Ana sayfa SGK 7326 Yapılandırma Kapsamına giren SGK borçları nedeniyle taşınır ve taşınmaz mallara konulan...

  7326 Yapılandırma Kapsamına giren SGK borçları nedeniyle taşınır ve taşınmaz mallara konulan hacizler ile alınan teminatların kaldırılacak mı?

  7326 sayılı Kanun uyarınca kapsama giren borçlarını peşin veya taksitler halinde ödemek amacıyla başvuruda bulunan borçlular hakkında tatbik edilmiş olan hak ve alacak hacizleri ile taşınır ve taşınmaz mal hacizleri hakkında aşağıda belirtildiği şekilde işlem yapılacaktır.

  63
  0

  Kapsama giren SGK borçlar nedeniyle taşınır ve taşınmaz mallara konulan hacizler ile alınan teminatlar

  7326 sayılı Kanun uyarınca kapsama giren borçlarını peşin veya taksitler halinde ödemek amacıyla başvuruda bulunan borçlular hakkında tatbik edilmiş olan hak ve alacak hacizleri ile taşınır ve taşınmaz mal hacizleri hakkında aşağıda belirtildiği şekilde işlem yapılacaktır.

  a) Hak ve alacak hacizlerinin kaldırılması

  Kurumumuza olan borçlarından dolayı üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarına (maaş, aylık, gelir, kira, istihkak, hakediş vb.) 6183 sayılı Kanunun 79 uncu maddesine göre haciz konulmuş olan borçluların söz konusu borçları için yapılandırma başvurusunda bulunmaları halinde üçüncü kişiler nezdindeki hak ve alacaklar;

  -Peşin ödeme yolunun tercih edilmesi halinde borcun tamamının ödenmesinin,

  -Taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde ise ilk taksitin ödenmesinin ardından kaldırılacaktır. Bu şekilde haciz kaldırmalarda ilk taksitin ödendiği tarihe kadar haczedilmiş paraların Kurum hesaplarına aktarılması sağlanacaktır.

  Hak ve alacaklar üzerine konulmuş olan hacizlerin kaldırılmasından önce üçüncü kişiler tarafından Kurum hesaplarına aktarılan paralar;

  -Kanunun yürürlük tarihinden önce aktarılmış ise cari usul ve esaslara göre,

  -Kanunun yürürlük tarihi ve sonrasında aktarılmış ise peşin veya taksitler halinde ödenecek tutarlara,

  mahsup edilecektir.

  Kanunun yürürlük tarihinden önce haczedilip bu tarihten sonra Kurum hesaplarına aktarılan tutarın yapılandırılan alacak tutarından fazla olması halinde ise söz konusu paralar kapsama girmeyen diğer alacaklara mahsup edilecektir.

  Ayrıca, Kanunun yürürlük tarihi ve sonrasında gerek borçlulardan gerekse üçüncü kişilerden icra takip dosyasına yapılan her türlü cebri tahsilatlar peşin veya taksitler halinde ödenecek tutarlara mahsup edilecektir.

  b) Taşınır ve taşınmaz mallar üzerindeki hacizlerin kaldırılması ve satışların durdurulması

  7326 sayılı Kanun kapsamına giren alacaklardan dolayı daha önce taşınır ve taşınmaz mallar üzerine haciz tatbik edilmiş ise hacze konu malın birden fazla olması ve her birinin değerinin ayrı ayrı belirlenebilir nitelikte ya da ayrı ayrı tescile konu olması şartıyla, haczin devam edeceği malın değerinin en az yapılandırma öncesindeki toplam borç tutarını karşılaması ve borçlu tarafından yazılı olarak talep edilmesi kaydıyla daha önce konulmuş hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacak, alınmış teminatlar ise yine yapılan ödemeler nispetinde iade edilecektir.

  Buna göre, taşınır ve taşınmaz mallar üzerindeki hacizler;

  -Yapılandırma başvuru sırasında peşin ödeme yolunun tercih edilmesi halinde yapılandırılan borcun tamamının ödenmesinin ardından,

  -Başvuru sırasında taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde ilk taksit tutarının ödenmesi, hacze konu olup yapılandırma kapsamına girmeyen başka bir borcun bulunmaması ve borçlu tarafından talep edilmesi kaydıyla yapılandırma öncesi toplam borç miktarı kadar (kalan asıl alacak + gecikme cezası + gecikme zammı) hacizler baki kalmak kaydıyla,

  kaldırılacaktır.

  Bu durumdaki hacizlerin kaldırılabilmesi için Kurum haczinin devam edeceği taşınır ve taşınmaz malın satış kabiliyetinin bulunmasına ve Kurum alacağının tahsilini güçleştirecek ipotek, haciz vb. gibi takyidat bulunmamasına dikkat edilecektir. Ünitelerimiz, Kurum haczinin devam edeceği taşınır/taşınmaz malları belirlemeye yetkilidir.

  Daha önce borçlunun malları üzerine haciz uygulanmış ise hacizli mallar teminat yerine geçeceğinden borçlunun teminat değişikliğini talep etmesi halinde, değişiklik tarihine kadar aksatılan taksitler ile cari ay primlerinin ödenmiş olması ve yapılandırılmış borç haricinde başkaca borcun bulunmaması ya da yapılandırma dışında olan borcun da tecil ve taksitlendirilmiş olması şartıyla, haczin kaldırılması istenilen taşınır ve/veya taşınmazın niteliğinde ve değerinde veya paraya çevrilmesi daha kolay başka bir teminat ile değiştirilmesi mümkün bulunmaktadır.

  Buna göre;

  Haczedilen malların değeri borç tutarından fazla ise yeni verilecek teminatın değeri en az borç aslı ile yapılandırmanın bozulması halinde hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zammı toplamı kadar,

  Haczedilen malın değeri borç tutarından düşük ise yeni verilecek teminatın değeri en az daha önce haczedilmiş olan malın değeri kadar, ancak teminat değişikliği yapıldığı tarihte yapılan ödemeler sonucu kalan borç miktarı (asıl, gecikme cezası, gecikme zammı toplamı) daha önce haczedilmiş malın değerinin altına düşmesi halinde ise verilecek teminatın değeri kalan borç toplamı (asıl, gecikme cezası, gecikme zammı toplamı) kadar,

  olması gerekmektedir.

  Ayrıca, yapılandırılan alacaklara ilişkin taksit ödemelerinin devamı sırasında, taşınır ve taşınmaz mallar üzerindeki hacizlerin ödemeler nispetinde kaldırılmasının talep edilmesi halinde, kalan borç miktarı tespit edilirken kalan alacak aslı ile 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesine göre hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammının toplamı dikkate alınarak aksatılan taksitler ilecari ay primlerinin ödenmiş olması ve yapılandırılmış borç haricinde başkaca borcun bulunmaması ya da yapılandırma dışında olan borcun da tecil ve taksitlendirilmiş olması gerekmektedir.

  Borçlunun teminat değişikliği ile ödemeler nispetinde hacizlerin kaldırılmasına ilişkin talepler alacaklı ünitece değerlendirilecektir.

  Yapılandırma talebinde bulunan borçluların bu borçları için takip haciz ve satış işlemleri durdurulacaktır.

  Yapılandırma talebine istinaden haciz ve satış işlemleri durdurulduğundan;

  Yapılandırma öncesi trafik tescil kayıtları üzerine yakalama şerhi konulmuş olan ancak henüz trafikten men edilmemiş araçlar üzerindeki Kurum haczinin baki kalması kaydıyla, yakalama şerhlerinin kaldırılması için yapılandırma başvurusunda bulunulması,

  -Yapılandırma öncesi haczedilmiş ve trafikten men edilerek otoparkta çekilmiş araçlar üzerindeki yakalamaların kaldırılması için yapılandırma başvurusunda bulunulmuş ve yediemin ücretinin ödenmiş olması,

  gerekmektedir.

  c) Hacze konu malların borçlu tarafından satışının talep edilmesi

  7326 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin on ikinci fıkrası uyarınca yapılandırma başvurusunda bulunan borçlunun talebi halinde kapsama giren alacaklarla ilgili tatbik edilen hacizlere konu malların cebri satışına yönelik Ek-5 de bulunan muvafakatname alınarak 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre satılabilecektir. Bu talep Kanun kapsamında ödenmesi gereken taksit tutarlarının ödenmesine engel teşkil etmeyecektir.

  d) 6183 sayılı Kanun gereğince takip edilen alacaklara ilişkin yapılan takip masrafları

  Yapılandırma kapsamına giren dönemler için ilgililer aleyhine 6183 sayılı Kanun gereğince yapılmış olan takip masrafları peşin ödeme sırasında, taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde ise ilk ödeme sırasında tahsil edilecektir.

  Ödeme planı oluşturulduktan sonra masraf girişi/düzeltilmesi yapılamayacağından yapılandırma işlemleri yapılmadan önce tüm takip masraflarının sisteme girilmesi gerekmektedir.

  Diğer taraftan, 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılara ait takip masrafları manuel olarak tahsil edilecektir.

   


  Kaynak: SGK Genelge – 9.6.2021
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here