Ana sayfa Vergi Aktife kayıtlı iş yeri kiralamalarında KDV oranı yıl sonuna kadar yüzde kaçtır?

  Aktife kayıtlı iş yeri kiralamalarında KDV oranı yıl sonuna kadar yüzde kaçtır?

  152
  0

  31.07.2020’den 31.12.2020’ye kadar tüm işyeri kiralamalarında stopaj yüzde 20’den yüzde 10’a düşürüldü. Tüm işyerleri için de işyeri kira kdv’si yüzde 18’den yüzde 8’e düşürüldü mü?

  Aktif de kayıtlı TÜM iş yerlerinin kiralanmasında uygulanacak KDV oranı % 18den % 8e indirilmiştir.

  5 yıllık bir işyeri kira kontratı damga vergisi beyan edeceğiz.

  Kira başlangıcı 01.01.2021 olmasına rağmen kontrat düzenleme tarihi de 31.08.2020 ‘dir.

  Ayrıca ilk iki aylık kira peşin olarak 31.08.2020 tarihinde ödenmiştir. Kira kontratında ise net kira yazılmıştır. Kontrat damga vergisi hesaplanırken 31.08.2020 de ödenen iki aylık % 10 stopaj oranı üzerinden kalan süreye isabet eden kirayı da % 20 stopaj oranı üzerinden brüt tutarını bularak mı damga vergisini beyan etmeliyim. Yahut kiranın tamamını güncel oran % 10 üzerinden brüt kira hesaplayıp damga vergisi beyan etmeliyim?

  Kira Kontratı net ise brüte çevirip brüt üzerinden damga vergisi hesaplanır.

  Kira kontratı kaç yıllık ise, damga vergisi o kadar süre için hesaplanır.

  31/08/2020 den itibaren 5 yıllık toplam tutar üzerinden DV hesaplanır.

  Hesaplama 2020 için % 10 diğer yıllar için% 20 oranı baz alınarak yapılması gerekmektedir.

  Kira sözleşmelerinde kefalet durumu olması halinde Damga Vergisi ne şekilde hesaplanır?

  Bir kağıtta birbirinden tamamen ayrı birden fazla akit ve işlem bulunduğu takdirde bunların her birinden ayrı ayrı vergi alınır. Kira sözleşmesinde adi kefalet olması halinde kefalet işlemi için nispi (2020 yılı için binde 9,48 oranında), kiralama işlemi için nispi (2020 yılı için binde 1,89 oranında) ayrı ayrı damga vergisi hesaplanması gerekmektedir.

  Bir kağıtta toplanan akit ve işlemler birbirine bağlı ve bir asıldan doğma oldukları takdirde damga vergisi, en yüksek vergi alınmasını gerektiren akit veya işlem üzerinden alınır. Kira sözleşmesinin müteselsil kefalet durumunu da içermesi halinde, söz konusu sözleşmenin en yüksek vergi alınmasını gerektiren kefalet işlemi üzerinden nispi (2020 yılı için binde 9,48 oranında) damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

  ______________________________________________________________________

  T.C.

  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

  İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı

  Gelir Kanunları Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

  Sayı    : 66813766-155[3-2018-60]-E.262388                                                                   10/07/2019

  Konu : Bedel içermeyen ancak cezai şart içeren

              sözleşmelerde damga vergisi

  İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, … İletişim Hizmetleri A.Ş.’ye verilmek üzere şirketiniz tarafından …/…/2018 tarihinde “Gizlilik Taahhüdü (Taahhütname)” başlıklı kağıdın düzenlediği, söz konusu kağıdın belli bir tutarı kapsamadığı, sadece cezai şart tutarı olan … Amerikan Dolarına yer verildiği, bu tutarın da taahhütnameden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda ödeneceği belirtilerek, ilgili “Taahhütname”nin damga vergisine tabi olup olmadığı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

  488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisi mükellefinin kağıtları imzalayanlar olduğu; 4 üncü maddesinde, bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılacağı ve buna göre tabloda yazılı vergisinin bulunacağı, kağıtların mahiyetlerinin tayininde, şekli kanunlarda belirtilmiş olanlarda kanunlardaki adlarına, belirtilmemiş olanlarda üzerlerindeki yazının tazammun ettiği hüküm ve manaya bakılacağı; 6 ncı maddesinde ise, bir kağıtta birbirinden tamamen ayrı birden fazla akit ve işlem bulunduğu takdirde bunların her birinden ayrı ayrı vergi alınacağı, bir kağıtta toplanan akit ve işlemler birbirine bağlı ve bir asıldan doğma oldukları takdirde damga vergisinin en yüksek vergi alınmasını gerektiren akit veya işlem üzerinden alınacağı, pey akçesi, cayma tazminatı, ücret tevkifi, cezai şart gibi bir sözleşmenin müeyyidesi mahiyetinde olan taahhütlerden, başlı başına bir sözleşmeye konu olmadıkça damga vergisi alınmayacağı hükme bağlanmıştır.

  Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “I.Akitlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin nispi damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

  Konuyla ilgili olarak 29/9/2016 tarihli ve 29842 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 60 Seri No.lu Damga Vergisi Genel Tebliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında, “(1) 6728 sayılı Kanunun 24/b maddesiyle 488 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin sonuna, “Pey akçesi, cayma tazminatı, ücret tevkifi, cezai şart gibi bir sözleşmenin müeyyidesi mahiyetinde olan taahhütlerden, başlı başına bir sözleşmeye konu olmadıkça damga vergisi alınmaz.” şeklinde fıkra eklenmiştir.

  (2) Buna göre, asıl akit ve işlemle birlikte aynı kağıtta yer verilen pey akçesi, cayma tazminatı, ücret tevkifi, cezai şart gibi bir sözleşmenin yaptırımı olarak belirlenen taahhütlerden damga vergisi alınmayacak, damga vergisi asıl akit konusu işlem üzerinden alınacaktır. Ancak söz konusu taahhütler, ayrı bir kağıtta düzenlenmesi ve başlı başına bir sözleşmeye konu olması durumunda damga vergisine konu teşkil edecektir.” şeklinde açıklamalara yer verilmiştir.

  Diğer taraftan, 35 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde, vergiye tabi kağıdın yabancı para cinsinden düzenlenmesi halinde kağıt üzerinde yer alan dövizin, kağıdın düzenlendiği tarihteki T.C. Merkez Bankasınca tespit ve ilan olunan cari döviz satış kuruna göre bulunacak Türk Lirası karşılığı üzerinden damga vergisinin hesaplanacağı belirtilmektedir.

  Özelge talep formu ekinde yer alan “Gizlilik Taahhüdü (Taahhütname)” başlıklı kağıdın tetkikinden, taahhütnamenin amacının, … ile şirketiniz arasında kurulmuş ve/veya kurulması planlanan ticari ve akdi ilişki gereğince ve bu iş ilişkisinin amaçlarını gerçekleştirmek için, …’e ait ve gizli bilgi niteliği taşıyan yazılı ve/veya sözlü bilgilere ulaşacak olmanız sebebiyle, taahhütnamede yazılı hususlara riayet etmeyi kabul ve taahhüt etmeniz olduğu; “Tazminat ve Cezai Şart” başlıklı 7 nci maddesinden de, işbu taahhütnameden doğan yükümlülüklerinizi tamamen veya kısmen ihlal etmeniz halinde …’in doğrudan ve dolaylı tüm zarar ve ziyaını karşılayacağınızı ve ayrıca bu zararlara ek ve bu zararlardan bağımsız olarak her bir ihlal için … USD (Amerikan Doları) tutarında cezai şartı nakden ve defaten ödeyeceğiniz anlaşılmaktadır.

  Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, 488 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine göre asıl akit ve işlemle birlikte aynı kağıtta yer verilen pey akçesi, cayma tazminatı, ücret tevkifi, cezai şart gibi bir sözleşmenin yaptırımı olarak belirlenen taahhütlere yer verilmesi durumunda damga vergisinin asıl akit konusu işlem üzerinden alınacağı, sözleşmenin yaptırımı olarak belirlenen taahhütlerin ayrı bir kağıtta düzenlenmesi ve başlı başına bir sözleşmeye konu olması durumunda damga vergisine konu teşkil edeceği hususları dikkate alındığında, cezai şart tutarı dışında belli parayı ihtiva eden taahhüt içermeyen “Gizlilik Taahhüdü (Taahhütname)” başlıklı kağıdın damga vergisine tabi tutulmaması gerekmektedir.

   


  Kaynak: İSMMMO, GİB, Damga Vergisi Kanunu Özelge
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here