Ana sayfa SGK Basit Usule Tabi Mükellefin Yanında Çalışan Kişiler 4447 Sayılı Kanun Geçici 21....

  Basit Usule Tabi Mükellefin Yanında Çalışan Kişiler 4447 Sayılı Kanun Geçici 21. Madde Kapsamında Gelir Vergisi Teşvikinden Yararlanır Mı?

  Basit usul mükelleflerin yanında çalışanlar diğer ücret kapsamında vergilendirilmekte olup bu mükelleflere yapılan ücret ödemeleri üzerinden vergi tevkifatı yapılması, dolayısıyla muhtasar beyanname verilmesi söz konusu olmamaktadır. Bu nedenle, vergi tevkifatı yapılmayan ve muhtasar beyannameye dahil edilmeyen ücretlerden dolayı 4447 sayılı Kanunun geçici 21 inci maddesinde yer alan gelir vergisi stopajı teşvikinden faydalanılması mümkün bulunmamaktadır.

  59
  0

  T.C.
  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
  Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı
  Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

  Sayı

  :

  49327596-120[GVK.ÖZ.2019.47]-E.124273

  08.07.2019

  Konu

  :

  Basit Usul Mükellefin Yanında Diğer Ücreti Olarak Çalışan Kişinin 4447 Sayılı Kanunun Geçici 21. Maddesi Kapsamında Gelir Vergisi Teşvikinden Yararlanıp Yararlanamayacağı

   

  İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, basit usul vergi mükellefi yanında diğer ücretli kapsamında sigortalı olarak istihdam edildiğinizi, 21.03.2018 tarihli 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 44 üncü maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen Geçici 21 inci maddesi kapsamında yeni işe alınan ve gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin yanında çalışan işçilerin ücretlerinin gelir vergisinden istisna tutuldukları belirterek, diğer ücretli olarak çalışan şahsınızın elde ettiği ücret gelirlerinin de gelir vergisinden istisna edilip edilemeyeceği hususunda, Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

  4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 21 inci maddesinde;

  “Bu Kanunun geçici 19 uncu ve geçici 20 nci maddeleri kapsamında işe alınanların ücretlerinin, ilgili yılda uygulanan asgarî ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgarî geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir.

  Bu madde kapsamında yapılan ücret ödemelerine ilişkin düzenlenen kâğıtlara ait damga vergisinin aylık brüt asgarî ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden kısmı beyan edilmez ve ödenmez.

  …” hükmüne yer verilmiştir.

  Konuya ilişkin olarak yayımlanan 304 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin;

  – “Öngörülen Teşvik” başlıklı 3 üncü maddesinde, “4447 sayılı Kanunun Geçici 21 inci maddesiyle, aynı Kanunun Geçici 19 ve 20 nci maddeleri kapsamında işe alınan ve bu maddelerde yazılı şartları taşıyan ücretliler için asgari ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin, asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmının verilecek muhtasar beyanname/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilmesi suretiyle, gelir vergisi stopaj teşviki sağlanmaktadır.”

  – “Uygulamanın Esasları” başlıklı 10 uncu maddesinin (3) numaralı bendinde, “4447 sayılı Kanunun Geçici 21 inci maddesi kapsamında gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanmak isteyen işverenlerin, Tebliğin ekinde yer alan “İstihdamın Teşvikine İlişkin Bildirim”i (EK:1) doldurmaları ve muhtasar beyanname/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ekinde vermeleri zorunludur.”

  açıklamaları yer almaktadır.

  193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 64 üncü maddesinin birinci fıkrasında, maddede sayılan hizmet erbabının safi ücretlerinin takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarının % 25’i olduğu belirtilerek, diğer ücretler için yıllık beyanname verilmeyeceği, diğer gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bunların beyannameye ithal edilmeyeceği açıklanmıştır.

  Aynı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında, “Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilânço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dâhil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.” hükmüne yer verilmiştir.

  Ayrıca, 215 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin “4.2. Beyannamelerin Verilmesi” başlıklı bölümünde; “Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde, yaptıkları ödemelerden vergi tevkif edecekler arasında basit usulde vergilendirilen mükellefler sayılmamıştır. Bu nedenle söz konusu mükellefler gelir vergisi tevkifatı yapmayacaklar ve muhtasar beyanname vermeyeceklerdir.”  açıklaması yapılmıştır.

  Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; basit usul mükelleflerin yanında çalışanlar diğer ücret kapsamında vergilendirilmekte olup bu mükelleflere yapılan ücret ödemeleri üzerinden vergi tevkifatı yapılması, dolayısıyla muhtasar beyanname verilmesi söz konusu olmamaktadır.

  Bu nedenle, vergi tevkifatı yapılmayan ve muhtasar beyannameye dahil edilmeyen ücretlerden dolayı 4447 sayılı Kanunun geçici 21 inci maddesinde yer alan gelir vergisi stopajı teşvikinden faydalanılması mümkün bulunmamaktadır.

  ..

   


  Kaynak: GİB Özelge
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here