Ana sayfa SGK 5510 Sayılı Kanunun 4/1-b Kapsamındaki Sigortalılığın Durdurulması

  5510 Sayılı Kanunun 4/1-b Kapsamındaki Sigortalılığın Durdurulması

  184
  0

  T.C. SOSYAL GÜVENLIK KURUMU BASKANLIGI
  Sigorta Primleri Genel Müdürlügü

  Sayı : E-40071718-206.99-14082030 18.11.2020
  Konu : 5510 Sayılı Kanunun 4/1-b Kapsamındaki Sigortalılığın Durdurulması

  GENELGE
  2020/46

  1 – Genel Açıklamalar

  Bilindigi üzere, 11.11.2020 tarihli ve 7256 sayılı Kanun 17.11.2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüge girmis ve anılan Kanunun 34 üncü maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Saglık Sigortası Kanununa Geçici 83 üncü madde eklenmistir. Geçici 83 üncü maddede; “Kendi adına ve hesabına bagımsız çalısanlarla tarımda kendi adına ve hesabına bagımsız çalısanlardan, Kuruma kayıt ve tescilleri yapıldıgı hâlde, 31/10/2020 tarihi itibarıyla prim borcu bulunanların, bu tarihten önceki sürelere iliskin prim borçlarını, bu maddenin yürürlüge girdigi tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar ödememeleri veya ilgili Kanunları uyarınca yapılandırmamaları halinde, prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karsıladıgı ayın sonu itibarıyla, prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla sigortalılıgı durdurulur. Durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak degerlendirilmez ve bu sürelere iliskin Kurum alacakları takip edilmeyerek bunlara Kurum alacakları arasında yer verilmez. Sigortalılıkları durdurulanlardan bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalısmaya devam edenlerin sigortalılıkları 1/11/2020 tarihi itibarıyla yeniden baslatılır. Ancak, daha sonra sigortalı ya da hak sahipleri tarafından talep edilmesi hâlinde durdurulan sigortalılık sürelerinin tamamı, talep tarihinde 80 inci maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenecek prime esas kazanç tutarı üzerinden borç tutarı hesaplanarak ihya edilir. Hesaplanan borç tutarının tamamını, borcun teblig tarihinden itibaren üç ay içinde ödedikleri takdirde, bu süreler sigortalılık süresi olarak degerlendirilir. Teblig edilen borç tutarının bu süre içinde tamamen ödenmemesi hâlinde bu süreler sigortalılık süresi olarak degerlendirilmez ve bu madde kapsamında ödenmis olan tutarlar ilgilinin prim ve prime iliskin borcunun bulunmaması kaydıyla faizsiz olarak iade edilir. Ihya edilerek kazanılan hizmet süreleri borcun ödendigi tarihten itibaren geçerli sayılır.
  Birinci fıkraya göre sigortalılıkları durdurulanlar ile bunların bakmakla yükümlü oldugu kisiler hakkında 1/1/2012 tarihinden bu maddenin yürürlük tarihine kadar durdurulan süreler için genel saglık sigortası hükümleri uygulanmaz. Sigortalılıkları önceki kanunlara göre durdurulanlar için de bu maddenin ikinci fıkrası hükmü uygulanır. Bu maddenin uygulanmasına iliskin usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir.”

  hükümleri yer almaktadır.

  Söz konusu Geçici 83 üncü maddeyle kendi adına ve hesabına bagımsız çalısanlarla tarımda kendi adına ve hesabına bagımsız çalısanlardan, Kuruma kayıt ve tescilleri yapıldıgı halde 31.10.2020 tarihi ve öncesine iliskin prim borcu bulunanların sigortalılıklarının durdurulması ve daha sonra sigortalı ya da hak sahipleri tarafından talep edilmesi halinde durdurulan sigortalılık sürelerinin tamamının ihya edilebilmesi amaçlanmıstır.

  2- Kapsamdaki Sigortalılar

  31.10.2020 tarihi itibarıyla prim borcu bulunması kaydıyla;
  – Mülga 1479 ve mülga 2926 sayılı Kanunlara göre sigortalı olarak tescilleri yapılanlar,
  – Tevkifata istinaden geriye dönük mülga 2926 sayılı Kanun kapsamında tescili yapılanlar,
  – 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar (Köy ve mahalle muhtarları ile istege baglı sigortalılar hariç),
  – Degisik yapılandırma kanunlarına göre prim borçlarını yapılandırdıkları halde (yapılandırma borcunun tamamını ödeyenler hariç) yapılandırması bozulanlar veya yapılandırmasının iptali için yazılı talepte bulunanlar,
  – Kurumumuza olan borçları 5510 sayılı Kanunun 91 inci maddesine göre ertelenmis sigortalılardan yazılı talepte bulunanlar,
  – Prim borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında tecil ve taksitlendirenlerden, tecil ve taksitlendirmesi bozulanlar veya tecil ve taksitlendirmesinin iptali için talepte bulunanlar,

  Geçici 83 üncü madde kapsamında sayılacaktır.

  3- Sigortalılıgın Durdurulması

  Bu genelgenin 2 nci bölümünde sayılanlardan, 31.10.2020 tarihi itibarıyla prim borcu bulunanların, bu sürelere iliskin prim borçlarını, 31.01.2021 tarihine kadar ödememeleri veya ilgili kanunları uyarınca yapılandırmamaları yahut 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında tecil ve taksitlendirmemeleri halinde, 31.01.2021 tarihine kadar ödenen primler de dikkate alınmak suretiyle, prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karsıladıgı ayın sonu itibarıyla, hiç prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla sigortalılıkları durdurulacaktır.

  Iki aylık ödeme süresinin sonunda, 31.10.2020 tarihi itibarıyla prim borcu bulunanlardan hiç prim ödemesi olmayanların sigortalılıgı olusturulacak program aracılıgıyla tescil tarihi itibarıyla (83) terk koduyla, Prim ödemesi olanlardan ise tecil taksitlendirmesi ve yapılandırması bitmis olan sigortalıların sigortalılıgı, olusturulacak program aracılıgıyla sosyal güvenlik il müdürlüklerince/ sosyal güvenlik merkezlerince prim ödemelerinin karsıladıgı ayın sonu itibarıyla (83) terk koduyla, durdurulacaktır.

  Örnek 1: Vergi mükellefiyet kaydına istinaden 01.06.2018 tarihinde sigortalılıgı baslayan ve kesintisiz devam eden 31.01.2021 tarihine kadar hiç prim ödemesi bulunmayan sigortalı (A)’nın, 01.02.2021 tarihinde 31.10.2020 tarihi itibarıyla yapılan borç ayı sorgulamasında 29 ay prim borcunun bulundugu tespit edilmistir. Iki aylık ödeme süresinin sonunda (A)’nın sigortalılıgı olusturulacak program aracılıgıyla tescil tarihi olan 01.06.2018 tarihi itibarıyla (83) terk koduyla durdurulacaktır. Aynı sigortalının, ticari faaliyetinin ve sigortalılıgının devam etmesi nedeniyle program tarafından 01.11.2020 tarihi itibarıyla (06) koduyla yeniden sigortalılıgı baslatılacaktır.

  Örnek 2: Vergi mükellefiyet kaydına istinaden 12.05.2016 tarihinde tescili yapılan ve sigortalılık kaydı kesintisiz devam eden sigortalı (B)’nin degisik tarihlerde prim ödemesi olmakla birlikte tecil ve taksitlendirmesinin olmadıgı, 7143 sayılı Kanundan da yararlandıgı, 31.10.2020 tarihi itibarıyla 13 ay prim borcunun oldugu belirlenmistir. Iki aylık ödeme süresinin sonunda (B)’nin sigortalılıgı sosyal güvenlik il müdürlüklerince/sosyal güvenlik merkezlerince 31.10.2019 tarihi itibarıyla (83) terk koduyla durdurulacaktır. Aynı sigortalının durdurma isleminin yapıldıgı tarihte ticari faaliyetinin devam etmesi nedeniyle program tarafından 01.11.2020 tarihi itibarıyla (06) koduyla yeniden sigortalılıgı baslatılacaktır.
  Iki aylık ödeme süresinin sonunda prim borcu bulunanlardan prim ödemesi olanların tecil ve taksitlendirmesi ile yapılandırması ihlale girip iptal islemleri yapılmamıs veya yapılandırmadan ödedikleri kadar yararlanmıs olan sigortalıların ise program aracılıgıyla 31.10.2020 tarihi itibarıyla (84) sanal terk koduyla sigortalılıkları durdurulacak ve prim borçları silinecektir.
  Hiç prim ödemesi bulunmaması nedeniyle sigortalılıkları tescil tarihi itibarıyla (83) terk koduyla durdurulan sigortalılar ile prim ödemesi olması nedeniyle 31.10.2020 tarihi itibarıyla (84) sanal terk koduyla sigortalıkları durdurulanlardan, durdurma isleminin yapıldıgı tarihte 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi (4/b) kapsamında sigortalılıkları aktif olanların, program aracılıgıyla 01.11.2020 tarihi itibarıyla (06) koduyla yeniden sigortalılıkları baslatılacaktır. Sigortalılıgı (84) sanal terk kodu ile durdurulan sigortalıların (06) kodu da sanal olacak olup, sosyal güvenlik il müdürlügünce/sosyal güvenlik merkezince sanal terklerin gerçek terklere dönüstürülmesi gerekmektedir.

  Örnek 3: Vergi mükellefiyet kaydına istinaden 12.05.2015 tarihinde tescili yapılan ve sigortalılık kaydı kesintisiz devam eden sigortalı (B)’nin degisik tarihlerde prim ödemesi bulundugu ve 31.10.2020 tarihi itibarıyla 18 ay prim borcunun oldugu belirlenmistir. Iki aylık ödeme süresinin sonunda (B)’nin sigortalılıgı program aracılıgıyla 31.10.2020 tarihi itibarıyla (84) sanal terk koduyla durdurulacaktır. Aynı sigortalının durdurma isleminin yapıldıgı tarihte ticari faaliyetinin devam etmesi nedeniyle 01.11.2020 tarihi itibarıyla (06) koduyla yeniden sigortalılıgı baslatılacaktır. Sigortalılıkları (84) sanal terk koduyla durdurulanların daha sonra sosyal güvenlik il müdürlügüne/sosyal güvenlik merkezine degisik gerekçelerle müracaat etmeleri halinde asagıda yer alan açıklama ve örnekler dogrultusunda (84) sanal terk kodu (83) gerçek terk koduna dönüstürülecektir.

  3.1. Iki Aylık Ödeme Süresi Beklenilmeksizin Talebe Istinaden Sigortalılıgın Durdurulması

  Geçici 83 üncü maddede öngörülen iki aylık süreyi beklemeden Kanunun yayım tarihinden 31.01.2021 tarihine kadar sigortalılıgını durdurmak isteyen sigortalılar ve hak sahiplerinin, Ek-1’de yer alan basvuru formu ile dosyalarının bulundugu sosyal güvenlik il müdürlügüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat etmeleri halinde, prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karsıladıgı ayın sonu itibarıyla, hiç prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla (83) terk koduyla sigortalılıkları durdurulacaktır. Ayrıca sigortalılarca e-devlet sistemi üzerinden de durdurma talepleri yapılabilecektir.
  Talebine istinaden sigortalılıkları durdurulanların (4/b) kapsamında çalısmaya devam ettiginin tespit edilmesi halinde 01.11.2020 tarihi itibarıyla (06) koduyla yeniden sigortalılıgı baslatılacaktır. Sigortalılıgın durdurulmasından önce ileride yasanması muhtemel magduriyetlerin ve hak kayıplarının önlenmesi bakımından sigortalıların tescil ve hizmet sürelerinin belirlenmesine yönelik bilgileri güncellenecek, çakısan hizmet sürelerine iliskin prim transferiyle ilgili islemleri ve varsa diger islemleri (tescil, hizmet, beyan, ödeme yükleme, vb.) sosyal güvenlik il müdürlüklerince/sosyal güvenlik merkezlerince tamamlanacaktır.

  Örnek 1: Vergi mükellefiyetine istinaden 01.06.2018 tarihinde sigortalılıgı baslayan ve kesintisiz devam eden, hiç prim ödemesi bulunmayan sigortalı (A)’nın 31.10.2020 tarihi itibarıyla 29 ay prim borcu bulunmaktadır. Geçici 83 üncü maddede öngörülen iki aylık süreyi beklemeden sigortalılıgını durdurmak amacıyla Ek-1’de yer alan basvuru formuyla dosyasının bulundugu sosyal güvenlik il müdürlügüne/sosyal güvenlik merkezine 05.12.2020 tarihinde müracaat eden (A)’nın sigortalılıgı tescil tarihi itibarıyla (83) terk koduyla durdurulacaktır. Aynı sigortalının, ticari faaliyetinin devam etmesi nedeniyle 01.11.2020 tarihi itibarıyla (06) koduyla yeniden sigortalılıgı baslatılacaktır.

  Örnek 2: Vergi mükellefiyetine istinaden 01.06.2019 tarihinde sigortalılıgı baslayan (B)’nin 15.10.2019 tarihinde 4.075,00 TL ve 13.01.2020 tarihinde 3.605,00 TL ödemeleri bulunmaktadır.
  31.10.2020 tarihi itibarıyla 9 ay prim borcu bulunan ve iki aylık süreyi beklemeden sigortalılıgını durdurmak amacıyla e-devlet sistemi üzerinden 09.12.2020 tarihinde müracaat eden (B)’nin sigortalılıgı, prim ödemelerinin karsıladıgı tam ayın sonu olan 31.01.2020 tarihi itibarıyla (83) terk koduyla durdurulacaktır. Aynı sigortalının, ticari faaliyetinin devam ettiginin tespit edilmesi halinde 01.11.2020 tarihi itibarıyla (06) koduyla yeniden sigortalılıgı baslatılacaktır.

  Örnek 3: Sirket ortaklıgı kaydına istinaden 10.06.2018 tarihinde sigortalılıgı baslayan ve 05.12.2019 tarihinde sona eren sigortalı (C)’nin 15.10.2018 tarihinde 750,00 TL, 13.01.2019 tarihinde 500,00 TL, 30.11.2019 tarihinde 1.000,00 TL ödemeleri bulunmaktadır. 31.10.2020 tarihi itibarıyla 15 ay prim borcu bulunan ve 15.02.2020 tarihinde vefat eden sigortalının hak sahiplerince e-devlet sistemi üzerinden sigortalı adına basvuru yapamayacaklarından iki aylık süreyi beklemeden sigortalılıgını durdurmak istemeleri halinde Ek-1’de yer alan basvuru formuyla sigortalının dosyasının bulundugu sosyal güvenlik il müdürlügüne/sosyal güvenlik merkezine 16.11.2020 tarihinde müracaat etmeleri durumunda, prim ödemelerinin karsıladıgı tam ayın sonu olan 30.09.2018
  tarihi itibarıyla (83) terk koduyla sigortalılık durdurulacaktır.

  Örnek 4: Tarımsal faaliyetine istinaden 2926 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılıgı 01.01.2000 tarihinde baslayan 30.04.2000 tarihinde (19) terki bulunan sigortalı (D)’nin 01.05.2008 tarihinden sonraki ödemeleri 30.06.2019 tarihine kadar düzenli devam etmekle birlikte bu tarihten sonra herhangi bir prim ödemesi bulunmamaktadır. 31.10.2020 tarihi itibarıyla 16 ay prim borcu bulunan ve iki aylık süreyi beklemeden sigortalılıgını durdurmak amacıyla Ek-1’de yer alan basvuru formuyla dosyasının bulundugu sosyal güvenlik il müdürlügüne/sosyal güvenlik merkezine 12.11.2020 tarihinde müracaat eden (D)’nin sigortalılıgı, ödemis oldugu primler yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre mahsup edildikten sonra ödemelerin karsıladıgı tam ayın sonu olan 30.06.2019 tarihi itibarıyla (83) terk koduyla durdurulacaktır. Aynı sigortalının, ziraat odası kaydının bulunması halinde 01.11.2020 tarihi itibarıyla (06) koduyla yeniden sigortalılıgı baslatılacaktır.

  Örnek 5: Tarımsal faaliyetine istinaden 2926 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılıgı 01.10.2001 tarihinde baslayan ve hiç prim ödemesi olmayan sigortalı (E)’nin sigortalılıgı tescil tarihi itibarıyla (19) terk koduyla durdurularak 01.05.2008 tarihi itibarıyla (06) koduyla baslatılmıstır. Bu tarihten sonra da prim ödemesi olmaması nedeniyle sigortalılıgı 01.05.2008 tarihi itibarıyla (63) terk koduyla durdurularak 01.05.2015 tarihi itibarıyla (06) koduyla yeniden baslatılmıstır. Yine prim ödemesi olmaması nedeniyle sigortalılıgı 01.05.2015 tarihi itibarıyla (76) terk koduyla durdurulmus, 01.06.2018 tarihi itibarıyla (06) koduyla baslatılmıstır. Devamında da prim ödemesi olmayan sigortalının 01.06.2018 tarihi itibarıyla (83) terk koduyla sigortalılıgı durdurulacak ve ziraat odası kaydının bulunması halinde 01.11.2020 tarihi itibarıyla (06) koduyla baslatılacaktır.

  Diger taraftan durdurma talebinde bulunan sigortalı ve hak sahiplerinin 31.01.2021 tarihine kadar basvuruda bulunmaları halinde bir defaya mahsus durdurma talebinden vazgeçerek Kurumumuza olan
  borçlarını yapılandırmaları ya da pesin olarak ödemeleri mümkündür. Talep tarihine kadar yapılan ödemeler 01.11.2020 tarihinden önceki prim borçlarına mahsup edilecektir. Talep tarihinden sonra yapılan ödemeler ise sigortalılıgın aktif olması halinde 01.11.2020 tarihi ve sonrasına mahsup edileceginden, sonraki bir tarihte (83) terkinin silinmesi halinde ilk talep tarihinin girilerek (83) terkinin yüklenmesi gerekmektedir.

  Örnek 6: 18.11.2020 tarihinde bir ödemesi olan aktif sigortalının 19.11.2020 tarihinde durdurma talebinde bulunması halinde 18.11.2020 tarihinde yaptıgı ödeme de 01.11.2020 öncesine mahsup edilerek (83) terki yüklenecek ve 01.11.2020 tarihine (06) yeniden sigortalılık kodu verilecektir. Bu sigortalının Kasım ayı primi tesvikli tahakkuk edecek ve kalan fazla ödemesi bulunması halinde bu ödeme Kasım ayı prim borcuna mahsup edilecektir.

  3.2. 7143 ve 7256 sayılı Kanunlar Kapsamında Prim Borçlarını Yapılandıranların Sigortalılıklarının Durdurulması

  Bu genelgenin 2 nci bölümünde sayılanlardan 7143 veya 7256 sayılı Kanunlar kapsamında yapılandırması devam edenler, Ek-1’de yer alan basvuru formu ile dosyalarının bulundugu sosyal güvenlik il müdürlügüne/sosyal güvenlik merkezine basvurarak yapılandırmalarının iptal edilmesini talep etmeleri halinde, yapılandırmaları iptal edilerek sigortalılıkları prim ödemelerine göre durdurulacaktır.Yapılandırma borcunun tamamını ödeyerek yapılandırmadan faydalananların talepleri ise dikkate alınmayacaktır.
  Bu durumda olan sigortalıların taleplerine istinaden yapılandırmaları iptal edilecek ve varsa yapılandırma kapsamında ödedikleri tutarlar program tarafından (1) prim ödeme türüne alınacaktır. Bu sigortalıların yapılandırma iptal islem sonucu sigortalılıkları prim ödemelerine göre durdurulacaktır.

  Diger taraftan yapılandırmaları devam ederken yapılandırmalarını iptal ettirip sigortalılıkları durdurulanlar tekrar talepte bulunsalar dahi yapılandırma talepleri degerlendirmeye alınmayacaktır.

  Örnek 1: 16.07.2005 tarihi itibarıyla vergi mükellefiyetine istinaden 1479 sayılı Kanun kapsamında tescili yapılan sigortalı (B), 19.06.2018 tarihinde sosyal güvenlik il müdürlügüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat ederek prim borçlarını 7143 sayılı Kanun kapsamında 18 esit taksitle yapılandırma talebinde bulunmustur. Yapılandırma kapsamında taksitlerini düzenli ödeyen sigortalı (B)Ek-1’de yer alan basvuru formuyla dosyasının bulundugu sosyal güvenlik il müdürlügüne/sosyal güvenlik merkezine 18.11.2020 tarihinde müracaat ederek yapılandırmasının iptal edilmesini ve sigortalılıgının durdurulmasını talep etmistir. Sigortalı (B)’nin yapılandırmasının iptal edilmesinden sonra yapılandırma taksiti olarak ödedigi tutarlar program tarafından (1) prim ödeme türüne alınacak ve sigortalılıgı prim ödemelerinin karsıladıgı ay sonu itibarıyla 5510 sayılı Kanunun Geçici 76 ncı ve Geçici 83 üncü maddelerine göre durdurulacaktır.
  Sigortalının ticari faaliyetinin devam etmesi nedeniyle yeniden sigortalılıgı 01.11.2020 tarihi itibarıyla (06) koduyla baslatılacaktır.

  Örnek 2: 15.10.2015 tarihi itibarıyla vergi mükellefiyetine istinaden 5510 sayılı Kanun kapsamında sigortalılık tescili yapılan sigortalı (A), 11.11.2020 tarihinde mevcut prim borçlarının 7256 sayılı Kanun hükümlerine göre 18 esit taksit ile yapılandırılması talebi ile basvuruda bulunmustur. 15.12.2020 tarihinde ilk taksitini ödeyen sigortalının 25.12.2020 tarihinde Ek-1’de yer alan basvuru formuyla dosyasının bulundugu sosyal güvenlik il müdürlügüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat etmistir.
  Sigortalı (A)’nın yapılandırmasının iptal edilmesinden sonra yapılandırma taksiti olarak ödedigi tutarlar program tarafından (1) prim ödeme türüne alınacak ve sigortalılıgı prim ödemelerinin karsıladıgı ay sonu itibarıyla 5510 sayılı Kanunun Geçici 83 üncü maddesine göre durdurulacaktır. Aynı sigortalının 7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırma talebinin pesin (talebi taksitli olup, yapılandırma borcunu durdurma talep tarihinden önce pesin olarak ödeyenlerde dahil) olması ve ilgili tutarı da süresinde ödeyerek 7256 sayılı yapılandırma Kanunundan yararlanması durumunda 31.08.2020 öncesine ait hizmet için durdurma talebi alınmayacaktır. Ancak 01.09.2020 ve sonrası dönemler için durdurma talebinde bulunması halinde ise 31.08.2020 tarihine (83) terk kodu yüklenecek, yeniden sigortalılıgı 01.11.2020 tarihi itibarıyla (06) koduyla baslatılacaktır.

  7256 sayılı Kanundan pesin ödeyerek yararlanan sigortalının kapsama girmeyen 2020 yılı Eylül ve Ekim aylarına ait primlerinin 31.01.2021 tarihine kadar ödenmemesi halinde, 01.02.2021 tarihinde program tarafından 31.08.2020 tarihine (83) terk kodu yüklenecektir. Sigortalının ticari faaliyetinin devam etmesi nedeniyle yeniden sigortalılıgı 01.11.2020 tarihi itibarıyla (06) koduyla baslatılacaktır.

  3.3. Prim Borçlarını 6183 Sayılı Kanunun 48 inci Maddesi Kapsamında Tecil ve Taksitlendirenlerin Sigortalılıklarının Durdurulması

  Bu genelgenin 2 nci bölümünde sayılanlardan, Kurumumuza olan prim borçlarını bu Kanunun yürürlük tarihinden önce 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında tecil ve taksitlendirenler ile tecil ve taksitlendirme talebi bozulmamıs olanların, Ek-1’de yer alan basvuru formu ile dosyalarının bulundugu sosyal güvenlik il müdürlügüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat ederek tecil ve
  taksitlendirmelerinin bozulmasını talep etmeleri halinde sigortalılıkları prim ödemelerine göre durdurulacaktır.

  3.3.1 Sigortalılıgın Durdurulması Için Müracaat Edilen Tarihte 6183 Sayılı Kanunun 48 inci Maddesi Kapsamında Tecil ve Taksitlendirme Talebi Ihlale Girmemis Olanlar

  Sigortalılıgın durdurulması için müracaat edilen tarihte 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında tecil ve taksitlendirme talebi bozulmamıs olan sigortalıların 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında tecil ve taksitlendirme talebi silinerek, ödenen pesinat ile taksit tutarları (1) prim ödeme türüne alınacaktır.
  Örnek 1: 15.07.2005 tarihi itibarıyla vergi mükellefiyetine istinaden 1479 sayılı Kanun kapsamında tescili yapılan sigortalı (A), prim borçlarını 18.08.2019 tarihinde 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında 18 ay taksit seçenegiyle tecil ve taksitlendirmis, 2020/11 inci aya kadar olan taksitleri ile cari ay primlerini süresinde ödemistir. 48 inci madde tecil ve taksitlendirmesi devam eden sigortalı (A), Ek-1’de yer alan basvuru formuyla dosyasının bulundugu sosyal güvenlik il müdürlügüne/sosyal güvenlik merkezine 25.12.2020 tarihinde müracaat ederek taksitlendirmesinin iptal edilmesini ve sigortalılıgının durdurulmasını talep etmistir.
  Öncelikle ihlale girmemis ve devam eden 48 inci madde tecil ve taksitlendirme talebi silinecek (22) ve (2) kodundaki ödemeler (1) prim ödeme türüne alınacaktır. Bu islemden sonra (A)’nın
  sigortalılıgı, prim ödemelerinin karsıladıgı ayın sonu itibarıyla (83) terk koduyla durdurulacaktır. Sigortalının ticari faaliyetinin devam etmesi halinde yeniden sigortalılıgı 01.11.2020 tarihi itibarıyla (06) koduyla baslatılacaktır.

  3.3.2 Sigortalılıgın Durdurulması Için Müracaat Edilen Tarihte 6183 Sayılı Kanunun 48 inci Maddesi Kapsamında Tecil ve Taksitlendirme Talebi Ihlale Girmis Olanlar

  6183 Sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında tecil ve taksitlendirme talebi ihlale girenlerin (gerek taksit yönünden gerekse cari prim yönünden) öncelikle 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi
  kapsamında tecil ve taksitlendirme talebi iptal edilecek ve prim ödemelerinin karsıladıgı ayın sonu itibarıyla (83) terk koduyla sigortalılıkları durdurulacaktır. Sigortalıların ticari faaliyetlerinin devam etmesi halinde yeniden sigortalılıkları 01.11.2020 tarihi itibarıyla (06) koduyla baslatılacaktır.

  Örnek 1: 06.07.2006 tarihi itibarıyla vergi mükellefiyetine istinaden 1479 sayılı Kanun kapsamında tescili yapılan sigortalı (B), prim borçlarını 17.02.2019 tarihinde 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında 18 ay taksit seçenegiyle taksitlendirmis ve 2019/3, 4, 5, 6, 7 ve 8 inci ayda ödenmesi gereken taksitler ile cari ay primlerini zamanında ödemis, ancak 2019/9, 10 ve 11 inci ayda ödemesi gereken taksitlerini 31.12.2019 tarihine kadar ödemedigi için tecil ve taksitlendirmesi 01.01.2020 tarihinde ihlale girmistir. Sigortalı (B) Ek-1’de yer alan basvuru formuyla dosyasının bulundugu sosyal güvenlik il müdürlügüne/sosyal güvenlik merkezine 13.12.2020 tarihinde müracaat ederek sigortalılıgının durdurulmasını talep etmistir.
  Sigortalılıgın durdurulması için müracaat edilen tarihten önce 48 inci madde tecil ve taksitlendirme talebinin ihlale girmis olması nedeniyle öncelikle 48 inci madde tecil ve taksitlendirme talebi iptal edilecek, program tarafından irat kaydı yapıldıktan sonra (B)’nin sigortalılıgı prim ödemelerinin karsıladıgı tam ayın sonu itibarıyla (83) terk koduyla durdurulacaktır.
  6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında tecil ve taksitlendirme talebi geçerli olan, 31.01.2021 tarihine kadar sigortalılıgının durdurulması talebinde bulunmayan, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında tecil ve taksitlendirme talebi 01.02.2021 tarihinden sonra ihlale giren sigortalıların, tecil ve taksitlendirmeleri ihlale girdigi tarihte iptal edilecek ve prim ödemelerinin karsıladıgı ayın sonu itibarıyla sigortalılıkları (83) terk koduyla durdurulacaktır. Sigortalının ticari faaliyetinin devam etmesi halinde yeniden sigortalılıgı 01.11.2020 tarihi itibarıyla (06) koduyla baslatılacaktır.

  4- (84) Sanal Terk Kodunun (83) Gerçek Terk Koduna Dönüstürülmesi

  Program tarafından (84) sanal terk koduyla sigortalılıgı durdurulanların, bu genelgenin 3.1, 3.2 ve 3.3 üncü bölümlerinde yer alan açıklama ve örnekler dogrultusunda gerçek terk tarihi belirlenecek ve (84) sanal terk kodu kaldırılarak (83) gerçek terk kodu islenecektir.

  5 – Durdurulan Sigortalılıgın Yeniden Baslatılması

  Geçici 83 üncü maddenin birinci fıkrasının son cümlesinde; “Sigortalılıkları durdurulanlardan bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalısmaya devam edenlerin
  sigortalılıkları 1/11/2020 tarihi itibarıyla yeniden baslatılır.” hükmü yer almaktadır. Sigortalılıkları Geçici 83 üncü madde geregince durdurulanlardan (4/b) kapsamında çalısmaya
  devam edenlerin sigortalılıkları, 01.11.2020 itibarıyla (06) koduyla yeniden baslatılacaktır.

  6- (4/b) Kapsamındaki Sigortalılık Süreleri Durdurulanların Diger Statülerdeki Sigortalılıklarının Geçerliligi

  (4/a) kapsamında hizmet sürelerinin geçersiz, (4/b) kapsamındaki hizmet sürelerinin geçerli olması halinde öncelikle çakısan hizmet süresi içinde (4/a) kapsamında ödenen tutarlar 2014/28 sayılı Genelge dogrultusunda (4/b) kapsamındaki prim borçlarına aktarılacak, ardından 31.10.2020 tarihi itibarıyla (4/b) kapsamındaki prim borçlarına göre Geçici 83 üncü maddeye istinaden durdurma islemi yapılacaktır. Çakısan hizmet süresi için de (4/a) kapsamındaki sigortalılıgın geçersiz, (4/b) kapsamındaki sigortalılıgın geçerli oldugu ve (4/a) kapsamında bildirilen hizmet sürelerine iliskin primlerin ödenmemis olması durumunda da yine (4/b) kapsamındaki sigortalılık statüsünün geçerli olması ve sonradan ihya edilmesi mümkün oldugu nazara alınarak (4/a) kapsamındaki geçersiz olan sigortalılık statüsü iptal edilecek, primlerin ödenmemis olması nedeniyle herhangi bir aktarım yapılmayacak ve sonradan talep edilmesi halinde (4/b) kapsamındaki sigortalılık statüsü ihya edilecektir.

  7- Durdurulan Sigortalılık Sürelerinin Ihya Edilmesi

  31.10.2020 tarihi itibarıyla prim borcu bulunması nedeniyle sigortalılıkları durdurulanların daha sonra kendileri ya da hak sahipleri tarafından Ek-2’de yer alan basvuru formuyla dosyalarının bulundugu sosyal güvenlik il müdürlügüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat ederek ihya talebinde bulunmaları halinde, durdurulan sigortalılık sürelerinin tamamı için talep tarihinde 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre belirlenecek prime esas kazanç tutarı üzerinden ihya borcu hesaplanacaktır. Ihya edilecek süreler belirlenirken Geçici 83 üncü madde kapsamında durdurulan sürelerle birlikte önceki kanunlara göre durdurulan sürelerin tamamı dikkate alınacaktır. Ancak 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentleri ile (4) numaralı alt bendi kapsamında durdurulan sigortalılık sürelerin bulunması halinde sigortalı ya da hak sahiplerinin talep ettigi kapsamdaki sigortalılık sürelerinin tamamı ihya edilecektir.

  Hesaplanan ihya borç tutarının tamamı borcun teblig tarihinden itibaren üç ay içinde ödendigi takdirde bu süreler sigortalılık süresi olarak degerlendirilecektir.
  5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamında olanlar hariç olmak üzere diger alt bentlerine göre sigortalı sayılanlar için;
  Ihya tutarı = Durdurulan Gün Sayısı x Beyan Edilen Günlük Prime Esas Kazanç Tutarı x %34,5 formülüyle, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamındaki sigortalılar ile köy muhtarları için ise;
  Ihya tutarı = Durdurulan Gün Sayısı x Beyan Edilen Günlük Prime Esas Kazanç Tutarı x %34,5 x 28/30 formülüyle, hesaplanacaktır.

  5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamındaki sigortalıların 2021 yılındaki ihya tutarı 28 gün üzerinden hesaplanacak olup, “28” ibaresi prime esas günlük kazancin otuz katını geçmemek üzere takip eden her yıl için bir puan artırılacaktır. Teblig edilen borç tutarının üç ay içerisinde tamamen ödenmemesi halinde bu süreler sigortalılık süresi olarak degerlendirilmeyecek ve bu madde kapsamında ödenmis olan tutarlar ilgilinin prim ve prime iliskin borcunun bulunmaması kaydıyla faizsiz olarak iade edilecektir. Eksik ya da süresi dısında yapılan ödeme nedeniyle ihya talebi geçersiz hale gelen sigortalı ya da hak sahipleri yeniden ihya talebinde bulunabileceklerdir.
  Diger taraftan sigortalılıkları önceki kanunlara göre durdurulanların ihya borcu da bu genelge hükümlerine göre hesaplanacaktır.

  Örnek 1: Vergi mükellefiyet kaydına istinaden 01.07.2018 tarihinde sigortalılıgı baslayan ve 31.01.2021 tarihine kadar hiç prim ödemesi bulunmayan sigortalı (A)’nın, 31.10.2020 tarihi itibarıyla yapılan borç ayı sorgulamasında 28 ay prim borcunun bulundugu tespit edilmis ve sigortalılıgı tescil tarihi olan 01.07.2018 tarihi itibarıyla (83) terk koduyla durdurulmustur.
  Daha sonra sigortalı (A) Ek-2’de yer alan basvuru formuyla dosyasının bulundugu sosyal güvenlik il müdürlügüne/sosyal güvenlik merkezine 17.02.2021 tarihinde müracaat ederek durdurulan sürelerinin ihya edilmesini talep etmistir.

  Sigortalının ihya talebinde bulundugu 17.02.2021 tarihinde günlük prime esas kazanç tutarı olarak 150,00 TL beyan edilmistir.
  31.10.2020 tarihi itibarıyla durdurulan sigortalılık süresinin 840 gün oldugu anlasılmıstır.
  Ihya tutarı = Durdurulan Gün Sayısı x Beyan Edilen Günlük Prime Esas Kazanç x %34,5 Ihya tutarı = 840 x 150,00 x %34,5
  Ihya Tutarı= 43.470,00 TL
  Hesaplanan 43.470,00 TL tutarındaki ihya borcu 17.02.2021 tarihinde sigortalıya teblig edilmis ve sigortalı kendisine teblig edilen ihya tutarının tamamını 14.04.2021 tarihinde ödemis oldugundan, durdurulan süreler hizmet olarak degerlendirilecektir.

  Örnek 2: 01.03.2013 tarihinde baslayan ve kesintisiz devam eden vergi mükellefiyet kaydı nedeniyle 5510 sayılı Kanunun 4/1-b maddesi kapsamındaki sigortalılıgı 01.03.2013 tarihinde baslatılan (B)’nin 30.04.2015 tarihi itibarıyla yapılan borç ayı sorgulamasında 12 aydan fazla prim borcunun bulundugu tespit edilmis ve hiç prim ödemesi bulunmayan sigortalının tescil tarihi olan 01.03.2013 itibarıyla (63) terk koduyla sigortalılıgı durdurulmustur. Vergi kaydının devam etmesi nedeniyle sigortalılıgı yeniden 01.05.2015 tarihi itibarıyla baslatılmıstır. 01.05.2015 tarihinden sonraki sigortalılık sürelerinde degisik tarihlerde prim ödemesi bulunan sigortalının 31.10.2020 tarihi itibarıyla yapılan borç sorgulamasında prim borcunun bulundugu tespit edilmistir. (B)’nin sigortalılıgı prim ödemelerinin karsıladıgı tam ayın sonu olan 31.03.2019 tarihi itibarıyla (83) terk koduyla ikinci kez durdurulmustur. Vergi kaydının devam etmesi nedeniyle yeniden sigortalılıgı 01.11.2020 tarihi itibarıyla (06) koduyla baslatılmıstır.

  Daha sonra sigortalı (B) Ek-2’de yer alan basvuru formuyla dosyasının bulundugu sosyal güvenlik il müdürlügüne/sosyal güvenlik merkezine 22.10.2021 tarihinde müracaat ederek durdurulan sürelerinin ihya edilmesini talep etmistir.
  Sigortalının ihya talebinde bulundugu 22.10.2021 tarihinde günlük prime esas kazanç tutarı olarak 115,00 TL beyan edilmistir.
  Sigortalı (B)’nin (63) terk koduyla 780 gün, (83) terk koduyla 570 gün olmak üzere toplam 1350 gün durdurulan sigortalılık süresinin oldugu anlasılmıstır.
  Ihya tutarı = Durdurulan Gün Sayısı x Beyan Edilen Günlük Prime Esas Kazanç x %34,5
  Ihya tutarı = 1350 x 115,00 x %34,5
  Ihya tutarı = 53.561,25 TL
  Hesaplanan 53.561,25 TL ihya borç tutarı 21.11.2021 tarihinde sigortalıya teblig edilmis ve sigortalı kendisine teblig edilen ihya tutarının tamamını 11.01.2022 tarihinde ödemis oldugundan durdurulan süreler hizmet olarak degerlendirilecektir.

  Örnek 3: Ziraat odası kaydına istinaden Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamında 01.08.2018 tarihinde sigortalılıgı baslayan ve 31.01.2021
  tarihine kadar hiç prim ödemesi bulunmayan sigortalı (C)’nin, 31.10.2020 tarihi itibarıyla yapılan borç ayı sorgulamasında 27 ay prim borcunun bulundugu tespit edilmis ve sigortalılıgı 01.08.2018 tescil tarihi itibarıyla (83) terk koduyla durdurulmustur.

  Daha sonra sigortalı (C) Ek-2’de yer alan basvuru formuyla dosyasının bulundugu sosyal güvenlik il müdürlügüne/sosyal güvenlik merkezine 24.09.2021 tarihinde müracaat ederek durdurulan sürelerinin ihya edilmesini talep etmistir. Sigortalının ihya talebinde bulundugu 24.09.2021 tarihinde günlük prime esas kazanç tutarı olarak 125,00 TL beyan edilmistir.
  31.10.2020 tarihi itibarıyla durdurulan sigortalılık süresinin 810 gün oldugu anlasılmıstır.
  Ihya tutarı = Durdurulan Gün Sayısı x Beyan Edilen Günlük Prime Esas Kazanç Tutarı x %34,5 x 28/30
  Ihya tutarı = 810 x 125,00 x %34,5 x 28/30
  Ihya tutarı = 32.602,50 TL
  Hesaplanan 32.602,50 TL tutarındaki ihya borcu 24.09.2021 tarihinde teblig edilmis ve sigortalı kendisine teblig edilen ihya tutarının tamamını 21.11.2021 tarihinde ödemis oldugundan durdurulan süreler hizmet olarak degerlendirilecektir.

  8-Teblig Edilen Ihya Borcu Ödendikten Sonra Sigortalı Bilgilerinde Yapılan Degisiklikler Nedeniyle Ihya Talebi Geçersiz Olanlar

  31.10.2020 tarihi itibarıyla prim borcu bulunması nedeniyle sigortalılıkları durdurulanların daha sonra kendileri ya da hak sahipleri tarafından, Ek-2’de yer alan basvuru formuyla dosyalarının bulundugu
  sosyal güvenlik il müdürlügüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat ederek ihya talebinde bulunulması halinde, durdurulan sigortalılık sürelerinin tamamı için talep tarihinde 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre belirlenecek prime esas kazanç tutarı üzerinden borç tutarı hesaplanacaktır. Hesaplanan borç tutarının tamamı, borcun teblig tarihinden itibaren üç ay içinde ödendigi takdirde, bu süreler sigortalılık süresi olarak degerlendirilecektir. Ancak teblig edilen ihya borcu ödendikten sonra sigortalılık bilgilerinde sonradan bir degisiklik
  yapılması halinde ihya edilmesi gereken sigortalılık süresi ve buna baglı olarak ihya borç tutarı farklılık gösterecektir. Bu durumdaki sigortalıların öncelikle sigortalılık süreleri yeniden belirlenerek ilk ihya talebi iptal edilmeden ek ihya talebi alınacak ve ek ihya talep tarihindeki beyan tutarı üzerinden hesaplanan ihya fark tutarının teblig tarihinden itibaren bir ay içerisinde ödenmesi halinde ihya talebi geçerli sayılacaktır. Diger taraftan teblig edilen ihya borcunu ödedikten sonra sigortalılık bilgilerinde yapılan degisiklik sonucunda durdurulan sigortalılık sürelerinde azalma olması halinde, ihya talebi iptal edilerek degisen ihya süreleri ve ilk beyanı dikkate alınmak suretiyle yeniden ihya borcu hesaplanacaktır. Yeniden yapılan hesaplama neticesinde tespit edilen ihya borç tutarı daha önce teblig edilen borç tutarından daha az olacagından, fazla olan kısım ödenen ihya tutarından bölünerek prim koduna alınacaktır. Sigortalının baskaca bir prim borcu bulunmaması halinde artan tutar sigortalıya faizsiz olarak iade edilecektir.

  9- Ihya Talebinden Vazgeçilmesi

  Kanunun geçici 83 üncü maddesi uygulamasına göre sigortalılıgı durdurulanların, durdurulan sigortalılık sürelerine iliskin ihya talebinde bulunup Kanunda belirtilen süre içerisinde ihya tutarının tamamını ödeyerek ihyası geçerli olan sigortalıların, daha sonradan sigortalı ve haksahiplerinin bu taleplerinden vazgeçmek istemeleri halinde taleplerinin mümkün olmadıgı kendilerine bildirilecektir.

  10- Hizmetlerin Bildirilmesi

  Bu genelgenin 2 nci bölümünde sayılanlardan 31.10.2020 tarihi itibarıyla prim borcu bulunanların bu sürelere iliskin prim borçlarını 31.01.2021 tarihine kadar ödememeleri veya ilgili kanunları uyarınca yapılandırmamaları ya da 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında tecil ve taksitlendirmemeleri halinde 01.11.2020 – 31.01.2021 tarihleri arasında ödenen primler de dikkate alınmak suretiyle prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karsıladıgı ayın sonu itibarıyla hiç prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla sigortalılıkları durdurulacaktır. Primi ödenmeyen süreler sigortalılık süresi olarak degerlendirilmediginden durdurulan sigortalılık süreleri hizmet birlestirilmesi islemlerinde dikkate alınmayacaktır. Geçici 83 üncü madde kapsamında sigortalılık süreleri tescil tarihi itibarıyla durdurulanların hizmet sürelerinin istenmesi halinde sigortalılık baslangıç tarihi itibarıyla sigortalılıgın durduruldugu ve bu nedenle de birlestirilecek hizmet sürelerinin bulunmadıgı bildirilecektir.

  Geçici 83 üncü madde kapsamında sigortalılık süreleri durdurulanların durdurulan süreler haricindeki primi ödenmis hizmet süreleri bildirilecek hizmetler kapsamında degerlendirilecek ve mülga
  1479 ile 2926 sayılı Kanunlar ile 5510 sayılı Kanuna göre aylık baglama ve toptan ödeme islemlerinde de dikkate alınacaktır.

  11- Diger Hususlar

  11.1- Ödeme Planlarının Ilgililere Tebligi

  Durdurulan sigortalılık sürelerinin ihya edilmesine iliskin basvurulara istinaden hazırlanan ödeme planı sigortalı ya da hak sahibine imza karsılıgı elden teblig edilecek ya da basvuru formunda beyan edilen adres dikkate alınmak suretiyle 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre teblig edilecektir. Ödeme planları olusturulduktan sonra ödenecek tutarlar banka ekranlarına yansıtılacagından ödeme planları teblig edilememis borçluların her ne kadar ödeme planları taraflarına ulasmamıs olsa da banka kanalıyla ödeme yapmaları mümkün olacaktır.

  11.2- Sigortalılıkları Durdurulanlar Ile Bunların Bakmakla Yükümlü Oldugu Kisilerin Genel Saglık Sigortalılıgı

  Geçici 83 üncü madde kapsamında sigortalılıkları durdurulanlar ile bunların bakmakla yükümlü oldugu kisilerin 01.01.2012 tarihinden 31.10.2020 tarihine kadar durdurulan süreler için 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel saglık sigortalısı (60/g) olarak tescilleri yapılmayacaktır. Ancak daha önce talepte bulunarak Kanunun 60/g bendi kapsamında genel saglık sigortası tescili açtıran (4/b) sigortalılarının bakmakla yükümlü oldugu kisiler için bu hüküm uygulanmaz.

  Iki aylık ödeme süresi beklenilmeksizin sigortalılıgın durdurulması için talepte bulunulması halinde Geçici 83 üncü madde kapsamında sigortalılıkları (83) terk kodu ile durdurulan ve yeniden sigortalılıkları 01.11.2020 tarihinde baslatılan sigortalıların, kendilerinin ve bakmakla yükümlü oldugu kisilerin saglık hizmetlerinden yararlanabilmesi için 5510 sayılı Kanunun 67 nci maddesi geregince saglık hizmeti sunucusuna basvurdugu tarihten önceki son bir yıl içinde toplam 30 gün genel saglık sigortası prim ödeme gün sayısının olması ve 60 günden fazla prim ve prime iliskin borcunun bulunmaması gerekmektedir. Ancak bu kapsamdaki kisilerden son bir yıl içerisinde 30 gün genel saglık sigortası prim ödeme gün sayısı olmayanlar 2020/Kasım ayına ait prim borcunu ödemeleri sartıyla 01.12.2020 tarihinden itibaren saglık hizmetlerinden faydalanabileceklerdir.

  11.3- Ihya Edilerek Kazanılan Hizmet Sürelerinin Geçerlilik Tarihi

  Geçici 83 üncü madde kapsamında ihya edilerek kazanılan hizmet süreleri borcun ödendigi tarihten itibaren geçerli sayılır.

  11.4- Sigortalılardan Alınacak Belgeler

  Geçici 83 üncü maddede öngörülen iki aylık süreyi beklemeden sigortalılıgını durdurmak isteyenlerin Ek-1’de yer alan basvuru formu ile dosyalarının bulundugu sosyal güvenlik il müdürlügüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat etmeleri, bu sürelerin yeniden degerlendirilmesi için ihya talebinde bulunanların ise Ek-2’de yer alan basvuru formu ile dosyalarının bulundugu sosyal güvenlik il müdürlügü/sosyal güvenlik merkezine müracaat etmeleri gerekmektedir. Ayrıca, gerek görülmesi halinde sigortalı ya da hak sahiplerinden güncel sigortalılık belgesi istenecektir.

  11.5- Kurumumuza Olan Borçları Kanunun 91 inci Maddesine Göre Ertelenmis Sigortalıların Hizmetlerinin Durdurulması

  Kurumumuza olan borçları Kanunun 91 inci maddesine göre ertelenmis sigortalılardan Geçici 83 üncü maddede öngörülen iki aylık süreyi beklemeden sigortalılıgını durdurmak isteyenlerin Ek-1’de yer alan basvuru formu ile dosyalarının bulundugu sosyal güvenlik il müdürlügüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat etmeleri halinde prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karsıladıgı ayın sonu itibarıyla hiç prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla (83) terk koduyla sigortalılıkları durdurulacaktır.

  Talebine istinaden sigortalılıkları durdurulanların (4/b) kapsamında çalısmaya devam ettiginin tespit edilmesi halinde 01.11.2020 tarihi itibarıyla (06) koduyla yeniden sigortalılıgı baslatılacaktır. Durdurma talebinde bulunmayan sigortalıların ise (84) sanal terk uygulaması erteleme bitis tarihini takip eden ayda baslatılacaktır. Bu durumda olan sigortalıların durdurma islemleri erteleme bitis tarihinden sonra sosyal güvenlik il müdürlügünce/sosyal güvenlik merkezince yapılacaktır.

  11.6- Kanunun Yayım Tarihinden Önce Emekli olan ve Hizmetleri Bildirilen Sigortalılara Ait Islemler

  Kanunun yayım tarihi olan 17.11.2020 tarihinden önce malullük ve yaslılık aylıgı baglanan sigortalılar için tahsis talep, ölen sigortalılar için ölüm tarihinden önceki sürelere iliskin (4/b)
  kapsamındaki hizmetlere ait prim borcu oldugu anlasılan sigortalılardan;

  -(4/b) kapsamında aylık baglananlar ile,
  -(4/b) kapsamında bildirilen hizmetler de degerlendirilerek (4/a) ve (4/c) kapsamında aylık baglananların, sonradan tespit edilen prim borcuna esas olan hizmet süreleri Kanunun Geçici 83 üncü
  maddesi kapsamında durdurulmayacak olup söz konusu borçlar

  Sosyal Sigorta Islemleri Yönetmeliginin Ek 9 uncu maddesi kapsamında tahsil edilecektir.

  11.7- Kanunun Yayım Tarihinden Icra Ödeme Emri Düzenlenen ve Icra Islemleri Baslatılan Sigortalılara Ait Islemler

  Kanunun yayım tarihi olan 17.11.2020 tarihinden önce Kurumumuza olan borçlarından dolayı icra ödeme emri düzenlenen ve icra islemleri devam eden sigortalıların, (83) terklerinin yüklenmeden önce icra ödeme emirlerinin silinmesi ve düzenlenen icra ödeme emirlerinin iptal edilmesi gerekmektedir.

  Bilgi edinilmesini ve uygulamanın yukarıda belirtilen esaslar dogrultusunda yerine getirilmesini rica ederim.


  Kaynak: SGK
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here