Ana sayfa Vergi BAĞ-KUR primleri geçici vergi beyannamesinde indirim konusu yapılır mı?

  BAĞ-KUR primleri geçici vergi beyannamesinde indirim konusu yapılır mı?

  Geçici vergiye ilişkin kazancın tespitinde önceki dönemlere ait Bağ-Kur primleri indirim konusu yapılabilir mi?

  64
  0

  Ticari kazanç/ gelir vergisi mükellefi ödemiş olduğu BAĞ-KUR primlerini geçici vergide indirim konusu yapabilir mi? Yapabilirse beyanname üzerinde hangi satırda yapabilir? 

  193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 120’nci maddesinde ticari kazanç sahipleri ile serbest meslek erbabının cari vergilendirme döneminin gelir vergisine mahsup edilmek üzere, geçici vergi ödeyecekleri hükme bağlanmıştır. 

  Konuyla ilgili olarak yayımlanan 217 seri no’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nin ”Geçici Vergiye Esas Kazancın Tespiti” başlıklı 3’ncü bölümünde; ”Mükellefler, vergilendirme dönemleri itibariyle geçici vergiye tabi kazançlarının belirlenmesinde, ticari veya mesleki kazancın tespitine ilişkin olarak Gelir Vergisi Kanununda yer alan hükümlere uymak zorundadırlar…” denilmiş olup, ”Özellik Gösteren Durumlar” başlıklı 4’ncü bölümünde ise; ”Mükellefler geçici vergiye tabi kazançlarının tespitinde, söz konusu kazançlarını yıllık beyanname ile beyan etmeleri halinde yararlanabilecekleri tüm indirim ve istisnaları dikkate alabileceklerdir.” açıklamasına yer verilmiştir. 

  Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar uyarınca; 5510 sayılı Kanun’un 4/b maddesinde belirtilen sigorta (eski Bağ-Kur) primlerinizin ilgili dönemlere ilişkin olup, ödenmiş olması ve tevsik edilmesi şartıyla, ilgili dönem geçici vergi beyannamenizin İNDİRİMLER bölümünde 150. satırında yer alan ”Diğer İndirimler” bölümünde gösterilip indirim konusu yapılması mümkündür.

  _______________________________________________________________________

  Özelge: Geçici vergiye ilişkin kazancın tespitinde önceki dönemlere ait Bağ-Kur primlerin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hk.

   

  T.C.

  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

  ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

  (Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü)

     
  Sayı : B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-65-18-510 12/07/2011
  Konu : Bağ-kur primi  

   

  İlgide kayıtlı özelge talep formunuzdan, … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … T.C. Kimlik Numarasında kayıtlı mükellefi olduğunuz, Bağ-Kur primlerini geçici vergiye ilişkin kazancın tespitinde indirim konusu yaparken sadece ilgili dönemlerde ödenen Bağ-kur primi tutarının mı, yoksa yıl başından itibaren kümülatif olarak ödenen Bağ-Kur primi tutarının mı dikkate alınacağı hususunda görüş talep ettiğiniz ve VEDOP kayıtlarımızın tetkikinden ise faaliyet konunuzun mali müşavirlik hizmetleri olduğu anlaşılmıştır.

  193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 65 inci maddesinde;

  “Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır.

  Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır…” hükmü yer almaktadır.

  Aynı Kanunun 67 nci maddesinin birinci fıkrasında;

  “Serbest meslek kazancı bir hesap dönemi içinde serbest meslek faaliyeti karşılığı olarak tahsil edilen para ve ayınlar ve diğer suretlerle sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerden bu faaliyet dolayısıyla yapılan giderler indirildikten sonra kalan farktır.”  hükmüne yer verilmiştir.

  Anılan Kanunun 68 inci maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde; serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla emekli sandıklarına ödenen giriş ve emeklilik aidatları ile mesleki teşekküllere ödenen aidatların, serbest meslek kazacının tespitinde hasılattan indirileceği hükme bağlanmıştır.

  Diğer taraftan, aynı Kanunun mükerrer 120 nci maddesinde ticari kazanç sahipleri (basit usulde vergilendirilenler hariç) ile serbest meslek erbabının cari vergilendirme döneminin gelir vergisine mahsup edilmek üzere, geçici vergi ödeyecekleri hükme bağlanmıştır.

  Konuya ilişkin açıklamalar 27.12.1998 tarih ve 23566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 217 seri no’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yapılmıştır.

  Söz konusu Tebliğin “Geçici Vergiye Esas Kazancın Tespiti” başlıklı 3 üncü bölümünde; “Mükellefler, vergilendirme dönemleri itibariyle geçici vergiye tabi kazançlarının belirlenmesinde, ticari veya mesleki kazancın tespitine ilişkin olarak Gelir Vergisi Kanununda yer alan hükümlere uymak zorundadırlar…” denilmiş, “Özellik Gösteren Durumlar” başlıklı 4’üncü bölümünde ise; “Mükellefler geçici vergiye tabi kazançlarının tespitinde, söz konusu kazançlarını yıllık beyanname ile beyan etmeleri halinde yararlanabilecekleri tüm indirim ve istisnaları dikkate alabileceklerdir.” açıklamasına yer verilmiştir.

  Diğer yandan, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu (Bağ-Kur) Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile yürürlükten kaldırılmış olup, 5510 sayılı Kanunun 88’inci maddesinde ise; Kuruma fiilen ödenmeyen prim tutarlarının, gelir vergisi ve kurumlar vergisi uygulamasında gider yazılamayacağı hüküm altına alınmıştır.

  Buna göre, sosyal güvenlik primlerinin, gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olduğunun ispat edilmesi şartıyla hangi yıla ait olduğuna bakılmaksızın, fiilen ödendiği yıla ilişkin kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkündür.

  Bu çerçevede, sosyal güvenlik primlerinizin (Bağ-Kur primlerinizin), önceki üçer aylık dönemlerde ödenenler de dahil edilerek kümülatif olarak geçici vergiye ilişkin kazancınızın tespitinde indirim konusu yapılacağı tabiidir.         


  Kaynak: İsmmmo
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here