Ana sayfa Vergi Bilanço esasına göre defter tutan gerçek kişiler nevi değişikliği ile limited şirkette...

  Bilanço esasına göre defter tutan gerçek kişiler nevi değişikliği ile limited şirkette dönüşebilir mi?

  Şahıs firmasının anonim şirkete devrolması halinde beyannamelerin ne zaman verileceği.

  55
  0

  1-Mükellefim elma yetiştiriciliği yapıyor. Isparta’da mahsulu bir toptancıya satmış. Dikkat etmem gerekenler nedir? KDV tevkifatı var mıdır?

  2- Ticaret odasına kayıtlı işletme defterine tabi firmam ltd.şti. Nevi değişikliği yapma imkânı var mıdır? Bilanço olması şart mıdır bilanço yapma imkânım var mıdır?

  1-Mal tesliminde KDV tevkifatı olmaz. Kısmi KDV tevkifatı HİZMET satışlarında olur. Satış için düzenlenecek faturada % 1 KDV hesaplanır. 

  2-Gerçek kişiler Bilanço esasına göre defter tutmaları halinde Şirkete dönüşebilir.

  Özelge: Şahıs firmasının anonim şirkete devrolması halinde beyannamelerin ne zaman verileceği hk.

  T.C.

  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

   İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

  (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

     
  Sayı : 62030549-120[81-2013/466]-862 11/04/2014
  Konu : Şahıs firmasının anonim şirkete devrolması halinde beyannamelerin ne zaman verileceği.  

   

           İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … T.C. kimlik numaralı gelir vergisi mükellefi olduğunuz ve şahıs işletmenizi 14/06/2013 tarihinde anonim şirkete dönüştürdüğünüz belirtilerek, ilgili dönem gelir vergisi ile gelir geçici vergi beyannamelerini hangi dönemde vereceğiniz hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

           193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesinin birinci fıkrasında, her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu hükme bağlanmıştır.

           Anılan Kanunun 92 nci maddesinde; “Bir takvim yılına ait beyanname izleyen yılın Mart ayının yirmibeşinci günü akşamına kadar, gelirin sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan ibaret olması halinde, izleyen yılın Şubat ayının yirmibeşinci günü akşamına kadar, tam mükellefiyette vergiyi tarha yetkili vergi dairesine, dar mükellefiyette Türkiye’de vergi muhatabı mevcutsa onun Türkiye’de oturduğu yerin, Türkiye’de vergi muhatabı yoksa işyerinin, işyeri birden fazla ise bu işyerlerinden herhangi birisinin bulunduğu yer vergi dairesine verilir veya taahhütlü olarak posta ile gönderilir.” hükmü, 108 inci maddesinde ise, “Gelir Vergisi’nde vergilendirme dönemi, geçmiş takvim yılıdır. Şu kadar ki:

  1. Mükellefiyetin takvim yılı içinde kalkması halinde, vergilendirme dönemi, takvim yılı başından mükellefiyetin kalkması tarihine kadar geçen süreye inhisar eder;…” hükümleri yer almaktadır.

           Ayrıca, aynı Kanunun Mükerrer 120 nci maddesinde, “Ticari kazanç sahipleri (basit usulde vergilendirilenler hariç) ile serbest meslek erbabı cari vergilendirme döneminin gelir vergisine mahsup edilmek üzere, bu Kanunun ticari veya mesleki kazancın tespitine ilişkin hükümlerine göre (indirim ve istisnalar ile Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait hükümleri de dikkate alınarak) belirlenen ilgili hesap döneminin  üçer aylık  kazançları (42 nci madde kapsamına giren kazançlar ile noterlik görevini ifa ile mükellef olanların bu işlerden sağladıkları kazançlar hariç) üzerinden 103 üncü maddede yer alan tarifenin ilk gelir dilimine uygulanan oranda geçici vergi öderler. Geçici vergi matrahının hesaplanmasında dönem sonu mal mevcutları, kayıtlar üzerinden tespit edilebilir.

        

           Hesaplanan geçici vergi, üç aylık  dönemi izleyen ikinci ayın ondördüncü günü akşamına kadar bağlı olunan vergi dairesine beyan edilir ve onyedinci günü akşamına kadar ödenir. Aynı dönem içinde tevkif edilmiş bulunan gelir vergisi (42 nci maddede belirtilen kazançlardan yapılan tevkifat hariç) hesaplanan geçici vergiden mahsup edilir.

          

           İşin bırakılması halinde, işin bırakıldığı dönemi izleyen dönemlerde geçici vergi ödenmez.” hükümlerine yer verilmiştir.

           Bu çerçevede, şahıs işletmenizin nevi değişikliği sonucu anonim şirket statüsünü kazanması; faaliyeti sona eren şahıs işletmeniz açısından işi bırakma olarak değerlendirileceğinden 01/01/2013-14/06/2013 tarihleri arasındaki kıst döneme ait yıllık gelir vergisi beyannamesinin 2014 yılı Mart ayının yirmibeşinci günü akşamına kadar, 2013/04-06 dönemine ilişkin geçici vergi beyannamesinin ise 2013 yılının Ağustos ayının ondördüncü günü akşamına kadar bağlı olunan vergi dairesine verilmesi gerekmektedir.


  Kaynak: İsmmmo,GİB Özelge,
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here