Ana sayfa Vergi Amme Alacağına Konu Olan Menkul Malların Satışı Nasıl Yapılır?

  Amme Alacağına Konu Olan Menkul Malların Satışı Nasıl Yapılır?

  1313
  0

  1- AMME ALACAĞINA KONU OLAN MENKUL MALLARIN SATIŞI NASIL YAPILIR?
  1.1-
  Menkul mallar tahsil dairelerince, köylerde ihtiyar kurullarınca haciz yapıldığı tarihin 3’üncü gününden itibaren 3 ay içinde satışa çıkarılır.
  1.2-
  Bozulma, çürüme ve benzeri sebeplerle muhafazasına imkan olmayan veyahut beklediği takdirde mühim bir değer düşüklüğüne uğraması muhtemel bulunan malların paraya çevrilmesine derhal başlanabilir. 

  2- MENKUL MALLARIN SATILMA ŞEKİLLERİ NELERDİR?
  Menkul mallar, tahsil dairelerinin satış mahallinde açık artırma ve peşin para ile satılır.
  2.1- Tahsil dairesince uygun görülmesi halinde, artırma malın mahallinde de yapılabilir.
  2.2- Açık artırma ile satışa çıkarılan mal, artırma sonunda 3 defa yüksek sesle duyurulduktan sonra en çok artırana ihale edilir.
  2.3- Bozulma, çürüme ve benzeri sebeplerle korunması mümkün olmayan ya da beklediği zaman önemli bir değer düşüklüğüne uğrayacağı anlaşılan mallar en uygun yerde pazarlıkla, borsası bulunan mallar ilgili borsada satılabilir.
  2.4- İlk artırmada satılamayan malların ikinci artırması bir başka il veya ilçede yapılabilir.
  2.5- Gerekli hallerde artırmanın yapılacağı yer, gün ve saat, satılacak malların nevi ve evsafı önceden ilan olunur. İlanın şekli, artırmanın tarzı, yeri ve günü alacaklı amme idaresinin ve borçlunun menfaatine en uygun gelen şekil göz önünde tutularak alacaklı amme idaresince tespit olunur.
  2.6- Satılan mal, bedeli alınmadan teslim edilmez. Tahsil dairesi mal bedelinin ihale gününü takip eden günden itibaren 3 gün içinde ödenmesi için mühlet verebilir.
  2.7- Bir kısım malların satışı ile amme alacağı karşılandığı takdirde geriye kalan malların satışından vazgeçilir ve bunlar üzerindeki haciz kaldırılır.

  3- AMME ALACAĞININ AÇIK ARTTIRMASINDA MÜŞTERİNİN MALI ALMAKTAN VAZGEÇMESİ HALİNDE NE YAPILIR?
  Müşteri malı almaktan vazgeçer veya verilen mühlet içinde bedelin tamamını vermezse mal ikinci defa artırmaya çıkarılır ve en çok artırana ihale olunur.
  3.1- Mal birinci defa kendisine ihale olunan kimseden, iki ihale arasındaki fark ve diğer zararlar ve %5 faiz veya ikinci ihalede talip çıkmaması sebebiyle ihale yapılamadığı takdirde birinci ihale bedeli ve diğer zararlar ve %5 faiz, ayrıca bir hüküm alınmasına hacet kalmaksızın bu kanun hükümlerine göre tahsil edilir ve o mal için idarece yapılan her nevi masraflar alınmak suretiyle mal kendisine terk olunur.
  3.2- Mal bedeli ihale yapılan şahıstan tahsil edilemediği müddetçe asıl borçlunun borçlu sıfatı devam eder.

  4- SATILAMAYAN MENKUL MALLAR NE YAPILIR?
  Haczedilen menkul mallara verilen bedel;
  4.1- 81’inci maddede tespit olunan değerin %75’inden aşağı olursa veya,
  4.2- Hiç alıcı çıkmazsa,
  ilk artırma tarihinden başlayarak 15 gün içinde uygun görülen zamanlarda bu mallar tekrar satışa çıkarılır. Bu ikinci artırmada verilen bedel ne olursa olsun satış yapılır.
  4.3- Menkul mallar yerinde veya başka yere götürüldüğü halde yine satılmaz veya taşıma giderlerinin çokluğu yüzünden başka yere götürülmesi uygun görülmezse yukarıdaki 15 günlük sürenin bitmesinden itibaren 6 ay içinde pazarlıkla satılır.
  4.4- Bu suretle de satılamadığı takdirde haczedilen mallar borçluya geri verilebilir.

  Kaynak: 6183 Sayılı Kanun

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here