Ana sayfa Muhasebe Brüt ücret üzerinden yapılan kira sözleşmelerinde stopaj indirimi sonrası mal sahibine ödenen...

  Brüt ücret üzerinden yapılan kira sözleşmelerinde stopaj indirimi sonrası mal sahibine ödenen kira tutarında değişiklik olacak mı?

  52
  0

  Faaliyet konusu gayrimenkul alımı ve satımı olmayan bir kurumlar vergisi mükellefi aktifine kayıtlı olan gayrimenkulü iki tam yıl geçtikten sonra satmaya karar vermiştir. Ancak bu süre zarfı içerisinde belirli bir süre kira geliri elde etmiştir. Kiraya vermesinden dolayı iki tam yıl geçmesine rağmen Kurumlar vergisi kanununun gayrimenkul satış karı ve kdv istisnasından faydalanması mümkün müdür?

  KVK 5. maddesine göre Taşınmaz dan kira geliri elde edilmesi de istisnayı ihlal eden nedendir.

  İstisna uygulanmaz.

  Bu zamana kadar stopaj ödemeleri muhtasar beyannamede brüt kira üzerinden verildiğinden dolayı 31/07/2020 tarihinde değişen stopaj oranına göre yapılacak beyannameler için mülk sahibine ödenen net ücret üzerinden brüt ücretler yeniden mi hesaplanacak yoksa brüt ücret aynı kalıp ödenecek stopaj azalıp mülk sahibine ödenen net ücret mi artacak?

  Brüt ücret aynı kalacak. Ödenecek GV stopajı azalacak, mal sahibine ödenen net ücret artacaktır.

  Sonuç da Kira maliyeti değişmiyor.


  Şirket aktifine kayıtlı taşınmaz satışının vergi kanunları karşısındaki durumu

  Sayı: B.07.1.GİB.4.99.16.02-125[5-1 (e)-2015]-21710

  Tarih: 14/11/2017

  T.C.

  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

  BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

  Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

  Sayı : 64597866-125[5-1 (e)-2015]-21710           14.11.2017

  Konu : Şirket aktifine kayıtlı taşınmaz satışının vergi kanunları karşısındaki durumu

  İlgide kayıtlı özelge talep formu ve ek dilekçelerinizde, şirketinizin endüstri, enerji, sağlık (medikal) alanlarında imalat, satış, hizmet ve taahhüt işi ile iştigal ettiği, şirket faaliyetleri kapsamında fabrika ve büro alanı olarak kullanılmak üzere iktisap edilen ve üzerinde genel müdürlük binası ile fabrika binaları bulunan …m2 lik taşınmaz ile şirket otoparkı olarak kullanılan …m2 lik taşınmazların tapu sicilinde şirketiniz adına tescilli olduğu, şirketinizin büyümesine paralel olarak bazı bölümlerinizin … Organize Sanayi Bölgesinde yeni yapılan binalarınıza taşınması nedeniyle ilgili alan üzerinde bulunan ve uzun yıllar şirket faaliyetlerinde kullanılan bazı binaların atıl hale gelmesi üzerine, ilgili binaların kiraya verilmek suretiyle değerlendirildiği belirtilerek, söz konusu taşınmazların nakit para karşılığında komple satışının Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi ve Damga Vergisi Kanununda belirtilen istisnalardan yararlanıp yararlanmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

  KURUMLAR VERGİSİ KANUNU UYGULAMASI:

  5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde, kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançların % 75’lik kısmı kurumlar vergisinden müstesna tutulmuştur.

  Diğer taraftan, menkul kıymet veya taşınmaz ticareti ve kiralanmasıyla uğraşan kurumların bu amaçla ellerinde bulundurdukları değerlerin satışından elde edilen kazançların istisna kapsamı dışında olduğu belirtilmiştir.

  Anılan istisnanın uygulamasına ilişkin ayrıntılı açıklamalara 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “5.6.Taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile kurucu senetleri, intifa senetleri ve ruçhan hakları satış kazancı istisnası” başlıklı bölümünde yer verilmiştir.

  Söz konusu Tebliğin “5.6.2.3.4. Menkul kıymet veya taşınmaz ticareti ile uğraşılmaması” başlıklı alt bölümünde;

  “Menkul kıymet veya taşınmaz ticareti ve kiralanmasıyla uğraşan kurumların bu amaçla ellerinde bulundurdukları istisna kapsamındaki değerlerin satışından elde ettikleri kazançlar istisna kapsamı dışındadır.

  İstisna uygulaması esas itibarıyla bütün kurumlar için geçerlidir. Ancak, faaliyet konusu menkul kıymet veya taşınmaz ticareti ve kiralanması olan kurumların bu amaçla iktisap ettikleri ve ellerinde tuttukları kıymetlerin satışından elde ettikleri kazançlar için istisnadan yararlanmaları mümkün değildir.

  Satışa konu edilen kıymetlerin iki tam yıl kurum aktifinde kayıtlı olması da durumu değiştirmeyecektir. Aynı durum, satmak üzere taşınmaz inşaatı ile uğraşan mükellefler açısından da geçerlidir. Ancak, taşınmaz ticareti ile uğraşan mükelleflerin faaliyetlerinin yürütülmesine tahsis ettikleri taşınmazların satışından elde ettikleri kazançlara istisna uygulanabilecek; taşınmaz ticaretine konu edilen veya kiralama ya da başka surette değerlendirilen taşınmazların satış kazancı ise istisnaya konu edilmeyecektir.

  Örnek 4: Esas faaliyeti taşınmaz ticareti ve kiralaması olmayan bir şirketin, atıl olarak durmakta olan bir taşınmazını kiraya verdikten iki tam yıl sonra söz konusu taşınmazı satması halinde taşınmazın elden çıkarılmasından doğan kazancın istisnadan yararlanması mümkün bulunmaktadır.

  açıklamaları yer almaktadır.

  Bu hüküm ve açıklamalara göre, şirketinizin aktifinde kayıtlı bulunan ve şirketinizin bazı bölümlerinin yeni yapılan binalarınıza taşınması nedeniyle atıl hale gelen ve şirketinize hizmet veren tedarikçilerinize kiraya verilmiş olan bu taşınmazların satışından elde edilecek kazancın, Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ile anılan Tebliğdeki diğer şartların da sağlanması kaydıyla kurumlar vergisinden istisna tutulması mümkün bulunmaktadır.

  KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU UYGULAMASI:

  3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 17/4- r maddesinde, kurumların aktifinde en az iki tam yıl süreyle bulunan iştirak hisseleri ile taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimlerin istisna olduğu, ancak istisna kapsamındaki kıymetlerin ticaretini yapan kurumların bu amaçla aktiflerinde bulundurdukları taşınmaz ve iştirak hisselerinin teslimlerinin ise istisna kapsamında olmadığı vurgulanmaktadır.

  KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/F-4.16.1.) bölümünde, satışa konu edilecek taşınmazlar (arsa, arazi, bina) ile iştirak hisselerinin satışında istisna uygulanabilmesi için bu kıymetlerin kurumların aktiflerinde, asgari 2 tam yıl (730 gün) kayıtlı bulunmuş olması gerektiği, ancak istisna kapsamındaki kıymetlerin ticaretini yapan (taşınmazların mutat olarak alım satımının yapılması veya kiraya verilmesi) kurumların, bu amaçla aktiflerinde bulundurdukları taşınmazların tesliminde istisna hükmü uygulanmayacağı açıklanmıştır.

  Tebliğin aynı bölümünde konuya ilişkin verilen örneklerden birisine aşağıda yer verilmiştir.

  “Örnek 1: Gayrimenkul kiralaması faaliyeti ile iştigal eden (M) Ltd. Şti. aktifinde iki tam yıl süre ile bulunan taşınmazı satışa çıkarmıştır.

  Söz konusu satış işlemi şirket faaliyetlerinin yürütülmesine tahsis edilmiş bir taşınmaz olması kaydıyla 3065 sayılı Kanunun (17/4-r) maddesi kapsamında KDV’den istisnadır. Ancak taşınmazın şirket faaliyetlerinin yürütülmesine tahsis edilmiş bir taşınmaz olmayıp şirketin faaliyet konusu olan kiralamalarda kullanılan taşınmazlardan olması halinde, taşınmazın satışı genel hükümler çerçevesinde KDV’ye tabidir.”

  açıklamalarına yer verilmiştir.

  Buna göre, şirketinizin esas faaliyet konusunun taşınmaz ticareti olmadığı anlaşıldığından, şirket aktifinde en az iki tam yıl süreyle kayıtlı bulunan fabrika, idare binası ve otoparkın teslimi KDV Kanununun 17/4-r maddesi kapsamında KDV’den istisnadır. 

  Öte yandan, şirket aktifinde en az iki tam yıl süreyle kayıtlı bulunan ve yeni yapılan binalarınıza taşınmanız sebebiyle atıl hale geldiği için kiraya verildiği anlaşılan taşınmazların, daha önce şirket faaliyetlerinin yürütülmesine tahsis edilmiş olduğu ve atıl hale geldiği için kiralandığı dikkate alınarak, bunların teslimi diğer şartların sağlanması kaydıyla KDV Kanununun 17/4-r maddesi kapsamında KDV’den istisna olacaktır.

  Diğer taraftan, şirket aktifinde en az iki tam yıl süreyle kayıtlı bulunan arsa ve tarla vasfındaki taşınmazların, edinme ve kullanım şekline göre ticaretini yapmak maksadıyla aktifte bulundurulan taşınmazlar olmaması kaydıyla teslimi KDV Kanununun 17/4-r maddesi kapsamında KDV’den istisnadır.

  DAMGA VERGİSİ KANUNU UYGULAMASI:

  488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu; 9 uncu maddesinde, bu Kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisinden müstesna olduğu hükme bağlanmıştır.

  Buna göre, damga vergisinin konusunu kağıtlar oluşturduğundan damga vergisi yönünden değerlendirme yapılabilmesi, somut olaya ilişkin düzenlenecek kağıt örneklerinin görülmesi ile mümkün olacaktır.


  Kaynak: İSMMMO
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here