Ana sayfa Vergi Amme Borçlusunun Ölümü Halinde Amme Alacağı Takibi Sonlandırılır mı?

  Amme Borçlusunun Ölümü Halinde Amme Alacağı Takibi Sonlandırılır mı?

  1320
  0

  1- TECİL EDİLMİŞ AMME ALACAĞININ MAHKEME TARAFINDAN İCRANIN ERTELE KARARI VERİLMİŞSE NE YAPILIR?
  İdarece tecil edilmiş bir amme alacağı hakkında kaza mercilerince (mahkeme) icranın tehiri (erteleme) kararı verilmişse;
  1.1- Kaza mercilerinin tehir müddeti tecil müddetinden az olduğu takdirde; tecil olunan alacak icranın tehiri müddetinin sonundan tecil müddeti sonuna kadar olan müddet içinde ve kaza mercilerinin tehiri dolayısıyla zamanında ödenmemiş borç miktarıyla birlikte yeniden taksite bağlanarak alınır.
  1.2- Kaza mercilerinin tehir müddeti tecil müddetinden çok ise; evvelce yapılan tecil hükümsüzdür.
  1.3- Takibatın kaza mercilerince tehiri kanuni tecil müddetini aştığı takdirde tecil müddeti uzatılmaz. 

  2- AMME BORÇLUSUNUN ÖLÜMÜ HALİNDE AMME ALACAĞI TAKİBİ SONLANDIRILIR MI?
  2.1-
  Karısı yahut kocası, kan ve sıhriyet itibariyle usul veya füruundan birisi ölen borçlu hakkındaki takip ölüm günü ile beraber 3 gün için geri bırakılır.
  2.2- Borçlunun ölümü halinde terekenin borçlarından dolayı ölüm günü ile beraber 3 gün için takip geri bırakılır. 3 günün bitiminde terekenin borçları için takibata devam olunur.
  2.3- Mirasçılar, mirası kabul veya ret etmemişlerse bu hususta Medeni Kanundaki muayyen müddetler geçinceye kadar takip geri bırakılır. 

  3- AMME ALACAĞI GECİKME ZAMMI NASIL HESAPLANIR?
  3.1- Amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı %4 oranında gecikme zammı tatbik olunur. Ay kesirlerine isabet eden gecikme zammı günlük olarak hesap edilir.
  3.2- Gecikme zammı 1 milyon liradan az olamaz.
  3.3- Gecikme zammı; 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre uygulanan vergi zıyaı cezalarında bu madde uyarınca belirlenen oranda, mahkemeler tarafından verilen ve ceza mahiyetinde olan amme alacaklarında ise bu oranın yarısı ölçüsünde uygulanır. Bunların dışındaki ceza mahiyetinde olan amme alacaklarına gecikme zammı tatbik edilmez.

  ***Bakanlar Kurulu, gecikme zammı oranlarını aylar itibarıyla topluca veya her ay için ayrı ayrı, %10’na kadar indirmeye, gecikme zammı oranı ile gecikme zammı asgari tutarını 2 katına kadar artırmaya, ayrıca gecikme zammı oranını aylar itibarıyla farklı olarak belirlemeye ve gecikme zammını bileşik faiz usulüyle aylık, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık olarak hesaplatmaya yetkilidir.

  4- AMME ALACAĞI GECİKME ZAMLARINDA TATBİK MÜDDETİ NASIL HESAPLANIR?
  4.1-
  Gecikme zammının tatbik müddeti, amme alacağının tecilinde tecilin yapıldığı, iflas halinde iflasın açıldığı, aciz halinde bu durumun sabit olduğu güne kadar olan müddettir.
  4.2- Gecikme zammının önceden borçluya bildirilmesi gerekmez.
  4.3- Aslın ödenmiş olması gecikme zammının takip ve tahsiline mani değildir.

  5- AMME ALACAKLARI İÇİN KÖYLERDE GECİKME ZAMMI NASIL HESAPLANIR?
  5.1-
  Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilecek vergiler hariç olmak üzere belediye sınırları dışındaki köylerde tahsildarlar tarafından tahsil olunan amme alacakları ödeme süresi içinde ödenmediği takdirde bunlar için yalnız %10 gecikme zammı uygulanır.
  5.2- Ödeme müddeti geçmiş olmasına rağmen tahsildarların gidemediği köylerdeki borçlulara bu zam, tahsildarın ilk uğradığı zaman içinde borçlarını ödemedikleri takdirde tatbik olunur.

  Kaynak: 6183 Sayılı Kanun

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here