Ana sayfa Vergi Basit usulde kendi aracı ile toplu taşıma faaliyetini dondurarak belediyenin aracında şoförlük...

Basit usulde kendi aracı ile toplu taşıma faaliyetini dondurarak belediyenin aracında şoförlük yapılması halinde gelir türü ne olacak?

33
0

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Kırşehir Vergi Dairesi Müdürlüğünün basit usulde ticari kazanç mükellefi olarak dolmuş işletmeciliği faaliyetinde bulunmakta iken, Kırşehir Belediyesi ile … Yolcu Taşıma Kooperatifi arasında yapılan 27.09.2018 tarihli protokol ile faaliyetinizi 1 yıl süre ile durdurarak, ilgili protokol uyarınca kendi araçlarınızı trafikten çekmek suretiyle Kırşehir Belediyesine ait toplu taşıma araçlarını kullandığınız ve karşılığında belirli bir oranda aylık veya yıllık olarak aldığınız ücretin gelir vergisine tabi olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesinde, her türlü ticari ve sınaî faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtildikten sonra, ticari kazancın, Vergi Usul Kanunu hükümlerine ve Gelir Vergisi Kanununda yazılı gerçek (bilanço veya işletme hesabı esası) veya basit usullere göre tespit edileceği hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanunun “Basit usulde ticari kazancın tespiti” başlıklı 46 ncı maddesinin birinci fıkrasında “47 ve 48 inci maddelerde yazılı şartları topluca haiz olanların ticari kazançları basit usulde tespit olunur.” hükmüne yer verilmiş olup, basit usule tabi olmanın genel şartları 47 nci maddede, özel şartları da 48 inci maddede sayılmıştır.

Anılan Kanunun 61 inci maddesinde; “Ücret işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.” hükmüne yer verilmiştir. 62 nci maddesinde de işverenin tanımı, hizmet erbabını işe alan, emir ve talimatları dahilinde çalıştıran gerçek ve tüzel kişiler olarak yapılmıştır.

Ayrıca, söz konusu Kanunun 94 üncü maddesinde tevkifat yapmak zorunda olan mükellefler sayılmış olup, bu maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde “Hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61 inci maddede yazılı olup ücret sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç), 103 ve 104’üncü maddelere göre”  gelir vergi tevkifatı yapılacağı hükme bağlanmıştır.

Buna göre, ticari faaliyetinizi durdurmanız ve … Yolcu Taşıma Kooperatifinde ücret karşılığı çalışmanız nedeniyle basit usuldeki mükellefiyetinizin kapatılması gerekmekte olup, anılan kooperatiften elde ettiğiniz gelirin Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesi uyarınca ücret kapsamında değerlendirilerek gelir vergisi tevkifatına tabi tutulmak suretiyle vergilendirilmesi gerekmektedir.

 


Kaynak: GİB Özelge – 27.04.2020 – 66491453-105[ÖZELGE]-E.3891
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here