeti haber verme tarihinden başlayarak onbeş gün içinde tamamlanması veya düzeltilmesi.

  5. Mükellefçe haber verilen ve ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin geciktiği her ay ve kesri için, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen nispette uygulanacak gecikme zammı oranında bir zamla birlikte haber verme tarihinden başlayarak onbeş gün içinde ödenmesi.

  Bu madde hükümleri, emlak vergisi ile ilgili olarak uygulanmaz.

  Defter beyan sistemi üzerinden beyannameleri verilen şahıs firmasının muhasebesini ağustos ayı itibari ile tutmaya başladık. Fakat 1.ve 2. dönem geçici vergi beyannamelerinde dönem başı mal mevcudunun girilmeden beyannamelerin verildiğini tesbit ettik. Firma 2 dönemde de zarar gösterilmiş ve dönem başı mal mevcudunu da girdiğimizde zararı oldukça yüksek çıkıyor. Benim sorum 3. dönem geçici beyannamede düzelterek vermemizde bir sakınca olurmu? Yoksa her iki dönem içinde düzeltme beyannamesi vermemiz gerekir mi?

  Yanlış olan tüm beyannameler düzeltilmesi gerekir.

   


  Kaynak: İSMMMO
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here