Ana sayfa Muhasebe Çatal, Kaşık ve Bıçakların Amortisman Oranı nedir?

Çatal, Kaşık ve Bıçakların Amortisman Oranı nedir?

3231
0

Çatal, Kaşık ve Bıçakların Amortisman Oranı nedir?

KONU

Yemek firmaları tarafından kullanılan kaşık, çatal, kepçe, masa örtüsü vb. iktisadi kıymetlerin amortisman oranı

SORU

yemek şirketinizde kullanılan ve iki yıldan kısa kullanım ömrü olan kevgir, kepçe, cam bardak, çatal, kaşık vb. kıymetlerin doğrudan gider unsuru olarak dikkate alınıp alınamayacağı ile üç yıl kullanım ömrü olan porselen tabak, masa örtüsü vb. kıymetlerin faydalı ömrünün iki yıl olarak dikkate alınıp alınamayacağı

 CEVAP


Bu durumda, başvurunuzda belirtilen iktisadi kıymetlerden;

– Yemek pişirme işlerinde kullanılanların 10 yılda ve %10 amortisman oranına göre,

– Pişirilen yemeğin sunumunda kullanılanların ise 5 yılda %20 amortisman oranına göre amortismana tabi tutulması gerekmektedir.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

 

Sayı : 11395140-105[VUK1-20909]-865547 28.09.2018
Konu : Yemek firmaları tarafından kullanılan kaşık, çatal, kepçe, masa örtüsü vb. iktisadi kıymetlerin amortisman oranı

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, yemek şirketinizde kullanılan ve iki yıldan kısa kullanım ömrü olan kevgir, kepçe, cam bardak, çatal, kaşık vb. kıymetlerin doğrudan gider unsuru olarak dikkate alınıp alınamayacağı ile üç yıl kullanım ömrü olan porselen tabak, masa örtüsü vb. kıymetlerin faydalı ömrünün iki yıl olarak dikkate alınıp alınamayacağı hususlarında Başkanlığımızdan görüş talep ettiğiniz anlaşılmaktadır.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun;

– 313 üncü maddesinde, işletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle 269 uncu madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edevat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin birinci kısımdaki esaslara göre tespit edilen değerinin bu Kanun hükümlerine göre yok edilmesinin amortisman mevzuunu teşkil edeceği; değeri (2018 yılı için) 1.000 -TL’yi aşmayan peştemallıklar ile işletmede kullanılan ve değeri (2018 yılı için) 1.000 -TL’yi aşmayan alet, edevat, mefruşat ve demirbaşlar amortismana tabi tutulmayarak doğrudan doğruya gider yazılabileceği, iktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz edenlerde bu haddin topluca dikkate alınacağı,

– 315 inci maddesinde, mükelleflerin amortismana tabi iktisadi kıymetlerini Maliye Bakanlığının tespit ve ilan edeceği oranlar üzerinden itfa edecekleri, ilan edilecek oranların tespitinde iktisadi kıymetlerin faydalı ömürlerinin dikkate alınacağı hükme bağlanmıştır.

Bunun yanı sıra, mezkur Kanunun 315 inci maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden amortismana tabi iktisadi kıymetler için uygulanacak “Faydalı Ömür ve Amortisman Oranları” belirlenerek; 339, 365, 389, 399, 406, 418, 439 ve 458 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile değişik 333 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği eki liste (Amortisman Listesi) ile açıklanmıştır.

Bahse konu Genel Tebliğin (2) no.lu bölümünde, Tebliğe ekli listenin 1-6 bölümleri arasında genel sınıflamaların yapılarak amortismana tabi iktisadi kıymetlerin faydalı ömürleri ve amortisman oranlarının tespit edildiği, listenin diğer bölümlerinde ise sektörler itibarı ile kullanılan amortismana tabi iktisadi kıymetlerin faydalı ömürleri ve amortisman oranlarının belirlendiği, mükelleflerin uygun amortisman oranlarını tespit ederken öncelikle, sektörel bazda tespit edilen amortisman oranlarını dikkate alacakları, bu ayrımlarda bulunmayan amortismana tabi iktisadi kıymetler için uygulanacak oranları, genel sınıflamada yer verilen oranlara göre tespit edecekleri açıklanmıştır.

Ayrıca, mezkûr listede “3.15. Perde, güneşlik, store ve teferruatı ve benzerleri ile yatakhane ve yemekhane eşyası” bölümü kapsamındaki kıymetler için faydalı ömür 5 yıl, amortisman oranı %20 olarak, “59.5. Toplu yemek üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler” bölümü kapsamındaki kıymetler için faydalı ömür 10 yıl amortisman oranı %10 olarak öngörülmüştür.

Diğer taraftan, Vergi Usul Kanununun 313 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer verilen “İktisadi ve teknik bakımdan bütünlük” kavramı ile bir işletmede belli bir fonksiyon etrafında birleşerek bir üretimde bulunan veya üretime herhangi bir aşamada bir değer kazandıracak nitelikteki bir fonksiyonu birbirini tamamlayarak yerine getiren iktisadi kıymetler topluluğu ifade edilmektedir. Bu itibarla, bir otel için alınan yatak, yorgan ve battaniyeler, lokanta ve benzeri işletmeler için alınan tabak, çatal, bıçak, bardak vb. kıymetler aynı fonksiyona hizmet ettiklerinden iktisadi ve teknik bakımdan bütünlük oluşturmaktadırlar. Dolayısıyla, şirketinizce kullanılan kevgir, kepçe, cam bardak, çatal, kaşık, porselen tabak, masa örtüsü vb. malzemelerin, aynı fonksiyona hizmet ettiklerinden işletmede bir yıldan fazla kullanılmaları ve toplam değerlerinin Vergi Usul Kanununun 313 üncü maddesinde yer verilen haddi aşması şartıyla aktifleştirilerek amortismana tâbi tutulmaları icap etmektedir.

Bu durumda, başvurunuzda belirtilen iktisadi kıymetlerden;

– Yemek pişirme işlerinde kullanılanların 10 yılda ve %10 amortisman oranına göre,

– Pişirilen yemeğin sunumunda kullanılanların ise 5 yılda %20 amortisman oranına göre amortismana tabi tutulması gerekmektedir.


Kaynak:Gib.gov.tr
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebe News veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER

Demirbaşların ömrünü uzatıcı harcamalar için amortisman uygulaması nasıldır?

Uçak ve Helikopterlerde Amortisman Oranı nedir?

Makineler amortisman süresi içinde kullanılamaz hale gelirse gider yazılabilir mi?

Fevkalade Amortisman Nedir?

Satın alıp faturası gelmeyen daire için amortisman ayırabilir miyiz?

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here