Ana sayfa Mevzuat Antrepoya konulan eşyadan kim sorumludur?

Antrepoya konulan eşyadan kim sorumludur?

107
0

Antrepo işleticisi; gümrük antreposunda bulunduğu süre içerisinde eşyanın gümrük gözetimi altında bulunmasını sağlamaktan, gümrük antrepo rejimi kapsamında eşyanın muhafaza edilmesiyle ilgili yükümlülükleri yerine getirmekten ve izinde belirtilen özel şartlara uymaktan sorumludur. Ancak bir genel antrepo işletilmesi için izin verildiğinde, antrepo veya eşyanın özelliklerine göre bu yükümlülüklerin münhasıran kullanıcıya ait olduğu, işletme izninde belirtilebilir. Kullanıcı, eşyanın antrepo rejimine tabi tutulmasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmekten her halükârda sorumludur.

Antrepo işleticileri ve/veya kullanıcıları, eşyanın antrepoya alınırken gümrük idaresince tespit edilen miktarı üzerinden ve eğer tespit yapılmamışsa belgelerinde yazılı miktarları üzerinden, antrepoda eşya değiştirilmesinden, gümrük idaresine karşı mali bakımdan sorumludurlar. Bu sorumluluk, eşyanın gümrük idaresince tespit olunan veya belgelerinde ve antrepo beyannamesinde yazılı miktarına ve cinsine göre eksiklik veya değişiklik ortaya çıkması halinde, bunlara ait gümrük vergilerinin ve cezalarının ödenmesini kapsamaktadır. Ancak; eşyanın tabiatından doğan kayıp ve firelerden, gümrüğün gözetimi ve denetimi altında, antrepoda yapılan işleme faaliyeti sonucu ortaya çıkan noksanlıklar ile antrepo işleticilerinin ve kullanıcılarının kusur ve hatalarından meydana gelmeyen telef, kayıp, çalınma ve diğer haller dolayısıyla meydana gelen eksikliklerden gümrük idaresine ispat edilmesi kaydıyla herhangi bir sorumluluk bulunmamaktadır. Bunların dışında kalan noksanlıklar için ise antrepo tipine ve işletici ile kullanıcı arasındaki sözleşme hükümlerine göre işletici veya kullanıcının maddi sorumluluğu bulunmaktadır.

Ayrıca, antrepo rejimine tabi tutulan eşya, gümrük antreposuna konulduğu tarihte işletici tarafından kayıtlara geçirilir. Antrepo stok kayıtları Gümrük Yönetmeliği’nin 83 no.lu Ekindeki tablo muhteviyatı asgari bilgileri içerir ve gümrük idaresinin kontrolüne imkân verecek şekilde tutulur. A, C, D ve E tipi antrepolarda antrepo stok kayıtlarını antrepo işleticileri tutar. B tipi antrepoda, denetleyici gümrük idaresi, rejime giriş beyannamesinin ve rejimi sona erdiren beyanname ve belgelerin kaydını tutar ve belgeleri muhafaza eder. B tipi antrepo işleticisi ve/veya kullanıcısıda, söz konusu belgeleri muhafaza eder. Bu tür antrepolarda stok kayıtları tutulmayabilir. F tipi antrepoda ise, gümrük kayıtları stok kayıtlarının yerini alır.

Genel ve özel antrepo işleticileri, yıl sonunda antrepo mevcutlarına ilişkin bir listeyi gümrük idaresine verir. Her yıl, genel ve özel antrepolardaki eşya gümrük idaresince, işletici tarafından verilen liste göz önünde bulundurulmak suretiyle sayılır. Antrepolarda yapılan sayım sonucunda noksan çıkan eşyanın gümrük vergileri, duruma göre işletici veya kullanıcıdan tahsil edilir. Yapılan sayım sonucunda fazla çıkan eşya ise kayıtlara alınır. Bu fazlalığın geçerli nedenlerden ileri geldiğine gümrük idaresince kanaat getirilmediği takdirde, söz konusu eşya tasfiyeye tabi tutulur.


Kaynak: T.C. Ticaret Bakanlığı
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here