Ana sayfa Vergi Arabaların sürücüsüz olarak kiralanmasında KDV Tevkifatı olacak mı?

  Arabaların sürücüsüz olarak kiralanmasında KDV Tevkifatı olacak mı?

  26
  0

  Motorlu hafif kara taşıtlarının ve arabaların sürücüsüz olarak kiralanması faaliyet konusu olan mükellef vergi mükellefi olanlara fatura düzenlerken KDV tevkifatı yapacak mıdır?

  Düzenlenecek faturada % 18 KDV hesaplanır. KDV tevkifatı yapılmaz.


  Sürücülü araç kiralama işinde yakıt ücretinde KDV tevkifatı.

  T.C.
  ADIYAMAN VALİLİĞİ
  Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

   

  Sayı

  :

  88409335-130[9-ÖZELGE-2013-1-2]-7

  21/03/2014

  Konu

  :

  Sürücülü araç kiralama işinde yakıt ücretinde KDV tevkifatı.  

              İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinde, şirketiniz tarafından TPAO ……. Bölge Müdürlüğünün ekip ve malzemelerini, arama ve üretim sahaları ile ihtiyaç duyulan tüm yerlere vardiyalı veya vardiyasız olarak taşımak üzere “Sürücülü 22 (Yirmi) Adet Minibüs Araç Kiralama İşi”ni aldığınız, sözleşme gereği yakıt ücretinin günlük kira bedeline ilaveten hesaplanarak hakedişlerde tarafınıza ödenmesi gerektiği, söz konusu yakıtı, akaryakıt istasyonlarında KDV li olarak satın aldığınızı ve faturalarınızda muaflık ve tevkifat uygulanması nedeniyle çifte vergilendirmenin olduğu belirterek, yakıt ücretinin KDV tevkifatına tabi olup olmadığı sorulmaktadır.

              KDV Kanununun 9/1 inci maddesinde mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığının, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği hükme bağlanmıştır.

              Bu yetkiye dayanılarak yayımlanan ve 1/5/2012 tarihinde yürürlüğe giren 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (3.1.2) bölümünde kısmi tevkifat uygulaması kapsamında KDV tevkifatı yapmak üzere sorumlu tutulanlar, (3.2) bölümünde ise kısmi tevkifat uygulanacak hizmetler sayılmıştır.

              Buna göre, faturada söz konusu hizmete ait bedelden ayrı olarak gösterilen yakıt bedeline isabet eden KDV tutarı üzerinden tevkifat yapılmayacaktır.


   

  KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ’nin  Yemek Servis ve Organizasyon Hizmetlerine ilişkin bölümü;

  2.1.3.2.5. İşgücü Temin Hizmetleri

  2.1.3.2.5.1. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı

  Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanlara, faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili işlemlerde kullanılan işgücünün sağlanması şeklinde verilen hizmetlerde (işgücü temin hizmeti alımlarında), alıcılar tarafından (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.

  2.1.3.2.5.2. Kapsam 

  Gerçek veya tüzel kişiler, faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin olarak ihtiyaç duydukları işgücünü, kendilerine hizmet akdi ile bağlı ücretli statüsünde hizmet erbabı çalıştırarak temin etmek yerine, alt işverenlerden veya bu alanda ya da başka alanlarda faaliyette bulunan diğer kişi, kurum, kuruluş veya organizasyonlardan temin etmektedirler.

  Bu tür hizmetler, esas itibarıyla, temin edilen elemanların, hizmeti alan işletmenin bilfiil sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılabilmesinin mümkün bulunduğu durumlarda tevkifat kapsamına girmektedir.

  Bu şekilde ortaya çıkan hizmetlerde aşağıdaki şartların varlığı halinde tevkifat uygulanır:

  – Temin edilen elemanların, hizmeti alana ücretli statüsünde hizmet akdiyle bağlı olmaması gerekmektedir.

  – Temin edilen elemanların, hizmeti alanın sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılması gerekmektedir. Elemanların işletmenin mal ve hizmet üretimi safhalarından herhangi birinde çalıştırılması halinde, sevk, idare ve kontrolün hizmeti alan işletmede olduğu kabul edilir.

  Dolayısıyla işgücü temin hizmetinin varlığının tespitinde; hizmetin ifasında kullanılan elemanların işgücü temin hizmetini veren firmanın bünyesinde bulunması ve ona hizmet akdiyle bağlı olması, hizmeti alanın sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılması gibi karineler göz önünde bulundurulur, bu hususların varlığı, taraflar arasında bir sözleşme yapılmışsa bu sözleşmedeki hükümler veya sözleşmeye bağlı teknik şartnamedeki açıklamalar da dikkate alınarak tespit edilir.

  İşgücü temin hizmeti veren mükellefin, söz konusu hizmeti bir başka mükelleften temin ettiği elemanları kullanarak sunması halinde, sadece kendisine verilen işgücü temin hizmetinde tevkifat uygulanır. 

  Kısmi tevkifat kapsamındaki işlemleri belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili olup, insan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini ifa edenlere hekimler vasıtasıyla verilen hizmetler için işgücü temin hizmeti kapsamında tevkifat uygulanmayacaktır.

  Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümlerinde sayılanlara verilen özel güvenlik ve koruma hizmetleri de işgücü temin hizmeti kapsamında tevkifata tabi tutulur.

  Buna göre, güvenlik hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren işletmeler tarafından verilen;

  – Sabotaj, yangın, hırsızlık, soygun, yağma, yıkma tehditlerine karşı caydırıcı ön tedbirleri alma, 

  – Tesis, alan, alış-veriş merkezi, bina, nakil vasıtaları, konut, işyeri, etkinlik, gösteri, toplantı, kutlama, tören, müsabaka, organizasyon ve benzerlerinin güvenliğini sağlama,

  – Arama ve kurtarma, özel eğitimli şoför, 

  – Güvenlik sistemi oluşturma ve izleme, giriş çıkış kontrolü, güvenlik etütleri hazırlama, personel güvenlik tahkikatları yapma, araştırma, koruma,

  – Güvenlik ve korumaya yönelik eğitim ve danışmanlık,

  – Değerli evrak, nakit, koleksiyon, maden ve eşya gibi kıymetlerin bir yerden başka bir yere transferi, 

  – İkaz-ihbar, alarm izleme,

  ve benzeri tüm hizmetler işgücü temin hizmeti kapsamında tevkifata tabidir

  Yalnızca özel güvenlik sistemlerinin kurulması, bu kapsamda tevkifata tabi değildir. Ancak bu kurulumun Tebliğin (I/C-2.1.3.2.1.)bölümünde açıklanan yapım işlerinin özelliklerini taşıması halinde, bu kapsamda tevkifat uygulanır.

   


  Kaynak: GİB Özelge, İSMMMO
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here