Ana sayfa Muhasebe Aile hekimleri muhtasar beyannamesi verir mi?

Aile hekimleri muhtasar beyannamesi verir mi?

443
0

Aile Sağlık Merkezi ile ilgili Meslek ve Vergi mevzuatı yönünden nasıl bir yol izlememiz gerekiyor?

26 Ağustos 2010 tarih ve 27684 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 275 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun uyarınca görevlendirilen aile hekimlerinin temizlik, sekreterlik, şoförlük gibi hizmetler için yanlarında çalıştıracakları hizmet erbabına yapılacak ücret ödemeleri, serbest meslek işleri dolayısıyla yapılan ödemeler ile işyerine ilişkin kira ödemeleri ve esnaf muaflığından yararlananlardan mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu uyarınca yapılacak gelir vergisi tevkifatına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

1)- Buna göre; Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin son fıkrasının Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden, aynı maddenin birinci fıkrasında tevkifat yapacaklar arasında sayılmayan aile hekimlerinin, aile hekimliği hizmetlerinin verilmesiyle ilgili olarak temizlik, sekreterlik, şoförlük gibi hizmetler için yanlarında çalıştıracakları hizmet erbabına yapılacak ücret ödemeleri, serbest meslek işleri dolayısıyla yapılan ödemeler ile işyerine ilişkin kira ödemeleri ve esnaf muaflığından yararlananlardan mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden maddede belirtilen oranlarda tevkifat yapmaları uygun bulunmuştur.

2)- Birden çok aile hekiminin görev yaptığı aile sağlığı merkezlerinde ise bu yükümlülük yönetici olarak belirlenen aile hekimi tarafından yerine getirilecektir.

3- Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi kapsamında yapacakları ödemelerden vergi tevkifatı yapmak zorunda olan aile hekimlerinin, ilgili vergi dairesinde muhtasar yönünden mükellefiyet kaydı yaptırmaları ve yapmış oldukları tevkifat tutarlarını muhtasar beyanname ile beyan ederek ödemeleri gerekmektedir.

4- Aile hekimleri, Sağlık Bakanlığının emir ve talimatları doğrultusunda ücretli olarak çalıştırıldığından ve ayrıca aile hekimliği hizmetlerinin yürütülmesi sırasında yapılacak giderlerin karşılanması ve aile sağlığı merkezinin yönetimine ilişkin yükümlülük de anılan Bakanlıkça aile hekimlerine verildiğinden, Aile Hekimlerinin Yıllık Gelir Vergisi / Kurumlar Vergisi ve KDV mükellefiyeti tesisine gerek bulunmamaktadır. Ayrıca, aile hekimlerinin ücretli olarak Sağlık Bakanlığına bağlı ve emir ve talimatları doğrultusunda çalıştığından, 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 172, 173. maddelerinde belirtilen DEFTER TUTMA MECBURİYETİ DE bulunmamaktadır.

5- Aile hekimlerinin bu Tebliğ uyarınca yapacakları tevkifatlara ilişkin olarak verecekleri belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda elektronik ortamda verilmesi zorunludur.

6- Muhtasar Beyanname için Aile hekimleri aylık veya üç aylık mükellefiyet kaydı yaptıracaklardır. Elektronik beyanname gönderme işlemleri için aile hekimlerinin Muhasebe meslek mensuplarımız ile beyanname gönderme sözleşmesi yapmaları gerekir.(Aracılık Sözleşmesi ) Bu zorunluluğa uymayan Aile hekimlerine, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi uyarınca durumlarına uygun özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

 

 

 


Kaynak: İSMMMO
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER

Az tehlikeli sınıftaki işyerlerinde çalışan personel sağlık raporlarını aile hekiminden alabilir mi?

 

Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan Ve Ondan Fazla Çalışanı Bulunan İşyerlerinde İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı Teşvikinden Yararlanılmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ – 1.1.2019

 

 

Sgk muayene katılım payı hangi hallerde ve ne kadar alınır?

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here