Ana sayfa Muhasebe Aracılık hizmeti karşılığında elde edilen kazancın kurumlar vergisi ve özel iletişim vergisi...

  Aracılık hizmeti karşılığında elde edilen kazancın kurumlar vergisi ve özel iletişim vergisi karşısındaki durumu

  Türkiye'de yerleşik telekomünikasyon hizmetleri transit işleticisi olan şirketlerin yabancı ülkelerdeki firmalara verdiği haberleşme sağlama hizmetinin hizmet ihracatı kapsamında değerlendirilerek KDV den istisna tutulması mümkün bulunmaktadır.

  42
  0

  T.C.

  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

   İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

  (Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

  Sayı

  :

  39044742-Özel İletişim-578148

  19.12.2017

  Konu

  :

  Aracılık hizmeti karşılığında elde edilen kazancın kurumlar vergisi ve özel iletişim vergisi karşısındaki durumu

  İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Şirketinizin Türkiye’de yerleşik telekomünikasyon hizmetleri transit işleticisi olarak faaliyet gösterdiği, ortağınız olan Romanya’da mukim ………….’nin Türkiye’deki üyesi ve sabit telefon hizmetleri tedarikçisi olduğu, elektronik iletişim hizmetleri sağladığı ve aralarında doğrudan bağlantı olmayan operatör şirketleri arasında bağlantı sağladığı belirtilerek,

  – Faaliyetleriniz bakımından Kurumlar Vergisi karşısındaki durumunuz,

  – Elektronik iletişim hizmetleri faaliyetine ek olarak mobil şebekesindeki dakikaların aktarılması için uygulanan, ulusal dakika satın alma/sevkiyatları için ödenmesi gereken özel iletişim vergisi oranı,

  -Tedarikçilere ödenen özel iletişim vergisinin müşteriden tahsil edilen özel iletişim vergisinden indirilip indirilemeyeceği

  hususlarında Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

   

  1. KURUMLAR VERGİSİ BAKIMINDAN

  5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6’ncı maddesinin birinci fıkrasında kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı belirtilmiş, maddenin ikinci fıkrasında da safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

  193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun “Ticari Kazancın Tarifi” başlıklı 37’nci maddesinde, her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu, belirtilerek 38’inci maddesinde;

  “Bilanço esasına göre ticari kazanç, teşebbüsteki öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerleri arasındaki müspet farktır. Bu dönem zarfında sahip veya sahiplerce:

  1-İşletmeye ilave olunan değerler bu farktan indirilir;

  2-İşletmeden çekilen değerler ise farka ilave olunur.

  Ticari kazancın bu suretle tespit edilmesi sırasında, Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait hükümleri ile bu kanunun 40 ve 41’inci maddeleri hükümlerine uyulur.”

  hükümlerine yer verilmiştir.

  Bu hükümlere göre, firmanızın vermiş olduğu elektronik iletişim hizmeti karşılığında elde edilen gelirin kurum kazancı kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

   

  2. KDV BAKIMINDAN

  3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun;

  1/1 maddesinde, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetler ile her türlü mal ve hizmet ithalatının verginin konusunu oluşturduğu,

  1/3-a maddesinde, posta, telefon, telgraf, teleks ve bunlara benzer hizmetler ile radyo ve televizyon hizmetlerinin katma değer vergisine (KDV) tabi olduğu,

  4/1 maddesinde, hizmetin, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemler olduğu ve bu işlemlerin bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi şekillerde gerçekleşebileceği,

  6/b maddesinde, işlemlerin Türkiye’de yapılmasının, hizmetin Türkiye’de yapılmasını veya hizmetten Türkiye’de faydalanılmasını ifade ettiği,

  9’uncu maddesinde, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezinin ve iş merkezinin bulunmaması halinde, vergiye tabi işlemlere taraf olanların verginin ödenmesinden sorumlu tutulacağı,

  11/1-a maddesinde, ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler ile yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetlerin, serbest bölgelerdeki müşteriler için yapılan fason hizmetlerin ve karşılıklı olmak şartıyla uluslararası roaming anlaşmaları çerçevesinde yurt dışındaki müşteriler için Türkiye’de verilen roaming hizmetlerinin KDV den istisna olduğu,

  12/2 maddesinde, bir hizmetin yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmet sayılabilmesi için, hizmetin yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olması ve hizmetten yurt dışında faydalanılması gerektiği

  hükme bağlanmıştır.

  Öte yandan KDV Genel Uygulama Tebliğinin “II/A-2.Hizmet İhracı” başlıklı bölümünde;

  “3065 sayılı Kanunun 11/1-a maddesine göre yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler vergiden istisna edilmiştir.

  2.1. İstisnanın Kapsamı

  3065 sayılı Kanunun 11/1-a maddesi kapsamında bir hizmetin KDV’den istisna olabilmesi için, aynı Kanunun 12/2 nci maddesine göre;

  – Hizmetin yurt dışındaki bir müşteri için yapılması

  – Hizmetten yurt dışında faydalanılması,

  gerekir.

  Hizmetin yurt dışındaki bir müşteri için yapıldığı, yurt dışındaki müşteri adına düzenlenen fatura ve benzeri belge ile tevsik edilir.

  Hizmetten yurt dışında faydalanılmasından kasıt, Türkiye’de yurt dışındaki müşteri için yapılan hizmetin, müşterinin yurt dışındaki iş, işlem ve faaliyetleri ile ilgili olması; Türkiye’deki faaliyetleri ile ilgisi bulunmamasıdır.”

  hükümlerine yer verilmiştir.

  Buna göre, Türkiye’de yerleşik telekomünikasyon hizmetleri transit işleticisi olan Şirketinizin yabancı ülkelerdeki firmalara verdiği haberleşme sağlama hizmetinin hizmet ihracatı kapsamında değerlendirilerek KDV den istisna tutulması mümkün bulunmaktadır.

  Diğer taraftan, Şirketinizin hizmet ihracı kapsamındaki bu hizmetine ilişkin Türkiye’deki telekomünikasyon işletmecilerinden temin ettiği hat sağlama hizmetleri genel hükümler çerçevesinde KDV’ye tabi tutulacaktır.

   

  3. ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ BAKIMINDAN

  6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 5904 sayılı Kanunla değişik 39’uncu maddesinde;

  – 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu uyarınca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuyla görev veya imtiyaz sözleşmesi imzalamak suretiyle veya 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu uyarınca bu Kuruma bildirim yapılması veya bu Kurumca kullanım hakkı verilmesi yoluyla yetkilendirilen veya yetkilendirilmiş sayılan işletmecilerin verginin mükellefi olduğu,

  – Her nevi mobil elektronik haberleşme işletmeciliği kapsamındaki (ön ödemeli hatlara yüklemeler için yapılan satışlar dahil) tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetlerinin % 25, kablolu kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmetinin %5, radyo ve televizyon  yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından iletilmesine ilişkin hizmetler ile diğer elektronik haberleşme hizmetlerinin %15 oranında özel iletişim vergisine (ÖİV) tabi olduğu,

  – Bu maddede hüküm bulunmayan hallerde 3065 sayılı KDV Kanununda yer alan hükümlerinin uygulanacağı

  hükme bağlanmıştır.

  Bu açıklamalar çerçevesinde, Şirketinizce yurt dışındaki mobil elektronik haberleşme işletmecilerine verilen haberleşme sağlama hizmetleri hizmet ihracı kapsamında olduğundan özel iletişim vergisinden (ÖİV) istisnadır. Ancak, ilgili haberleşme hizmetlerinin Türkiye’de yerleşik işletmecilere verilmesi halinde işlemin mahiyetine göre, hizmet bedeli üzerinden Kanunda belirtilen orana göre özel iletişim vergisi hesaplanması gerekmektedir.

  Öte yandan, söz konusu hizmetlerin yerine getirilmesi için Türkiye içinde mukim işletmecilerden alınan elektronik haberleşme hizmetleri dolayısıyla yüklenilen ÖİV’nin, 1 Seri No.lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliğinin “1. İndirim” başlıklı bölümünde belirtildiği üzere, vergiye tabi hizmetler dolayısıyla hesaplanan ÖİV’den indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

   


  Kaynak: GİB Özelge
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here