Ana sayfa Mevzuat 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Uzatılan Başvuru, Bildirim, Beyan ve Ödeme Süreleri Hakkında...

7326 Sayılı Kanun Kapsamında Uzatılan Başvuru, Bildirim, Beyan ve Ödeme Süreleri Hakkında GİB Yazısı

36
0

TÜRMOB

Mevzuat sirküleri 03.09.2021/173

ÖZET

Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Dairesi Başkanlıklarına hitaben yazmış olduğu “7326 sayılı Kanunda Yer Alan Başvuru ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması” konulu 01/09/2021 tarih ve 99808 sayılı yazısında 4420 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının uzatılan başvuru, bildirim ve ödeme sürelerinin uygulanması ile ilgili bazı açıklamalarda bulunmuştur.Yazıda; 7326 sayılı Kanunun 6’ncı maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları kapsamında 31/8/2021 tarihi olarak belirlenmiş bulunan beyan ve ödeme sürelerinin 30/09/2021 tarihi (bu tarih dahil) bitimine kadar uzatılmış olduğu belirtilerek aynı maddenin ikinci fıkrası kapsamında 31/8/2021 tarihine kadar yapılması gereken düzeltme işlemlerinin süresinin de 30/09/2021 tarihi (bu tarih dahil) bitimine kadar uzatıldığı belirtilmiştir.

Ancak Kanun’un 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında kayıtlarda yer aldığı yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlarını 31 Ağustos 2021 tarihine kadar fatura düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıtlarını düzelten mükelleflerin, beyan ve ilk taksit ödeme süreleri ile takip eden taksitlerin ödeme sürelerinde herhangi bir değişiklik bulunmadığı belirtilmiştir. Bu durumda, Kanun’un 6. maddesinin 2. fıkrası uyarınca 30/09/2021 tarihine kadar gerekli düzeltme işlemi yapılabilecektir. Ancak, bu düzeltme işlemini Ağustos ayı içerisinde yapanların beyan ve ödeme sürelerinde herhangi bir uzama olmamıştır.

03.09.2021/173-2ÖZET7326 sayılı Kanun’a göre ödenmesi gereken katma değer vergisinin ilk taksitinin beyanname verme süresi içinde, izleyen taksitlerin beyanname verme süresini takip eden ikinci ve dördüncü ayda olmak üzere üç eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir. Buna göre; kayıtlarda yer aldığı yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları için 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında işletme kayıtlarının düzeltilmesi adına 31 Ağustos 2021 tarihine kadar fatura düzenleyen mükellefler bu durumu 27 Eylül 2021 Pazartesi günü sonuna kadar verecekleri Ağustos/2021 dönemine ilişkin 1 No.lu KDV beyannamesi ve/veya Tebliğ Ek-21 KDV beyannamesi ile beyan etmek ve ilk taksiti 27/09/2021 tarihine kadar, izleyen taksitleri ise beyanname verme süresini takip eden ikinci ve dördüncü ayda olmak üzere üç eşit taksitte ödemek durumundadırlar. 27/08/2021 tarih ve 31581 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4420 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 03/06/2021 tarihli ve 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanunun 2 nci, 3 üncü,4 üncü, 5 nci, 6 ncı, 7 nci ve 8 nci maddeleri ile 10 uncu maddesinden (altıncı ve yedinci fıkraları hariç) yararlanmak için öngörülen ve 31/08/2021 tarihinde sona erecek olan başvuru, bildirim ve beyan süreleri ile bu başvuru, bildirim ve beyana ilişkin ilk taksit ödeme süreleri, 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasında yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme süresi birer ay uzatılmış; konuyla ilgili açıklamalarımıza 27.08.2021/170 sayılı Sirkülerimizde yer verilmişti

Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Dairesi Başkanlıklarına hitaben yazmış olduğu “7326 sayılı Kanunda Yer Alan Başvuru ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması ”konulu 01/09/2021 tarih ve 99808 sayılı yazısında konuyla ilgili bazı açıklamalarda bulunmuştur.

03.09.2021/173-3Yazıda 4420 sayılı CK ile 7326 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan başvuru süresi 30/09/2021 tarihine uzatıldığından 7326 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci ila yedinci fıkraları hükmünden yararlanmak isteyen mükelleflerin;

Kanunun yayımlandığı 09/06/2021 tarihinden (bu tarih hariç) 30/09/2021 tarihine kadar tebliğ edilen ihbarnameler için 30/09/2021 tarihine (bu tarih dahil) kadar başvuruda bulunmaları, ihbarnamenin tebliğ tarihi (bu tarih hariç) ila 30/09/2021 tarihi (bu tarih dahil) arasındaki sürenin 30 günden az kalmış olması halinde ise ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde başvuruda bulunmaları, gerektiği belirtilmiştir.

İhbarnamenin tebliğ tarihinin 30/09/2021 tarihinden sonra olması halinde, mükelleflerin 7326 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ila yedinci fıkraları hükümlerinden yararlanabilmeleri için ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde vergi dairesine başvurmaları gerekmektedir. Yazıda ayrıca 7326 sayılı Kanun’un 6’ncı maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları kapsamında 31/08/2021 tarihi olarak belirlenmiş bulunan beyan ve ödeme süreleri 30/09/2021 tarihi (bu tarih dahil) bitimine kadar uzatılmış olduğu belirtilerek aynı maddenin ikinci fıkrası kapsamında 31/08/2021 tarihine kadar yapılması gereken düzeltme işlemlerinin süresinin de 30/09/2021 tarihi (bu tarih dahil) bitimine kadar uzatıldığı belirtilmiş; ancak Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında kayıtlarda yer aldığı yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlarını 31/08/2021 tarihine kadar fatura düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıtlarını düzelten mükelleflerin, beyan ve ilk taksit ödeme süreleri ile takip eden taksitlerin ödeme sürelerinde herhangi bir değişiklik bulunmadığı belirtilmiştir.
03.09.2021/173-47326 sayılı Kanun madde 6/2: (2) Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar hakkında aşağıdaki hükümler uygulanır:

a) Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri (adi,kollektifve adi komandit şirketler dâhil), kayıtlarında yer aldığı hâlde işletmelerinde mevcut olmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlarını,31/8/2021tarihine kadar (bu tarih dâhil), emtialar bakımından aynınev’idenemtialara ilişkin cari yıl kayıtlarına göre tespit edilen gayrisafi kâr oranını, makine, teçhizat ve demirbaşlar bakımından kendilerince veya bağlı oldukları meslek kuruluşunca tespit edilecek rayiç bedellerini dikkate alarak fatura düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıt ve beyanlarına intikal ettirebilirler. Gayrisafi kâr oranının cari yıl kayıtlarına göre tespit edilemediği hallerde, mükellefin bağlı olduğu meslek odalarının belirleyeceği oranlar esas alınır. Bu hükme göre ödenmesi gereken katma değer vergisi, ilk taksiti beyanname verme süresi içinde, izleyen taksitler beyanname verme süresini takip eden ikinci ve dördüncü ayda olmak üzere üç eşit taksitte ödenir.
b) Bu fıkra hükmünün uygulanmasına ilişkin olarak geçmişe yönelik vergi cezası ve gecikme faizi uygulanmaz.Buna göre; kayıtlarda yer aldığı yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları için 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında işletme kayıtlarının düzeltilmesi adına 31/08/2021 tarihine kadar fatura düzenleyen mükellefler bu durumu 27 Eylül 2021 Pazartesi günü sonuna kadar verecekleri Ağustos/2021 dönemine ilişkin 1 No.lu KDV beyannamesi ve/veya Tebliğ Ek-21 KDV beyannamesi ile beyan etmek ve ilk taksiti 27/09/2021 tarihine kadar, izleyen taksitleri ise beyanname verme süresini takip eden ikinci ve dördüncü ayda olmak üzere üç eşit taksitte ödemek durumundadırlar.


Kaynak: TÜRMOB
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here