Ana sayfa Vergi Avukat iş yeri olarak kullanacağı gayrimenkulün KDV’sini indirim konusu yapabilir mi?

  Avukat iş yeri olarak kullanacağı gayrimenkulün KDV’sini indirim konusu yapabilir mi?

  49
  0

  Avukat bir mükellef iş-yeri olarak kullanacağı daire veya dükkan satın alacak. KDV sini indirim konusu yapabilir mi?

  Avukat müşteriniz alacağı İş yerini defter kayıt etmesi halinde ve bu Gayrimenkulde faaliyet sürdürmesi koşulu ile ödediği KDV’yi indirim konusu yapar.


  Bir serbest meslek erbabı olan avukat kişisi kiracı olarak bulunduğu ofisinin bir odasını başka bir avukata kiralamıştır. Bu olay örgüsünde kiraya veren avukat diğer avukata serbest meslek makbuzu mu kesmelidir veya ne şekilde gider-gelir işlemi yapılmalıdır?

  Elde edilen gelir GMSİ’dir. 

  Avukatın kiracısı Kiradan %20 GV stopajı yaparak kira bedelini Bankaya yatıracak. 

  Kira geliri elde eden Avukat bu geliri GVK 86. maddedeki koşullara göre yıllık beyannamesi ile beyan edecektir. 

  Serbest meslek makbuzu düzenlenmez. KDV tahsil edilmez. Banka dekontu yeterlidir. 

  Kiracı Avukat kendisinin ödediği kiranın tamamını gider yazar.


  Bir avukat kendi yaşadığı evde mükellefiyet açmak istiyor. Kira sözleşmesi yapmak zorunda mıyız?

  Kira sözleşmesi yapma zorunluluğu olmaz. Ancak; VD sözleşme isteyebilir. 

  Konu hakkında VD ile görüşünüz. Kira ödemesi yok ise GV stopajı olmaz.


  Özelge: Serbest meslek erbabının aynı zamanda işyeri olarak kullanacağı meskenin (home-ofis) alımında ödediği faiz gideri ile işyeri ve binek otomobilinin amortismanı hk.

   

  T.C.
  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
  İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
  Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü 

     
  Sayı : 11395140-220.01[2012/VUK-1-. . .]-3222 17/12/2012
  Konu : Serbest meslek erbabının aynı zamanda işyeri olarak kullanacağı meskenin alımında ödediği faiz gideri ile işyeri ve binek otomobilinin amortismanı.  

   

           İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, mali müşavir olarak faaliyette bulunduğunuzu, home-ofis cinsinden ev aldığınızı, home ofisi aynı zamanda işyeri olarak da kullanacağınızı belirterek, söz konusu home-ofisi satın alırken ödediğiniz kredi faizlerinin gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı, söz konusu home ofise amortisman ayrılıp ayrılmayacağı, ayrıca faaliyetinizde kullandığınız binek otomobilin amortismanının gider yazılıp yazılmayacağı hususlarında Başkanlığımız görüşleri talep edilmektedir.

           213 sayılı Vergi Usul Kanununun “Amortisman mevzuu” başlıklı 313 üncü maddesinin birinci fıkrasında; “İşletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle 269 uncu madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edevat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin birinci kısımdaki esaslara göre tespit edilen değerinin, bu Kanun hükümlerine göre yok edilmesi amortisman mevzuunu teşkil eder.” hükmüne, 320 nci maddesinin ikinci fıkrasında; “Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları binek otomobilleri hariç olmak üzere, işletmelere ait binek otomobillerinin aktife girdiği hesap dönemi için ay kesri tam ay sayılmak suretiyle kalan ay süresi kadar amortisman ayrılır. Amortisman ayrılmayan süreye isabet eden bakiye değer, itfa süresinin son yılında tamamen yok edilir.” hükmü yer almaktadır.

           Mezkur Kanunun 262 nci maddesinde ise; “Maliyet bedeli, iktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi veyahut değerinin artırılması münasebetiyle yapılan ödemelerle bunlara müteferri bilumum giderlerin toplamını ifade eder.” hükmüne yer verilmiş, Kanunun 269 uncu maddesinde de iktisadi işletmelere dahil bilumum gayrimenkullerin maliyet bedeli ile değerleneceği belirtilmiştir.

           Konuyla ilgili olarak 163 ve 334 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde, amortismana tabi iktisadi kıymetlerin iktisabında kullanılan krediler nedeniyle ödenen faizlerin iktisadi kıymetin maliyet bedeline eklenecek kısmı ile doğrudan gider yazılacak kısmının tespitinde uygulanacak esaslar açıklanırken, iktisadi kıymetin aktifleştirme işleminin gerçekleştiği dönemin sonuna kadar oluşan kısmının maliyetle ilişkilendirilmesi, aktifleştirildikten sonraki döneme ilişkin olanların ise maliyet bedeline eklenilmesi veya doğrudan gider yazılması hususunda mükelleflerin serbest oldukları belirtilmiştir.

           Diğer taraftan, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 65 inci maddesinde, “Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır.

           Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır…” hükmü yer almıştır.

           Mezkur Kanunun 68 inci maddesinde ise; “Serbest meslek kazancının tespitinde aşağıda yazılı giderler hasılattan indirilir:

  1. Mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen genel giderler (İkametgâhlarının bir kısmını iş yeri olarak kullananlar, ikametgâh için ödedikleri kiranın tamamı ile ısıtma ve aydınlatma gibi diğer giderlerin yarısını indirebilirler. İş yeri kendi mülkü olanlar kira yerine amortismanı, ikametgâhı kendi mülkü olup bunun bir kısmını iş yeri olarak kullananlar amortismanın yarısını gider yazabilirler.).

           ….

  1. Mesleki faaliyette kullanılan tesisat, demirbaş eşya ve envantere dahil taşıtlar için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan amortismanlar (amortismana tâbi iktisadi kıymetlerin elden çıkarılması halinde aynı Kanunun 328 inci maddesine göre hesaplanacak zararlar dahil)….” hükmü mevcuttur.

           Öte yandan, 221 Seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğinin 4.2. Binek Otomobillerinin Amortismanları ve Giderleri başlıklı kısmında da;

           “35. Öteden beri faaliyette bulunan serbest meslek erbabı, işlerinde kullandıkları halde envanterlerine dahil etmedikleri binek otomobillerini maliyet bedeli ile envanterlerine dahil edebileceklerdir. Maliyet bedelinin tespit edilememesi veya bilinmemesi halinde binek otomobilleri, mükellefler tarafından alış tarihindeki rayice göre tahmin olunacak bedeli ile envantere dahil edilecektir.

          

  1. Yapılan düzenleme sonucu serbest meslek erbabı binek otomobillerinin amortismanlarının yanı sıra bu araçların akaryakıt, bakım, onarım ve sigorta gibi giderlerini hasılatlarından gider olarak indirebileceklerdir. Ancak, bu taşıtların motorlu taşıtlar vergisi, gider olarak dikkate alınmayacaktır….” denilmektedir.

           Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre;

           Sahip olduğunuz home-ofis cinsinden evinizin bir kısmını aynı zamanda iş yeri olarak kullanacağınızdan bu yere ilişkin ayrılan amortisman tutarının yarısının kazancınızın tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmaktadır.

           Serbest meslek faaliyetinizde kullandığınız gayrimenkulün iktisabı için kullanılan banka kredisi dolayısıyla ödenen faizlerin, gayrimenkulün aktife alındığı hesap dönemi sonuna kadar olan kısmının maliyete intikal ettirilmesi zorunlu olup, sonraki dönemlerde ödenen kredi faizlerinin ise maliyete intikal ettirilmesi veya doğrudan gider olarak indirilmesi mümkün bulunmaktadır.

           Serbest meslek faaliyetinizde kullanmak üzere satın aldığınız araç için bu otomobilin aktife girdiği hesap dönemi için ay kesri tam ay sayılmak suretiyle kalan ay süresi kıst amortisman ayrılması, amortisman ayrılmayan süreye isabet eden bakiye değerin, itfa süresinin son yılında tamamen yok edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, bu şekilde envantere dahil edilen ve işte kullanılan söz konusu araca ilişkin ayrılan amortismanlar ile tamir, bakım, onarım, yakıt ve sigorta giderlerinin serbest meslek kazancın tespitinde indirim konusu yapılabileceği tabiidir.


  Kaynak: İSMMMO
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here