Ana sayfa Çalışma Hayatı Bordrolu olarak çalıştırılan tır şoförlerine yurt dışı görevleri için harcırah verilebilir mi?

  Bordrolu olarak çalıştırılan tır şoförlerine yurt dışı görevleri için harcırah verilebilir mi?

  Taşıma işinde şoför olarak çalışanlara asıl ücreti dışındaki,  yolculuk sırasında yaptıkları yol giderleri ile yeme, içme ve yatma giderlerine karşılık yapılan ödemeler, Gelir Vergisi Kanunun 61 inci maddesi kapsamında ücret olarak değerlendirilmektedir. Ancak, bu ödemelerin aynı Kanunun 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendine göre, aynı aylık seviyesindeki Devlet memurlarına verilen gündelik tutarını (veya Devletçe verilen en yüksek gündelik tutarını) aşmamak kaydıyla vergiden müstesna tutulması, aşan kısmın ise ücret olarak vergilendirilmesi gerekir. Dolayısıyla, söz konusu ödemelerin Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi kapsamında kurum kazancının tespitinde gider olarak  indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

  45
  0

  T.C.
  ARTVİN VALİLİĞİ
  Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

  Sayı

  :

  B.07.4.DEF.0.08.10.00-08-OZELGE-001-20

  03/11/2012

  Konu

  :

  Ücretli olarak çalıştırılan tır şoförlerine yurt dışı görevleri için harcırah verilip verilmeyeceği, verilecekse bu ödemelerin gider gösterilip gösterilmeyeceği

   

  İlgide kayıtlı özelge talep formu ve dilekçenizin incelenmesinden, şirketinizde ücretli olarak çalıştırılan tır şoförlerine yurt dışı görevleri için harcırah verilip verilmeyeceği, verilmesi halinde  bu ödemelerinizin kayıtlarınızda gider gösterilip gösterilmeyeceği konusunda özelge talep ettiğiniz anlaşılmaktadır.

  193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde,  ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin safi ticari kazancın tespitinde indirilecek gider olarak kabul edileceği  hükme bağlanmıştır.

  Aynı Kanunun 61 inci maddesinde,

  “Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

  Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez.”

  hükmü yer almış olup,  adı geçen  Kanunun “Gider karşılıklarında” başlıklı 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında,

  “Gider karşılığı olarak yapılan aşağıda yazılı ödemeler Gelir Vergisinden istisna edilmiştir.

  2.Harcırah Kanunu kapsamı dışında kalan müesseseler tarafından idare meclisi başkanı ve üyeleri ile denetçilerine, tasfiye memurlarına ve hizmet erbabına (Harcırah Kanunu’na tabi olsun olmasın her türlü sözleşmeli personel dahil) verilen gerçek yol giderlerinin tamamı ile yemek ve yatmak giderlerine karşılık verilen gündelikler (Bu gündelikler aynı aylık seviyesindeki devlet memurlarına verilen gündeliklerden fazla ise veya devletçe verilen gündeliklerin en yüksek haddini aşarsa, aradaki fark ücret olarak vergiye tabi tutulur);

  …” hükmü yer almaktadır.

  Anılan Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında tevkifat yapmak zorunda olanlar sayılmış, aynı fıkranın (1) numaralı bendinde ise “Hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61 inci maddede yazılı olup ücret sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç), 103 ve 104 üncü maddelere göre” vergi tevkifatı yapılacağı belirtilmiştir.

  Diğer taraftan, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında; Kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, ikinci fıkrasında, safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hükümlerinin uygulanacağı, 8 inci maddesinde de ticari kazanç gibi hesaplanan kurum kazancının tespitinde mükellefin maddede belirtilen bentler halinde yer alan giderleri de ayrıca hasılattan indirilebileceği hükme bağlanmıştır.

  Öte yandan, 6245 sayılı Harcırah Kanununun 14 üncü maddesinde, bir görevin yapılması amacıyla geçici olarak yurt içinde veya yurt dışında başka bir yere gönderilenlere geçici görev yolluğu olarak yol giderleri ve gündelik verileceği hükme bağlanmıştır.

  Bu hükme göre harcırah, memur ve hizmetlilerin memuriyet mahalli dışında gönderilmeleri ve burada kaldıkları sürece yapacakları yol giderleri ile yeme, içme ve yatma giderlerine karşılık verilmektedir.

  Bu açıklamalara göre, taşıma işinde şoför olarak çalışanlara asıl ücreti dışındaki,  yolculuk sırasında yaptıkları yol giderleri ile yeme, içme ve yatma giderlerine karşılık yapılan ödemeler, Gelir Vergisi Kanunun 61 inci maddesi kapsamında ücret olarak değerlendirilmektedir. Ancak, bu ödemelerin aynı Kanunun 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendine göre, aynı aylık seviyesindeki Devlet memurlarına verilen gündelik tutarını (veya Devletçe verilen en yüksek gündelik tutarını) aşmamak kaydıyla vergiden müstesna tutulması, aşan kısmın ise ücret olarak vergilendirilmesi gerekir. Dolayısıyla, söz konusu ödemelerin Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi kapsamında kurum kazancının tespitinde gider olarak  indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

   


  Kaynak: GİB Özelge
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here