Ana sayfa Muhasebe Danışmanlık işi serbest meslek midir yoksa ticari faaliyet midir?

Danışmanlık işi serbest meslek midir yoksa ticari faaliyet midir?

4881
0

T.C.
SİVAS VALİLİĞİ
Gelir Müdürlüğü

 

 

Sayı : 67630374-120[2018/5]-E.20346 18.12.2018
Konu : Serbest Meslek Faaliyeti Yanında Ticari Faaliyette Bulunulması Halinde Vergilendirme

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; … Genel Müdürlüğüne ait dikili ağaç danışmanlık hizmeti, mesaha ve üretim işleri, orman izinleri, maden teknik raporları, ağaçlandırma erozyon kontrol uygulama projeleri, ihaleli teknik personel danışmanlık hizmeti ve yol etüd aplikasyon işleri yapmakta olduğunuzu belirterek, söz konusu faaliyetleriniz gereğince serbest meslek makbuzu mu fatura mı düzenleyeceğiniz hususunda Defterdarlığımız görüşü talep edilmektedir.

 

I- GELİR VERGİSİ KANUNU UYGULAMASI

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun;

– 37 nci maddesinde, “Her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançlar ticari kazançtır.“,

– 65 inci maddesinde, “Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır.

Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır.“,

– 66 ncı maddesinin (I) inci fıkrasında ise; “Serbest meslek faaliyetini mutad meslek halinde ifa edenler, serbest meslek erbabıdır. Serbest meslek faaliyetinin yanında meslekten başka bir iş veya görev ile devamlı olarak uğraşılması bu vasfı değiştirmez.

hükümlerine yer verilmiştir.

Diğer taraftan, konu ile ilgili olarak yayımlanan 221 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin “Serbest Meslek Faaliyeti-Serbest Meslek Erbabı” başlıklı 1 inci bölümünün “1.2.Serbest Meslek Erbabı” başlıklı 11 inci paragrafında, serbest meslek faaliyetinin yanında başka bir iş veya görev ile devamlı olarak uğraşılmasının bu vasfı değiştirmeyeceği, serbest meslek erbabı olan bir kimsenin aynı zamanda ticari kazanç sahibi veya ücretli de olabileceği, bu durumun onun serbest meslek erbabı olma niteliğini değiştirmeyeceği açıklanmıştır.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, … ile yapmış olduğunuz hizmet alımına ait sözleşmenin incelenmesinden, adı geçen Müdürlüğe verilen dikili ağaç danışmanlık hizmeti, mesaha ve üretim işleri, orman izinleri, maden teknik raporları, ağaçlandırma erozyon kontrol uygulama projeleri, ihaleli teknik personel danışmanlık hizmeti ve yol etüd aplikasyon işlerini, ticari bir organizasyona dayanmadan, şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabınıza yaptığınız anlaşılmış olup söz konusu hizmet nedeniyle elde ettiğiniz gelirin serbest meslek kazancı sayılarak serbest meslek kazancının tespitine ilişkin hükümlere göre vergilendirilmesi gerekmektedir.

 

II- VERGİ USUL KANUNU UYGULAMASI

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 172 nci maddesinde, serbest meslek erbabına defter tutma mecburiyeti getirilmiş, 210 uncu maddesinde de, serbest meslek erbabının serbest meslek kazanç defteri tutacağı hüküm altına alınmıştır.

Ayrıca, aynı Kanunun 227 nci maddesinde, “Bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, bu Kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir.” hükmü yer almakta olup, söz konusu kayıtların ise aynı Kanunun 229 ve müteakip maddelerinde düzenlenen veya Bakanlığımıza verilen yetkiye dayanılarak düzenlenmesi uygun görülen belgelerden herhangi biri ile tevsik edilmesi gerekmektedir.

Bu bağlamda, Kanunun 236 ncı maddesinde, “Serbest meslek erbabı, mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilatı için iki nüsha serbest meslek makbuzu tanzim etmek ve bir nüshasını müşteriye vermek, müşteride bu makbuzu istemek ve almak mecburiyetindedir.” hükmü bulunmaktadır.

Buna göre, ilgide kayıtlı başvurunuzda belirtilen faaliyetiniz kapsamında elde edilen kazancınız serbest meslek kazancı olarak vergilendirileceğinden, söz konusu faaliyetinize ilişkin olarak mezkûr Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde serbest meslek kazanç defteri tasdik ettirerek tutmanız ve söz konusu faaliyetiniz kapsamında yaptığınız tahsilatlarınız için de serbest meslek makbuzu düzenlemeniz gerekmektedir.

 

 

 

 

 


Kaynak: GİB
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER

Dava ve icra aşaması sonucu tahsil edilemeyen Serbest Meslek geliri gider yazılabilir mi?

 

KDV dâhil belirlenen Serbest Meslek Makbuzu hesabı nasıldır?

 

Serbest meslek makbuzu 2019 Yılında e-makbuz olarak mı kesilecektir?

 

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here