Ana sayfa Mevzuat Basın İlân Kurumu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de Yayınlandı 11...

Basın İlân Kurumu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de Yayınlandı 11 Eylül 2020

201
0

11 Eylül 2020 CUMA

Resmî Gazete Sayı : 31241

YÖNETMELİK

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünden:

Basın İlân Kurumu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 – 12/12/1997 tarihli ve 23198 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basın İlân Kurumu Yönetmeliğinin 99 uncu maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bir ilden bir başka ile atananlar ile bunların eşi ve çocuklarına zorunlu yol gideri, yer değiştirme masrafı ve bir günlük yolculuk gündeliği ödenir. Yer değiştirme masrafı, bir ilden başka ile atanan personelin;

1. Kendisi için oturma gündeliğinin on katı,

2. Eşi ve çocuklarının her biri için oturma gündeliğinin beş katı (personelin eşi ve çocukları için ödenecek yer değiştirme masrafının toplamı, oturma gündeliğinin yirmi katını aşamaz),

3. Kilometre başına, yalnız kendisi için oturma gündeliğinin yüzde iki buçuğu,

olarak hesaplanır. Her biri Kurum personeli olan eşlerden, kadro ve derecesi düşük olan için yer değiştirme masrafı olarak sadece (1) numaralı bent uyarınca hesaplanacak miktar ödenir. Bu fıkrada öngörülen ödemeler, personelin yeni görev yerinde çalışmaya başladığı tarihten sonra yapılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 103 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“4. İletişim Başkanlığı’nda çalışanlar.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçici Madde 6 – COVID-19 salgın hastalığının ülkemizde görülmüş olması nedeniyle Genel Kurul Üyeleri Kurumun 2020 yılı Kasım ve 2021 yılı Şubat Genel Kurullarına elektronik ortamda katılabilir.

Elektronik ortamda katılımın mümkün olduğu toplantılarda Başkanlık Divanı toplantıda fiziken bulunan üyeler arasından seçilir ve bu Yönetmeliğin komisyonların çalışmasına ilişkin 17 nci ve 21 inci maddeleri Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun karar vermesi halinde uygulanmaz. Bu durumda toplantı bir oturumda sona erer ve elektronik ortamda toplantıya katılan Genel Kurul üyeleri oylarını, Başkanlık Divanınca oylamaya geçilmesinin ardından “kabul ediyorum” yahut “reddediyorum” sözleriyle kullanır. Oylama, oylamaya geçilmesinin ardından tek seferde kesilmeksizin tamamlanır ve sonuç Başkanlık Divanınca tutanakla tespit edilir. Komisyonların çalışmasına karar verilmesi halinde üyeler komisyon toplantısına elektronik ortamda katılabilir, oy vermeye ilişkin Genel Kurul toplantısına dair işbu maddede yer alan usul uygulanır.

İşbu madde uyarınca gerçekleştirilen Genel Kurul toplantıları Genel Müdürlükçe elektronik ortamda ve Başkanlık Divanınca evrak ortamında tespit edilerek tutanak altına alınır ve saklanır.

Elektronik ortamda katılımın olduğu toplantılara ilişkin bu maddede hüküm bulunmayan hallerde, işbu Yönetmeliğin diğer hükümleri kıyasen uygulanır.”

MADDE 4 – Bu Yönetmeliğin;

a) 2 nci maddesi yayımını takip eden ay başında,

b) Diğer maddeleri ise yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Basın İlan Kurumu Genel Müdürü yürütür.

 


Kaynak: Resmi Gazete
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here