Ana Sayfa Muhasebe Bir fikrim var!

Bir fikrim var!

1641
0

Bir fikrim var!


Projeler Hakkında

Proje Yardımlarının Amacı ve Dayanağı

Dernekler Dairesi Başkanlığı; toplumsal örgütlenmeyi destekleyerek katılımcı demokrasinin kökleşmesine ve toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmayı vizyon olarak benimsemiştir. Bu doğrultuda, çağdaş dünya ile bütünleşmiş güçlü bir sivil toplum oluşumuna katkıda bulunmayı, mevzuatın etkin ve doğru kullanımını sağlamayı amaç edinen Başkanlığımız, sivil toplum kuruluşlarına ve diğer tüm muhataplarına güler yüzle ve kaliteli hizmet sunmayı hedeflemiştir.
İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı, kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, kamu ile olan ilişkilerinin artırılması ve karar alma mekanizmalarına aktif katılım sağlanması gibi çeşitli amaçlarla derneklerin faaliyetlerini desteklemektedir.
Bu kapsamda, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 29 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan ve 03/07/2006 tarihli ve 2006/10656 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Dernek, Vakıf, Birlik Kurum, Kuruluş, Sandık ve Benzeri Teşekküllere Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Bütçelerinden Yardım Yapılması Hakkında Yönetmelik”in 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan, “İçişleri Bakanlığı Bütçesinden Derneklere Yardım Yapılması Hakkında Yönerge” çerçevesinde, derneklere hazırladıkları projeleri gerçekleştirmek üzere mali yardım yapılmaktadır.
Yukarıda sayılan mevzuata istinaden, her yıl yapılan proje yardımlarından yararlanmak için:

“Bir Fikrim Var!” diyorsanız, Başvuru Rehberini incelemenizi ve hayallerinizin gerçekleşmesi için bir adım atarak, proje başvurusunda bulunmanızı tavsiye ederiz.

Hayalleriniz projelerle gerçek olsun…


2018 Yılı Proje Başvuruları 14 Şubat 2018 Tarihinde Başladı. Bakanlığımızın 2010 yılında başlattığı Sivil Toplum Kuruluşları için Proje Yardımları” Programı için, 2018 yılı proje teklif çağrısına çıkılmıştır. Dernekler Dairesi Başkanlığı, Program kapsamında, STK’ların kapasitelerinin geliştirilmesi, kamu ile olan ilişkilerinin artırılması ve karar alma mekanizmalarına aktif katılım sağlanması gibi amaçlar ile projeleri desteklemektedir.

2018 yılı için desteklenecek proje konuları, İçişleri Bakanlığınca aşağıdaki şekilde belirlenmiştir;

• Aile ve toplum değerlerinin korunması ve geliştirilmesine yönelik projeler,
• İnsan hakları ve demokrasi bilincinin yaşatılması ve etkin hale getirilmesine yönelik projeler,
• Karar alma mekanizmalarına katılım, kamu-sivil toplum diyaloğunun arttırılması ve aktif vatandaşlık konulu projeler,
• Toplumda huzur ve barışı temin etmek üzere farklı toplum kesimleri arasında uzlaşı, işbirliği ve etkileşimi artırmaya yönelik projeler,
• Gençlerin, kadınların ve engellilerin girişimciliğini, liderlik vasıflarını ve istihdamını arttırmaya yönelik projeler,
• Çocuklar, gençler, kadınlar, engelliler, maddi durumu iyi olmayan ve sosyal risk altındaki gruplara yönelik projeler,
• Kültür, tarih ve medeniyet değerlerinin korunması, geliştirilmesi ve ihyasına yönelik projeler,
• Eğitim, kültür, sağlık, spor konulu projeler,
• Madde bağımlılığı ile mücadeleyi konu alan sosyal içerikli projeler,
• Şehit yakınları ve gaziler ile terör olaylarına maruz kalmış vatandaşlara yönelik sosyal, ekonomik ve kültürel faaliyetler içeren projeler,
• Toplumun ihtiyaç ve sorunlarına çözüm sağlamaya ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunulmasına yönelik projeler.

Proje başvuruları 14 ŞUBAT 2018 (Saat: 09.00) tarihinde başlayacak olup https://sso.dernekler.gov.tr/ adresinde yer alan Proje Destek Sistemi (PRODES) üzerinden elektronik olarak yapılacaktır. Program kapsamında desteklenecek proje konuları, desteğin miktarı ve kapsamı, kimlerin başvurabileceği, başvurunun nasıl ve nereye yapılacağı konuları ile ilgili detaylar aşağıda ve PRODES’ te yer alan Başvuru Rehberinde açıklanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Proje Başvuru Rehberi


Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu
Kanun Numarası                : 5018
Kabul Tarihi                        : 10/12/2003
Yayımlandığı R.Gazete      : Tarih :24/12/2003   Sayı :25326
          Bütçelerden yardım yapılması

         Madde 29- Gerçek veya tüzel kişilere kanuni dayanağı olmadan kamu kaynağı kullandırılamaz, yardımda bulunulamaz veya menfaat sağlanamaz. Ancak, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinde öngörülmüş olmak kaydıyla; kamu yararı gözetilerek dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllere yardım yapılabilir.

Bu yardımların yapılması, kullanılması, izlenmesi, denetlenmesi ve kamuoyuna açıklanmasına ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.


Kamu İdarelerinin Bütçelerinden Yardım Yapılması Hakkında Yönetmelik

Dernek, Vakıf, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık Ve Benzeri
Teşekküllere Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu
İdarelerinin Bütçelerinden Yardım Yapılması Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi                          : 17/07/2006 Sayısı: 26231
Bakanlar Kurulu Karar Tarihi            : 03/07/2006
Karar Sayısı                                         : 2006/10656

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinden, kamu yararı gözetilerek dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllere yapılacak yardımlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinden dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllere yardım yapılması ve bu yardımın kullanılması, izlenmesi, denetlenmesi ve kamuoyuna açıklanmasına ilişkin esas ve usulleri kapsar.

(2) Genel yönetim kapsamındaki idarelerin bütçelerinden özel kanunları gereğince gerçek ya da tüzel kişilere yapılan yardımlar bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 29 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) İdare: 5018 sayılı Kanuna ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvelde sayılan kamu idareleri ile mahallî idareleri,

b) Teşekkül: Yardım yapılacak dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri tüzel kişileri,

c) Yardım: İdare bütçelerinden teşekküllere yapılacak nakdî yardımı,

ifade eder.

Yardım yapılabilme şartları

MADDE 5 – (1) İdarelerce teşekküllere yardım yapılabilmesi için;

a) İdare bütçesinde bu amaçla ödenek tefrik edilmiş olması,

b) Yardımlarda kamu yararı gözetilmesi, yardımların öncelikle toplumun ihtiyaç ve sorunlarına çözüm sağlaması ile toplumsal gelişmeye katkıda bulunulmasına yönelik olması,

c) Teşekkülün, yardımı yapacak idarenin görev alanına giren konularda faaliyet göstermesi,

ç) Teşekkül ile yardım yapacak idare arasında protokol yapılması,

d) Teşekkülün, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun kapsamındaki dernek ve vakıflardan olmaması,

e) Teşekkülün, Anayasa ve kanunlarla yasaklanmış faaliyetlerde bulunmamış olması,

f) Teşekkülün, üyelerine veya ortaklarına kazanç paylaşımı veya kâr dağıtımı amacının bulunmaması,

gerekir.

Yardım taleplerinin değerlendirilmesi

MADDE 6 – (1) Yardım talepleri, ilgili idarece değerlendirilir. Yardımın miktarının belirlenmesi ve dağıtımı, bakanlıklarda bakanın, diğer idarelerde kurumun en üst yöneticisinin onayı ile yapılır.

Yardımların kullanılması, izlenmesi ve denetlenmesi

MADDE 7 – (1) Teşekküller, yardımları kamu yararı gözeterek veriliş amacına uygun olarak kullanmak zorundadır.

(2) Yardım alan teşekküller, yardımın amacına uygun olarak harcanıp harcanmadığına ilişkin bilgi, belge ve kayıtların birer örneği ile faaliyet raporlarını, faaliyetin bitimini müteakip bir ay içinde veya devam eden faaliyetlerine ilişkin bilgi, belge ve raporlarını takip eden yılın ilk ayı içerisinde yardım yapan idareye göndermek zorundadır.

(3) Yardım yapan idareler, yapılan yardımla sınırlı olmak üzere gerekli gördüğü her türlü inceleme, kontrol ve denetimi yapmaya yetkilidir. Denetim sırasında görevli memur tarafından istenecek bilgi, belge ve kayıtların gösterilmesi, verilmesi, sorulan soruların yazılı ve/veya sözlü olarak cevaplandırılması zorunludur.

Yardımların kamuoyuna açıklanması

MADDE 8 – (1) İdareler, yardım yapılan teşekküllerin isim listesini, teşekküllere ilişkin bilgileri, yardımın amacını, konusunu ve yapılan yardım tutarlarını, izleyen yılın Şubat ayı sonuna kadar kamuoyuna açıklar.

Yardımın geri alınması

MADDE 9 – (1) Teşekküller; yardım konusu faaliyetin gerçekleştirilemeyeceğinin veya yardımın amacına uygun olarak harcanmamış olmasının tespiti hâlinde, tespitin yapılmasını müteakip durumun teşekküle tebliğinden itibaren onbeş gün içinde, ilgili idareye yardım tutarını aynen iade etmek zorundadır.

(2) Yardımın süresi içinde iade edilmemesi durumunda, yardım tutarı kanunî faiziyle birlikte genel hükümlere göre ilgili teşekkülden tahsil edilir.

(3) Yardımı süresi içinde iade etmeyen teşekküller, bu Yönetmelik kapsamındaki yardımlardan bir daha yararlandırılmaz.

İdarelerin düzenleme yapma yetkisi

MADDE 10 – (1) İdareler, bu Yönetmeliğe aykırı olmamak koşuluyla;

a) Yardım yapılacak teşekküllerde aranacak şartlara,

b) Yardım talebine ilişkin başvurunun ne şekilde yapılacağına,

c) Yardım talebinin hangi kriterlere göre değerlendirileceğine,

ç) Ne tür faaliyetlere yardım yapılacağına,

d) Yapılacak protokolde yer alacak hususlara,

e) İhtiyaç duyulan diğer hususlara,

ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

Diğer hususlar

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin tereddütleri gidermeye; ilgili idarelerin talebi üzerine, yapılması zorunlu ve özelliği olan yardımları bu Yönetmeliğin bazı hükümlerinden istisna tutmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


İçişleri Bakanlığı Bütçesinden Derneklere Yardım Yapılması Hakkında Yönerge(03.03.2017)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; İçişleri Bakanlığı bütçesinden, kamu yararı gözetilerek derneklere yapılacak yardımlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, İçişleri Bakanlığı bütçesinden derneklere yardım yapılması, bu yardımların kullanılması, izlenmesi, denetlenmesi ve kamuoyuna açıklanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Hukuki dayanak

MADDE 3- (1) (1) Bu Yönerge, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 29 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan ve 03/07/2006 tarihli ve 2006/10656 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dernek, Vakıf, Birlik Kurum, Kuruluş, Sandık ve Benzeri Teşekküllere Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Bütçelerinden Yardım Yapılması Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergenin uygulanmasında; a) Bakan: İçişleri Bakanını, b) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını, c) Başkan: Dernekler Dairesi Başkanını, ç) Başkanlık: Dernekler Dairesi Başkanlığını, d) Dernek: 04/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununun kapsamına giren tüzel kişiliğe sahip kuruluşları, e) Gelişme raporu: Proje ile ilgili protokolün imzalanmasından itibaren yürütücü dernek tarafından proje kapsamında yapılan faaliyet ve harcamaların bildirildiği raporu, f) Başvuru rehberi: Başvuru yapacak dernekler için Başkanlıkça yayımlanan; yapılacak proje yardımına ilişkin başvuru şekil ve şartlarını, uygun maliyetlerini, seçim ve değerlendirme kriterlerini, standart başvuru belgelerini ve diğer gerekli bilgileri içeren belgeyi, g) Protokol: Yardım başvurusu kabul edilen Dernek ile Valilik arasında, yardım yapılan projenin uygulanmasına ilişkin yetki, sorumluluk, esas ve usullere ilişkin, imzalanan belgeyi, ğ) Sonuç raporu: Proje süresinin tamamlanmasından sonra en geç bir ay içinde dernek tarafından hazırlanan raporu, h) Yardım: Bakanlık bütçesinden derneklere yapılacak nakdi yardımı, ı) Yönetmelik: 03/07/2006 tarihli ve 2006/10656 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Vakıf, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık ve Benzeri Teşekküllere Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Bütçelerinden Yardım Yapılması Hakkında Yönetmeliği, i) Valilik: Yardım başvurusunda bulunan derneğin, dernekler kütüğüne kayıtlı olduğu yerin valiliğini, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yardım yapılabilecek konuların; a) Kamu yararına ilişkin olması, b) Derneğin tüzüğündeki amaçları ve çalışma konuları ile örtüşmesi, c) Projenin Başvuru Rehberine uygun olarak hazırlanmış olması, d) Öncelikle toplumun ihtiyaç ve sorunlarına çözüm sağlaması, e) Toplumsal gelişmeye katkıda bulunulmasına yönelik olması, şartıyla, hangi konulardaki projelerin destekleneceği her bütçe yılında Bakanlık tarafından belirlenir ve Bakanlık internet sitesinde yayımlanır. (2) Bu Yönerge kapsamında yardım yapılabilmesi için; a) Bakanlık bütçesinden bu amaçla ödenek ayrılmış olması, b) Bakanlıkça belirlenen konularda proje hazırlanmış olması, c) Değerlendirme sonucunda yardım yapılması uygun görülen projenin Bakanlıkça onaylanmış olması, ç) Dernek ile Valilik arasında protokol yapılmış olması, gerekir.

MADDE 6- (1) Yardım yapılabilecek derneklerde aşağıdaki şartlar aranır:

a) Tüzüklerinde belirtilen amacının, toplumun ihtiyaç ve sorunlarını çözmeye ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunmaya yönelik olması, b) Anayasa ve kanunlarla yasaklanmış veya konusu suç teşkil eden faaliyetlerde bulunmamış olması, c) Haklarında feshe ilişkin devam eden bir dava olmaması, ç) 02/01/2004 tarihli ve 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun kapsamındaki derneklerden olmaması, d) Derneğin ilk genel kurul toplantısını yapmış ve organlarını oluşturmuş olması, gerekir. 2) Mevcut yöneticilerinin dernek iş ve işlemlerinden herhangi bir adli ceza alıp almadığı, Yönerge kapsamında daha önce alınan yardımların amacına ve mevzuata uygun kullanılıp kullanılmadığı gibi projenin yürütülmesini etkileyebilecek hususlar da değerlendirilmede dikkate alınabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başvuru, Değerlendirme Ölçütleri ve Protokol

Başvuru

MADDE 7- (1) Başvuru, dernek tarafından Başvuru Rehberinde belirtilen şekilde yapılır. (2) Valilik görüşünü ivedilikle Bakanlığa gönderir. Valilik görüşünde; derneğin yürüttüğü faaliyetlerin topluma faydalı nitelikte olup olmadığına, derneğin projeyi gerçekleştirme kapasitesinin yeterliliğine ve gerektiğinde ilgili birimlerin görüşlerine de yer verilir. (3) Başvuru ve yardım ile ilgili diğer hususlara Başvuru Rehberinde yer verilir.

Değerlendirilme ölçütleri ve onaylanması

MADDE 8- (1) Dernekler tarafından sunulan projelerin değerlendirilmesinde; a) Bu Yönergenin 5 inci, 6 ncı ve 7 nci maddelerindeki şartları taşıması, b) Projenin yürütülebilmesi için gerekli olan fiziki ve personel imkânlarının yeterli olması, c) Projenin gider kalemleri içinde, derneğin zorunlu ve yönetim giderlerine yer verilmemiş olması, ç)Projenin bütçesi belirlenirken mahalli imkânlardan ve diğer kaynaklardan azami ölçüde yararlanılmış olması, d) Projenin Başvuru Rehberine uygun olarak hazırlanmış olması, ölçütleri dikkate alınır. (2) Bütçesinin bir kısmı dernek tarafından karşılanan projelere, amacına uygun olarak proje sonuçlandırmış olan derneklerin projelerine veya birden fazla derneğin işbirliği ile yürütülecek olan projelere öncelik verilebilir. (3) Devam eden proje sonuçlandırılmadan, aynı derneğin ikinci yardım başvurusu değerlendirmeye alınmayabilir. (4) Başkanlık projelerin değerlendirilmesi konusunda, uzman kişi ve kurumlardan yararlanabilir. (5) Başkanlık, projenin her aşamasında gerek duyulan konularda revize yapılmasını ilgili dernekten isteyebilir veya revize işlemlerini doğrudan yapabilir. (6) Değerlendirmeler sonucunda yardım yapılması uygun bulunan projeler, Başkanlık tarafından Bakan onayına sunulur.

Protokol

MADDE 9- (1) Projesi onaylanan derneğin başkanı veya yönetim kurulunun yetkilendireceği bir yönetim kurulu üyesi ile Valilik arasında imzalanan protokol; a) Projenin konusu, çalışma programı ve bütçe planını, b) Proje süresini, c) Gelişme raporunu verme süresini, ç) İdari ve mali hükümlerini, d) Yardım ödeneğini aktarma planını, e) Yardım için açılacak banka hesap numarasını, f) Bu Yönergenin 12 nci ve 13 üncü maddelerinde belirtilen erteleme, durdurma ve yardımın geri alınmasına ilişkin hususları, g) Bakanlığın veya Valiliğin denetim yetkisini ve bu yetkinin kullanılmasına ilişkin hususları, h) Taraflara ilişkin bilgileri, ı) Gerekli görülen diğer hususları kapsar. (2) Bu Yönergeye göre yapılacak tüm protokollerde, protokolde hüküm bulunmayan hallerde bu Yönerge, Yönetmelik ve ilgili Kanun hükümlerinin uygulanacağı açıkça yazılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yardımların Kullanılması, İzlenmesi ve Denetlenmesi

MADDE 10- (1)Dernek, yardımın amaca uygun kullanıldığına ilişkin bilgi, belge ve kayıtların bir örneği ile proje kapsamındaki gelişme raporlarını projenin niteliğine göre, protokolde belirlenecek süreler dâhilinde Valiliğe iletir. (2) Yardım yapılan projelerin, bu Yönergede belirlenen usul ve esaslara göre yürütülüp yürütülmediği, valilik tarafından gelişme raporları ile takip edilir. (3) Valilik gerekli gördüğü hallerde, projelerin gelişimini bilimsel, teknik, idari ve mali açılardan izlemek ve denetlemek üzere belirleyeceği kişi ve/veya kişileri proje izleyicisi veya denetleyicisi olarak görevlendirir. (4) Denetim sırasında görevliler tarafından istenecek bilgi, belge ve kayıtların gösterilmesi, verilmesi, sorulan soruların yazılı ve/veya sözlü olarak cevaplandırılması zorunludur. (5) İzleme, inceleme ve denetim sonuçlarına göre yapılması gereken iş ve işlemler Valilikler tarafından yerine getirilir. Yardımların kamuoyuna açıklanması

MADDE 11- Bakanlık, yardım yapılan derneklerin isim listesini, derneklere ilişkin bilgileri, yardımın amacını, konusunu ve yapılan yardım tutarlarını, izleyen yılın Şubat ayı sonuna kadar Bakanlığın internet sitesinde yayınlayarak kamuoyuna açıklar.

Erteleme ve durdurma

MADDE 12- (1) Projenin yürütülmesini engelleyebilecek makul durumların ortaya çıkması halinde, derneğin talebi üzerine Valilikçe ertelenebilir. Erteleme gerekçelerinin ortadan kalkması halinde, derneğin başvurusu üzerine Valilikçe proje yeniden başlatılır. (2) İzleme ve denetim sonucu yönergede belirlenen usul ve esaslara uygun yürütülmediği anlaşılan projeler, Valiliğin kararı ile geçici olarak durdurulabilir. Valilik tarafından yapılan değerlendirme sonucu, durdurma gerekçelerinin ortadan kalktığının tespiti halinde durum ilgili derneğe yazılı olarak bildirilir ve proje yeniden başlatılır. (3) Erteleme ve durdurma süresi proje süresine ilave edilir. Verilen sürelere rağmen dernek tarafından projenin gerçekleştirilmemesi halinde 13 üncü madde hükümleri uygulanır.

Yardımın geri alınması ve projenin iptali

MADDE 13- (1) Yardım, başvuruda belirtilen amaç ve imzalanan protokol kapsamı dışında kullanılamaz. Amacın gerçekleşmesinin öngörülemeyen sebeplere bağlı olarak imkânsız hale gelmesi durumunda, Valiliğin görüşü ve Başkanlığın kararı ile amaç değiştirilebilir. (2) Proje kabul ve uygulama sürecinin herhangi bir aşamasında; amacın gerçekleştirilemeyeceğinin veya yardımın amaca uygun olarak harcanamayacağının anlaşılması veya proje başvuru rehberine veya protokole veya ilgili diğer mevzuata aykırılıkların tespit edilmesi veya dernek tarafından gerçeğe aykırı bilgiler sunulması veya yükümlülüklerin yerine getirilmemesi veya projeye katkı sağlanmasına engel teşkil edebilecek öngörülemeyen durumların sonradan ortaya çıkması hallerinde, Başkanlık projeyi iptal edebilir. Bu fıkra hükmüne göre alınan kararlar Bakanlık onayı ile yürürlüğe girer. (3) Valilik tarafından, proje kapsamında o güne kadar yapılan harcamalar değerlendirilir. Uygun bulunmayan harcamalar tespit edilir ise bunların ve varsa yardımın harcanmayan kısmının tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde bildirilen hesaba iade edilmesi gerektiği dernek yetkililerine Valilik tarafından yazılı olarak bildirilir. (4) Yardımın süresi içinde iade edilmemesi durumunda yardım tutarı kanuni faiziyle birlikte genel hükümlere göre tahsil edilir. (5) Yardımı süresi içinde iade etmeyen dernekler bu Yönerge kapsamındaki yardımlardan bir daha yararlandırılmaz.

Sonuçlandırma

MADDE 14– (1) Proje süresinin tamamlanmasını izleyen en geç bir ay içinde, projenin amacı doğrultusunda yürütüldüğüne ilişkin idari, teknik ve mali tüm sonuçları kapsayan sonuç raporu, dernek tarafından Valiliğe verilir. (2) Sonuç raporu, Valilik tarafından görevlendirilen personel tarafından incelenir. Gerekli görüldüğü hallerde sonuç raporu ilgili derneğe geri verilerek raporun içerik veya şekil yönünden revize edilmesi varsa eksik bilgi ve belgelerin gönderilmesi istenir. (3) Valilikçe yapılan incelemeler sonucunda, projeye uygun olarak yapılmadığı tespit edilen harcamaların iadesi istenir. İadesi istenilen tutar; durumun derneğe tebliği tarihinden itibaren on beş gün içinde Valilikçe bildirilen hesaba yatırılır, bu süre içinde iade edilmemesi durumunda kanuni faiziyle birlikte genel hükümlere göre tahsil edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Diğer Hususlar, Yürürlük ve Yürütme

Sekreterya hizmetleri

MADDE 15- (1) Bu yönerge kapsamında yapılacak yardımlara ilişkin sekretarya hizmetleri merkezde Başkanlık, illerde Valilik İl Dernekler Müdürlüğü tarafından yürütülür.

Diğer hususlar

MADDE 16- (1) Projeye ilişkin valilikçe yapılacak değerlendirmelerde, ilgili kaymakamlığın görüşü alınabilir. (2) Bu Yönergenin uygulanmasına ilişkin tereddütleri gidermeye ve gerekli gördüğü hususları başvuru rehberinde düzenlemeye Başkanlık yetkilidir. (3) İlgili kanun ve yönetmeliğe aykırı olmamak kaydıyla gerekli görülen hallerde bu Yönerge hükümlerine bağlı olmaksızın Bakan oluru ile yardım yapılabilir. (4) Valiliklere verilen yetki ve görevler gerekli görülen hallerde Başkanlıkça kullanılabilir.

Yürürlükten Kaldırılan Yönerge

MADDE 17 – (1) 30/04/2010 tarihli Bakan onayı ile yürürlüğe giren İçişleri Bakanlığı Bütçesinden Derneklere Yardım Yapılması Hakkında Yönerge yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 18- (1) Bu Yönerge onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19- (1) Bu Yönerge hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.


Devam Eden Projeler İle İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

1. Bir projenin sonuçlanmış sayılabilmesi için; yürütmekte olduğu projenin sonuç raporunu PRODES’e yüklemiş ve ilgili Valilikçe onaylanmış olması gerekir. Aksi halde derneğin projesi devam ediyor demektir.

2. Devam eden projesi olan dernekler yeni proje başvurusunda bulunamazlar.
3. Projesi devam eden derneklerin, projelerinin ilk dönemine ilişkin faaliyet ve harcamalarını içeren Gelişme Raporunu projenin yarısından itibaren 15 gün içerisinde PRODES’e yüklemeleri gerekmektedir.

4. Proje desteği alan derneklerin, proje süresinin tamamlanmasını izleyen en geç bir ay içinde, projenin amacı doğrultusunda yürütüldüğüne ilişkin idari, teknik ve mali tüm sonuçları kapsayan Sonuç Raporunu, PRODES’e yüklemeleri gerekmektedir.
5. Raporlarda, proje kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin Başkanlığın ve proje yürütücüsü derneğin logolarının da yer aldığı görsellere yer verilmesi zorunludur. Aksi takdirde yapılan faaliyetler yapılmamış sayılacak olup, ilgili faaliyete ilişkin harcamalar geri talep edilecektir.

6. Proje bütçesinde yer alan tutarlar brüt ücret olup, ilgili harcamaya göre vergi(gelir vergisi, damga vergisi vb.) ve sigorta kesintileri yapılarak ödenmelidir. Kesintilerin ilgili kurumlara yatırılması derneğin sorumluluğundadır. Mal ve hizmet alımlarında da KDV dahil olarak hesaplanmalı ve faturalandırılmalıdır.
7. Devlet memuru statüsünde çalışanlara proje kapsamında yarı veya tam zamanlı çalışma ücreti ödenemez.(koordinatör vb. olarak) Konuşmacı vb. olarak görev alınması halinde bir defaya mahsus ödeme yapılabilmektedir.

8. Proje ile ilgili hususlara www.dernekler.gov.tr adresinde yer alan proje “Başvuru Rehberi” ve “Proje Hazırlama Kılavuzu” ndan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Başkanlığımız Proje ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü telefonları aracılığı ile de bilgi edinebilirsiniz.

Proje ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü telefonları;

  • 0 312 422 48 14
  • 0 312 422 48 16

PRODES ile ilgili teknik yardım masası telefonları;

  • 0 312 422 48 42
  • 0 312 422 48 46

 


Kaynak: Dernekler.gov.tr
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


 

Önceki İçerikMars’ta Metan Gazı Bulundu! (NASA / Evreni Keşfetmek)
Sonraki İçerikSiyasi Partiler Bilgi Sistemi (PARBİS) nedir?

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz