Ana sayfa Muhasebe Basit Usule tabi mükellef servis aracını satarsa fatura düzenleyecek mi yoksa noter...

  Basit Usule tabi mükellef servis aracını satarsa fatura düzenleyecek mi yoksa noter satışı yeterli mi?

  Basit Usul mükellefleri Sabit kıymetleri gider yazabilir mi? Basit Usul mükellefleri Sabit kıymetler için amortisman gideri yazabilir mi? Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin taşıt ve diğer sabit kıymetlerini satmaları halinde fatura düzenleme yükümlülükleri bulunuyor mu?

  52
  0

  T.C.
  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
  İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
  Gelir Kanunları Gelir Ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğü

  Sayı

  :

  62030549-120[46-2020/96]-E.767027

  15.10.2020

  Konu

  :

  Basit usul mükellefinin ticari aracını satması durumunda vergilendirme

   

  İlgide kayıtlı özelge talep formunda, servis işletmeciliği faaliyeti nedeniyle basit usulde ticari kazanç mükellefi olduğunuzu ve faaliyette bulunduğunuz minibüsünüzü sattığınızı belirterek, söz konusu satış nedeniyle fatura düzenleyip düzenlemeyeceğiniz hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

  193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun “Basit Usulde Ticari Kazancın Tespiti” başlıklı 46 ncı maddesinde, “47 ve 48 inci maddelerde yazılı şartları topluca haiz olanların ticari kazançları basit usulde tespit olunur.

  Basit usulde ticari kazanç, bir hesap dönemi içinde elde edilen hasılat ile giderler ve satılan malların alış bedelleri arasındaki müspet farktır. Bu fark yapılan faaliyetle ilgili olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre alınması ve verilmesi mecburi olan alış ve giderler ile hasılatlara ilişkin belgelerde yazılı tutarlara göre hesaplanır. Bu suretle tespit ve beyan olunan kazanç vergi tarhına esas alınır. Bu usulde vergilendirilenler, kazancın tespiti ve Vergi Usul Kanunu’nun defter tutma hükümleri hariç, bildirme, vesikalar, muhafaza, ibraz, diğer ödevler ve ceza hükümleri ile bu Kanun ve diğer kanunlarda yer alan ikinci sınıf tüccarlar hakkındaki hükümlere tabidirler.” hükmüne yer verilmiştir.

  Konu ile ilgili açıklamaların yapıldığı, 215 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin 32 nci paragrafında, basit usulde vergilendirilen mükelleflerin, kullandıkları sabit kıymetleri gider yazamayacakları ve amortismana tabi tutamayacakları, 230 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin 4 üncü bölümünde ise, basit usulde vergilendirilen mükelleflerin taşıt ve diğer sabit kıymetlerini satmaları halinde fatura düzenleme yükümlülüklerinin bulunmadığı açıklanmıştır.

  Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalara göre servis taşımacılığı faaliyetinde bulunduğunuz aracın satılması halinde fatura düzenleme yükümlülüğünüz bulunmamakta olup, söz konusu satışın noter satış sözleşmesi ile tevsik edilmesi mümkün bulunmaktadır.


  Kaynak: GİB Özelge
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here