Ana sayfa Vergi Bağ-Kur primini kar payı için kazancına ait gelir vergisinden düşebilir miyim?

Bağ-Kur primini kar payı için kazancına ait gelir vergisinden düşebilir miyim?

1572
0

Bağ-Kur primini kar payı için kazancına ait gelir vergisinden düşebilir miyim?

KONU

Şirket ortağının ödediği sosyal güvenlik primlerinin yıllık gelir vergisi beyannamesinden indirim konusu yapılıp yapılamayacağı

SORU

… limited şirket ortağı olarak elde ettiğiniz kâr payları nedeniyle menkul sermaye iradından dolayı … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuzu belirterek, 2010 yılında limited şirket ortağı olarak ödemiş olduğunuz sosyal güvenlik primlerini yıllık gelir vergisi beyanınızdan indirim konusu yapılıp yapılmayacağı…

CEVAP

… gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olduğunun tevsik edilmesi şartıyla, limited şirket ortağı olarak ödediğiniz sosyal güvenlik primlerinin tamamının, anılan Şirketten elde ettiğiniz kâr payları nedeniyle beyan ettiğiniz menkul sermaye iradından indirilmesi mümkün bulunmaktadır.

Öte yandan, gelirinizin yeterli olmaması nedeniyle indirilemeyen sosyal güvenlik primlerinin, sonraki yıl gelirinden indirilmesi mümkün değildir.


T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

Sayı   :B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 89-1424                                                               25/08/2011

Konu : Şirket ortağının ödediği sosyal güvenlik primlerinin yıllık gelir vergisi beyannamesinden indirim konusu yapılıp yapılamayacağı

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, limited şirket ortağı olarak elde ettiğiniz kâr payları nedeniyle menkul sermaye iradından dolayı … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuzu belirterek, 2010 yılında limited şirket ortağı olarak ödemiş olduğunuz sosyal güvenlik primlerini yıllık gelir vergisi beyanınızdan indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hususunda bilgi talep edildiği anlaşılmakta olup konu hakkında Başkanlığımız görüşleri aşağıda açıklanmıştır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun “Diğer indirimler” başlıklı 89’uncu maddesinde,

“Gelir  vergisi  matrahının tespitinde,  gelir  vergisi  beyannamesinde  bildirilecek gelirlerden aşağıdaki indirimler yapılabilir:

  1. Beyan edilen gelirin % 10’unu (bireysel emeklilik sistemi dışındaki şahıs sigorta primleri için, beyan edilen gelirin % 5’ini) ve asgarî ücretin yıllık tutarını aşmamak şartıyla, mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta primleri ile bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları (sigortanın veya emeklilik sözleşmesinin Türkiye’de kâin ve merkezi Türkiye’de bulunan bir sigorta veya emeklilik şirketi nezdinde akdedilmiş olması, prim ve katkı tutarlarının gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması ve ücret geliri elde edenlerin ücretlerinin safi tutarının hesaplanması sırasında ayrıca indirilmemiş bulunması şartıyla, eşlerin veya çocukların ayrı beyanname vermeleri halinde, bunlara ait prim ve katkı payları kendi gelirlerinden indirilir)….”hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, Mülga 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu (Bağ-Kur) Kanunu’nun 49’uncu maddesinin üçüncü fıkrasında, sigortalılarca ödenen giriş keseneği ve sigorta primlerinin vergi uygulamasında gider olarak yazılabileceği hükmü bulunmaktaydı.

1479 sayılı Kanun yürürlükten kalkmış olup yerini 01/10/2008 tarihinden itibaren sosyal güvenlik kurumlarını birleştiren 5510 sayılı Kanun almıştır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4’üncü maddesinde, anonim şirketlerin kurucu ortakları ve/veya yönetim kurulu üyesi olan ortaklarının, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortaklarının, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortaklarının sigortalı sayıldıkları belirtilmiş, aynı Kanun’un 88’inci maddesinde ise, kuruma fiilen ödenmeyen prim tutarlarının, gelir vergisi ve kurumlar vergisi uygulamasında gider yazılmayacağı hükümlerine yer verilmiştir.

110 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde, 1479 sayılı Bağ – Kur Kanunu’nun 49/3’üncü maddesi hükmünün uygulanmasına ilişkin açıklamalar yapılmış olup dördüncü fıkrasının (1) numaralı bendinde, Bağ-Kur giriş keseneği ve sigorta primlerinin Gelir Vergisi Kanunu’nun 89/1 maddesi hükmüne paralel olarak, gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olduğunun tevsik edilmesi kaydıyla, mükellefler tarafından ticari kazançları dolayısıyla verilecek yıllık beyannamede bildirilen gelirden indirilmesinin, (2) numaralı bendinde adî komandit şirketlerinin komanditer ortakları ile limited şirket ortakları hakkında da yukarıdaki esaslar dairesinde işlem yapılmasının uygun bulunduğu açıklamalarına yer verilmiştir.

Anılan Tebliğ’de Bağ-kur giriş keseneği ve sigorta primlerinin nasıl indirim konusu yapılacağına ilişkin açıklamalar geçerliliğini korumakta olup yürürlükten kalkan 1479 sayılı Kanun yerine geçen sosyal güvenlik kurumlarını birleştiren 5510 sayılı Kanun’un 88’inci madde hükmünden hareketle bu Kanun’un ilgili hükümleri gereğince ödenen sosyal güvenlik primlerinin de, Tebliğ’de yapılan açıklamalar çerçevesinde indirim konusu yapılması gerekmektedir.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olduğunun tevsik edilmesi şartıyla, limited şirket ortağı olarak ödediğiniz sosyal güvenlik primlerinin tamamının, anılan Şirketten elde ettiğiniz kâr payları nedeniyle beyan ettiğiniz menkul sermaye iradından indirilmesi mümkün bulunmaktadır.

Öte yandan, gelirinizin yeterli olmaması nedeniyle indirilemeyen sosyal güvenlik primlerinin, sonraki yıl gelirinden indirilmesi mümkün değildir.


Kaynak:Gib
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebe News veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER

Mahsup imkanı kalmayan geçmiş yıl zararları sonraki yıl karlarından mahsup edilebilir mi?

Geçmiş Yıl Zararlarının Geçmiş Yıl Karlarına Mahsubu Kar Dağıtımı Sayılır mı?

Kurumlar Vergisinden Geçmiş Yıl Zararlarının Mahsubu Hangi şartlara tabidir?

Devir Alınan Ferdi İşletmenin Geçmiş Yıl Zararları Devralan Şirketin Kurumlar Vergisi Matrahından İndirilebilir mi?

İlgili Dönemde Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Gösterilmeyen Geçmiş Yıl Zararları İzleyen Dönemlerde İndirim Konusu Yapılabilir mi?

Devralınan Şirketin Geçmiş Yıl Zararları İle Yararlanılmayan Ar-Ge İndiriminden, Şirketi Devralan Taraf Yararlanabilir mi?

Şirket Geçmiş Yıl Zararlarının Sermayeye Eklenebilecek Yedek Akçelerden Mahsup Edilerek Kapatılması İşlemi Nasıl Yapılır?

Şirketler Zararlarını Sonraki Yıl Karlarından Düşebilir mi?

Hisse Senedini 3 yıl sonra sattım. Kazancı üzerinden Vergi öder miyim?

Limited Şirket Hisse Satışının Vergisi Var mıdır?

Hisse Senedi Bas, Satışında Vergi Ödeme!

Borsada İşlem Gören A.Ş. Hisse Senetleri Vergiye Tabi midir?

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here