Ana sayfa Vergi Altın fiyatının düşmesi halinde kuyumcularda enflasyon düzeltmesi hangi kritere göre yapılacak?

  Altın fiyatının düşmesi halinde kuyumcularda enflasyon düzeltmesi hangi kritere göre yapılacak?

  36
  0

  Firmamızın bünyesinde bulunan altın miktarına 1-6 döneminde enflasyon muhasebesi yapılarak153 ve 698 numaralı hesaplara kayıt edilmiştir, ancak 3 dönem geçici vergi döneminde altın değeri düşmesinden kaynaklı olarak altın değeri ilk alış bedelinin altına düşmüş olmasından ötürü 1-6 döneminde yapılan kayıtlar nasıl kapatılmalıdır?

  Enflasyon düzeltmesinde altın fiyatları değil TÜİK YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ VE DEĞİŞİM ORANI (GENEL Yİ-ÜFE dikkate alınarak hesaplama yapılır.


  Kuyumculuk faaliyeti yanında ek faaliyet halinde enflasyon muhasebesi uygulamasına dair özelge

  T.C.
  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
  ADANA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
  Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

    SÜRELİ
  Sayı : B.07.1.GİB.4.01.17.02-VUK.MÜK.298-12 04/03/2011
  Konu : Kuyumculuk faaliyetinin yanı sıra bu nitelikte olmayan başka faaliyetlerin bulunması durumunda enflasyon düzeltmesi yapılıp yapılmayacağı  

   

  İlgide kayıtlı özelge talep formunda, … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi numaralı mükellefi olduğunuz, az miktarda altın satışınızın olduğu ve bu faaliyetinizin yanı sıra cep telefonu, uydu sistemleri vb. aksesuarları satışı faaliyetlerinizin de bulunduğu belirtilerek, bu durumda enflasyon düzeltmesi yapılıp yapılmayacağı konusunda bilgi talep edildiği anlaşılmaktadır.

  Bilindiği üzere, Vergi Usul Kanunu’nun Mükerrer 298/A maddesinde; “Malî tablolarda yer alan parasal olmayan kıymetler aşağıdaki hükümlere göre enflasyon düzeltmesine tâbi tutulur.

  Kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri fiyat endeksindeki artışın, içinde bulunulan dönem dahil son üç hesap döneminde %100’den ve içinde bulunulan hesap döneminde % 10’dan fazla olması halinde malî tablolarını enflasyon düzeltmesine tâbi tutarlar. Enflasyon düzeltmesi uygulaması, her iki şartın birlikte gerçekleşmemesi halinde sona erer.

  Kapsama giren mükellefler, geçici vergi dönemlerinin sonu itibarıyla malî tabloları düzenlemek ve enflasyon düzeltmesi yapmak zorundadırlar. Geçici vergi dönemlerinde yukarıda belirtilen oranların tespitinde, son üç hesap dönemi yerine üçer aylık dönemlerin son ayı dahil önceki otuzaltı ay ve içinde bulunulan hesap dönemi yerine son oniki ay dikkate alınır. Bir hesap dönemi içindeki geçici vergi dönemlerinin herhangi birinde düzeltme yapılması halinde takip eden geçici vergi dönemlerinde ve içinde bulunulan hesap dönemi sonunda da düzeltme yapılır. …”,

  Mükerrer 298/A-2/d maddesinde; “Düzeltme katsayısı; malî tabloların ait olduğu aya ilişkin fiyat endeksinin, düzeltmeye esas alınan tarihi içeren aya ait fiyat endeksine bölünmesiyle elde edilen katsayıyı, … ifade eder.”,

  Mükerrer 298/A-9 maddesinde; “Münhasıran sürekli olarak işlenmiş; altın, gümüş alım-satımı ve imali ile iştigal eden mükellefler bu fıkranın (1) numaralı bendinde yer alan şartlara bakılmaksızın enflasyon düzeltmesi yaparlar.” hükümleri yer almaktadır.

  Diğer taraftan, konuyla ilgili olarak yayımlanan 15/072005 tarih ve 19 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde; “… kuyumculuk faaliyetinin yanı sıra bu nitelikte olmayan market işletmesi, gıda ticareti, beyaz eşya alım-satımı, kafe işletmesi gibi başka faaliyetlerinin bulunması durumunda “münhasıran sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alım-satımı ve imali” faaliyetinden söz edilemeyeceğinden enflasyon düzeltmesi yapılmayacaktır.” açıklamalarına yer verilmiştir. 

  Bu itibarla; münhasıran altın alım-satımının yapılması halinde,  Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin A/9. fıkrasına göre, maddenin 1’inci fıkrasında yer alan şartlara bakılmaksızın enflasyon düzeltmesi yapılması gerekmektedir. Ancak, altın alım-satım işinin yanı sıra cep telefonu, uydu sistemleri vb. aksesuarların alım-satımının yapılması halinde enflasyon düzeltmesi yapma zorunluluğu bulunmamaktadır. Diğer taraftan, mükerrer 298 inci maddenin A/1. fıkrasında belirtilen şartların gerçekleşmesi halinde enflasyon düzeltmesi yapılması gerekmektedir.


  Kaynak: GİB, İSMMMO
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here