Ana sayfa Vergi Avans Ödemesinin İnşaat Başlanmadan Alınması Halinde Yıllara Sari İnşaat İşinin Başlangıç Tarihi...

  Avans Ödemesinin İnşaat Başlanmadan Alınması Halinde Yıllara Sari İnşaat İşinin Başlangıç Tarihi Nasıl Hesaplanır?

  4103
  0

  (GİB – ÖZELGE)

  Konu: Yıllara sâri inşaat işinde işin başlangıç tarihinin belirlenmesi.

  İlgi’de kayıtlı özelge talep formunda, 14.12.2014 tarihinde imzalandığı belirtilen ancak eki sözleşmede 14.11.2014 tarihinde imzalandığı görülen inşaat taahhüt işi sözleşmesinde, işin başlama tarihi olarak 01.12.2014 tarihinin öngörülmekle birlikte işe başlanabilmesi için iş yerinin tesliminin gerektiği ancak inşaata ait yapı ruhsatı izninin çıkmaması nedeniyle yer tesliminin yapılamadığı, dolayısıyla işin 2015 yılı Ocak ya da Şubat ayında başlayabileceği, işverenin sözleşme konusu inşaat bedelinin %30’unu avans olarak 21.12.2014 tarihinde Şirketinize ödediği belirtilerek, 2014 yılı içinde alınan avans sebebiyle yapılan inşaat işinin yıllara sari inşaat işi niteliği kazanıp kazanmayacağı ile müteahhidin kendisine yapılan avans ödemesini 2014 yılı içinde alt taşeronlara aktarmasının ya da hiç kullanmadan banka hesabında tutmasının inşaat işinin başlangıç tarihi olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususlarında bilgi talep edildiği anlaşılmakta olup, konu hakkında Başkanlığımız görüşü aşağıda açıklanmıştır.

  5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15’inci maddesinin birinci fıkrasında; vergi kesintisi yapmak zorunda olanlarca, kurumlara avanslar da dahil olmak üzere nakden veya hesaben yapılan ödemeler üzerinden vergi kesintisi yapılacağı; anılan fıkranın (a) bendinde de 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hak ediş ödemeleri üzerinden (2009/14594 sayılı BKK ile) %3 oranında tevkifat yapılacağı hükme bağlanmıştır.

  Gelir Vergisi Kanununun;

  – 42’nci maddesinde; “Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat (dekupaj işleri de inşaat işi sayılır) ve onarma işlerinde kar veya zarar işin bittiği yıl kati olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak, mezkûr yıl beyannamesinde gösterilir.

  Mükellefler bu madde kapsamına giren hallerde her inşaat ve onarma işinin hasılat ve giderlerini ayrı bir defterde veya tutmakta oldukları defterlerin ayrı sayfalarında göstermeye ve düzenleyecekleri beyannameleri işlerin ikmal edildiği takvim yılını takip eden yılın Mart ayının başından yirmi beşinci günü akşamına kadar vermeye mecburdurlar.”

  – 44’üncü maddesinde; “İnşaat ve onarma işlerinde geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarih; diğer hallerde işin fiilen tamamlandığı veya fiilen bırakıldığı tarih bitim tarihi olarak kabul edilir.

  Bitim tarihinden sonra bu işlerle ilgili olarak yapılan giderler ve her ne nam ile olursa olsun elde edilen hasılat, bu giderlerin yapıldığı veya hasılatın elde edildiği yılın kâr veya zararının tespitinde dikkate alınır.”
  hükümlerine yer verilmiştir.

  Bir işin Gelir Vergisi Kanununun 42’nci maddesi kapsamında değerlendirilebilmesi için;
  -Faaliyet konusunun inşaat ve onarma işi olması,
  -İnşaat ve onarma işinin birden fazla takvim yılına sirayet etmesi,
  -İnşaat ve onarma işinin taahhüde bağlı olarak yapılması şartlarının bir arada aranılması gerekmektedir.

  Madde kapsamına giren işlerde işin başlangıç tarihi olarak; yapılan sözleşmede yapılacak işin yer teslim tarihi öngörülmüş ise bu tarihin, sözleşmede yer teslim tarihi belirtilmemiş ise sözleşmede belirtilen işin başlangıç tarihinin, sözleşmede bunların hiçbiri belirtilmemiş ise sözleşmenin imzalandığı tarihin işin başlangıç tarihi olarak kabul edilmesi gerekir.

  İlgide kayıtlı özelge talep formu ekinde yer alan “Anadolu Isuzu Ar-Ge Binası İnşaat Sözleşmesi”nin incelenmesinde; söz konusu sözleşmenin 14.11.2014 tarihinde imzalandığı, sözleşmenin “D) İşin Süresi” başlıklı bölümünde; işin 1 Aralık 2014 tarihinde başlayacağı, 31 Temmuz 2015 tarihinde teslim edileceği ve “11. İş Yerinin Teslimi ve Aplikasyon” başlıklı bölümünde ise; sözleşmenin akdini müteakip Şirketinizin İş Programı gereğince işine başlayabilmesi için ortak bir zabıtla iş yerinin Şirketinize teslim edileceği anlaşılmıştır.

  Bu hüküm ve açıklamalara göre; 14.11.2014 tarihinde imzalanan ve işin yer teslim tarihini ihtiva etmeyen inşaat taahhüt işi sözleşmesinde işin başlangıç tarihi olarak 01/12/2014 tarihinin belirtilmesi, ayrıca tarafınıza 2014 yılı içinde avans ödemesinin de yapılması hususları birlikte değerlendirildiğinde, işin başlangıç tarihinin 01.12.2014 olarak kabul edilmesi, dolayısıyla 2015 yılında bitirilmesi öngörülen işin birden fazla yıla yaygın inşaat işi kapsamında değerlendirilmesi gerekmekte olup bahse konu inşaat işi için avans ödemeleri de dahil olmak üzere Şirketinize nakden veya hesaben yapılacak hak ediş ödemeleri üzerinden Kurumlar Vergisi Kanununun 15’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükmü uyarınca kurumlar vergisi kesintisi yapılması gerekmektedir.

  Kaynak: İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
  6 Ekim 2015 Tarih ve 62030549-120[42-2014/869]-84755 Sayılı Özelge

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here