Ana sayfa Duyurular 2019 Yılı Temmuz Ayı Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücretleri Hakkında Genelge

2019 Yılı Temmuz Ayı Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücretleri Hakkında Genelge

6033
0
2019 Yılı Temmuz Ayı Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücretleri Hakkında Genelge

T.C.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

08/ 07/ 2019

Sayı:  63107535-010.06.02-[115708-184]-210975
Konu: Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları

GENELGE

25/8/2017 tarihli ve 30165 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Kamu Görevlilerinin
Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını
Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşmenin 5 inci maddesi çerçevesinde Bakanlığımız tarafından çıkarılan 4/7/2019 tarihli ve 27998389.010.06.02-205248 sayılı Genelge ile 1/7/2019–31/12/2019 döneminde geçerli olmak üzere;

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,138459) olarak; memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (2,167248) olarak; iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,04391) olarak belirlenmiştir.

Bu itibarla, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi çerçevesinde 1/7/2019 tarihinden itibaren sözleşmeli personel olarak çalıştırılacakların sözleşmelerinin
düzenlenmesinde, sözleşme ücretlerinin tespitinde ve ödenmesinde aşağıda belirtilen hususlara uygun olarak işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

1- 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları gereğince
düzenlenecek sözleşme örnekleri ilgisine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığına gönderilecektir.

2- 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personel için 1/7/2019 tarihinden itibaren unvanlar itibariyle geçerli olan aylık net ücret tavanları, asgari geçim indirimi tutarı uygulanmaksızın ve yukarıda belirtilen katsayı rakamları dikkate alınmak suretiyle unvanlar itibarıyla hesaplanmış ve ekli (1) Sayılı Sözleşme Ücret Tavanları Cetveli’nde gösterilmiştir.

Buna göre;
a) İl özel idareleri ve belediyeler ile mahalli idare birliklerinin meclisleri veya büyükşehir belediyeleri bağlı kuruluşlarının yönetim kurulları, anılan madde çerçevesinde 1/7/2019 tarihinden sonra sözleşmeli personel olarak ilk defa istihdam etmeye başlayacakları kişiler için söz konusu Cetvelde gösterilen ücret tavanlarını aşmamak kaydıyla net ücret tespitine yetkilidirde gösterilen ücret tavanlarını aşmamak kaydıyla net ücret tespitine yetkilidir.

b) İl özel idareleri, belediyeler ve mahalli idare birlikleri ile büyükşehir belediyeleri bağlı kuruluşlarında, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında tam zamanlı veya aynı maddenin dördüncü fıkrası çerçevesinde kısmi zamanlı olarak istihdam edilmekte olan sözleşmeli personelin 1/7/2019 tarihinden sonraki net aylık sözleşme ücretlerinin hesabında ise, görev yaptıkları unvanda Devlet memuru olarak çalışanların aylıklarında 2019 yılının ikinci altı ayı için gerçekleşen aylık artış oranının dikkate alınması gerekmektedir. Bu durumdaki sözleşmeli personele, 1/7/2019 tarihinden geçerli olmak üzere, Haziran ayındaki sözleşme ücretinin %6,02 oranında artırılması suretiyle bulunacak tutar üzerinden net aylık sözleşme ücreti ödenecektir.

c) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 32 nci maddesi uyarınca hesaplanması gereken asgari geçim indirimi tutarı, aylık net sözleşme ücretinin belirlenmesi aşamasında dikkate alınmayacak ve bu nedenle aylık net sözleşme ücretlerinin tespitinde ekli (1) Sayılı Sözleşme Ücreti Cetveli’nde gösterilen tutarlar aşılmayacaktır. Sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerin asgari geçim
indirimi uygulamasından yararlandırılmasında genel hükümlere uygun olarak işlem tesis edilecektir.

d) 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlere, sözleşmelerinin 31/12/2019 tarihine kadar geçerli olduğu dikkate alınarak 15/12/2019- 31/12/2019 tarihleri arasındaki 17 günlük süre için; 15/12/2019 tarihi itibarıyla geçerli olan aylık net msözleşme ücretinin 17/31’i ve bu Genelgenin üçüncü maddesinde belirtilen ek ödemenin 17/31’i tutarında ödeme yapılacaktır.

3- 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde tam zamanlı sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrasına göre ek ödeme verilmesine ilişkin uygulama, anılan 4. Dönem Toplu Sözleşmenin dördüncü bölümünde yer alan “Yerel Yönetim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme”nin 2 nci maddesinde farklı bir düzenlemeye tabi tutulmuştur. Bu çerçevede, ilgili personel hakkında uygulanması gereken ek ödeme oranları ile bu oranların karşılığı olan ek ödeme tutarı tavanları ekli (2) Sayılı Ek Ödeme Oranları Cetveli’nde gösterilmiştir. Öte yandan, söz konusu
sözleşmeli personelin ek ödeme uygulamasından yararlandırılmasında, 3/1/2012 tarihli ve 2012/2665 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Karar”da belirtilen usul ve esaslar ile birlikte aşağıdaki hususlara uyulacaktır.

a) İlgili personel için, ayrıca bir meclis kararı veya yönetim kurulu kararı alınmaksızın ve 1/7/2019 tarihinden geçerli olmak üzere; 2019 yılına ilişkin sözleşmesinde belirtilen kadro unvanı ile sınırlı olmak kaydıyla sözleşmeli personelin aynı mahalli idarede geçen hizmet süresi hesaplanmak suretiyle ve hesaplanan hizmet sürelerine karşılık olarak bu Genelge’ye ekli (2) Sayılı Ek Ödeme
Oranları Cetveli’nde denk gelen ek ödeme oranı üzerinden ek ödeme hesabı yapılacaktır.

b) 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde kısmi zamanlı olarak çalıştırılan sözleşmeli personel ek ödeme uygulamasından yararlandırılmayacaktır.

c) Ek ödemeler, sigorta primine esas kazanca dahil edilmeyecek ve bu ödemelerden sigorta primi kesilmeyecek olup, bu ek ödemeden sadece damga vergisi kesilecektir.

ç) Ek ödeme tutarı, mevcut sözleşme örneğinin ücret maddesinden sonra gelmek üzere yeni bir madde olarak sözleşmede gösterilecektir.

d) Ek ödeme tutarı, maaş bordrosunda sözleşme ücreti ile birleştirilmeksizin ayrı bir sütun halinde ayrıca gösterilecektir.

4- 2019 yılında çalıştırılmış olanlardan 2020 yılında da çalıştırılmaya devam olunacaklar hakkında 31/12/2019 tarihi itibarıyla işten çıkış işlemi yapılmayacak, bunların 2020 yılına ilişkin aylık net ücretleri Ocak/2020’da belirlenecek ve kendileri ile 1/1/2020 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde 2020 yılı Ocak ayında sözleşme düzenlenecektir.

5- 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde tam zamanlı sözleşmeli personel istihdamına ilişkin uygulamaların ilgili meclis veya yönetim kurulu kararı ile verilen iznin amacına uygun olarak yürütülüp yürütülmediğinin tespiti için, tam zamanlı sözleşmeli personel istihdamına yönelik olarak alınacak meclis veya yönetim kurulu kararlarında her bir kadro unvanı için kaç adet tam zamanlı sözleşmeli personel istihdamına izin verildiği de açıkça karara bağlanacaktır.

6- Anılan 4. Dönem Toplu Sözleşmenin 9 uncu maddesinde, sözleşmeli personel
pozisyonlarında çalışanların 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği hükümlerinden aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlanacağı hükme bağlandığından, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi kapsamında mahalli idarelerde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerin anılan Yönetmelikte
belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde 31/12/2019 tarihine kadar yiyecek ardımından yararlandırılması gerekmektedir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Bakan a.

EK:
1 – (1) Sayılı Sözleşme Ücret Tavanları Cetveli
2 – (2) Sayılı Ek Ödeme Oranları Cetveli

 

(1) SAYILI CETVEL

01/07/2019 – 31/12/2019 DÖNEMİNDE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE, 5393 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE ÇALIŞTIRILACAK SÖZLEŞMELİ

PERSONELİN UNVAN BAZINDA ÜCRET TAVANLARI (TL)

UNVAN SINIF DERECE 657 SAYILI

KANUNA GÖRE NET AYLIK TUTARI

KISMİ ZAMANLI SÖZLEŞMELİ

PERSONEL NET ÜCRET TAVANI

TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ

PERSONEL NET ÜCRET TAVANI

Avukat AH 1/1 3.664,08 1.832,04 4.580,10
Mimar TH 1/1 3.963,86 1.981,93 4.954,83
Mühendis TH 1/1 3.963,86 1.981,93 4.954,83
Veteriner SH 1/1 3.715,09 1.857,55 4.643,86
Şehir Plancısı TH 1/1 3.963,86 4.954,83
Fizikçi TH 1/1 3.619,97 4.524,96
Kimyager TH 1/1 3.619,97 4.524,96
İstatistikçi TH 1/1 3.619,97 4.524,96
Jeolog TH 1/1 3.619,97 4.524,96
Arkeolog TH 1/1 3.541,73 4.427,16
Restoratör (Yükseköğrenim Mezunu) TH 1/1 3.147,34 3.934,18
Tekniker TH 1/1 3.145,49 3.931,86
Grafiker (Yükseköğrenim Mezunu) TH 1/1 3.147,34 3.934,18
Kaptan (Yükseköğrenim Mezunu) TH 1/1 3.147,34 3.934,18
Teknisyen (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) TH 3/1 2.533,78 3.167,23
Teknik Ressam (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) TH 3/1 2.533,78 3.167,23
Teknik Ressam (Yükseköğrenim Mezunu) TH 1/1 3.131,12 3.913,90
Hidrobiyolog TH 1/1 3.153,20 3.941,50
Hidrolog TH 1/1 3.619,97 4.524,96
Jeofizikçi TH 1/1 3.619,97 4.524,96
Jeomorfolog TH 1/1 3.619,97 4.524,96
Laborant (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) TH 3/1 2.533,78 3.167,23
Matematikçi TH 1/1 3.619,97 4.524,96
Ölçü Ayar Memuru (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) TH 3/1 2.533,78 3.167,23
Pilot TH 1/1 3.153,20 3.941,50
Topograf (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) TH 3/1 2.533,78 3.167,23
Sanat Tarihçisi TH 1/1 3.147,34 3.934,18
Çözümleyici (Yükseköğrenim Mezunu) TH 1/1 3.153,20 3.941,50
Programcı (Yükseköğrenim Mezunu) TH 1/1 3.153,20 3.941,50
Hukuk Müşaviri GİH 1/1 4.516,48 5.645,60
Mütercim GİH 1/1 2.590,37 3.237,96
Tercüman (Yükseköğrenim Mezunu) GİH 3/1 2.443,78 3.054,73
Eğitmen (Yükseköğrenim Mezunu) GİH 3/1 2.425,30 3.031,63
Eğitmen (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) GİH 3/1 2.395,95 2.994,94
Çocuk Eğiticisi (Yükseköğrenim Mezunu) GİH 3/1 2.425,30 3.031,63
Çocuk Eğiticisi (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) GİH 3/1 2.395,95 2.994,94
Çocuk Eğitimcisi(Yükseköğrenim Mezunu) GİH 1/1 2.506,61 3.133,26
Çocuk Rehberi ve Gözetimcisi (Yükseköğrenim Mezunu) GİH 1/1 2.506,61 3.133,26
Kameraman (Yükseköğrenim Mezunu) GİH 4/1 2.385,69 2.982,11
Kameraman (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) GİH 4/1 2.371,01 2.963,76
Sosyolog TH 1/1 3.153,20 3.941,50
Uzman Tabip SH 1/1 4.246,91 5.308,64
Tabip SH 1/1 3.775,23 4.719,04
Diş Tabibi SH 1/1 3.441,60 4.302,00
Psikolog SH 1/1 3.166,08 3.957,60
Biyolog SH 1/1 3.117,43 3.896,79
Bakteriyolog SH 1/1 3.166,08 3.957,60
Diyetisyen (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri) SH 1/1 3.166,08 3.957,60
Çocuk Gelişimcisi (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri) SH 1/1 3.166,08 3.957,60
Sağlık Teknikeri SH 1/1 3.004,27 3.755,34
Ebe (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri) SH 1/1 3.166,08 3.957,60
Hemşire (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri) SH 1/1 3.166,08 3.957,60
Ebe (Lise ve Dengi Okul Mezunu) SH 3/1 2.643,75 3.304,69
Hemşire (Lise ve Dengi Okul Mezunu) SH 3/1 2.643,75 3.304,69
Sağlık Memuru (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri) SH 1/1 3.095,66 3.869,58
Sağlık Memuru (Önlisans Mezunu) SH 1/1 3.004,27 3.755,34
Sağlık Memuru (Lise ve Dengi Okul Mezunu) SH 3/1 2.643,75 3.304,69
Diş Protez Teknisyeni (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) SH 3/1 2.643,75 3.304,69
Sağlık Teknisyeni (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) SH 3/1 2.643,75 3.304,69
Sosyal Çalışmacı (Yükseköğrenim Mezunu) SH 1/1 3.166,08 3.957,60
Eczacı SH 1/1 3.296,38 4.120,48
Fizyoterapist SH 1/1 3.166,08 3.957,60
Laborant (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) SH 3/1 2.643,75 3.304,69
Uzman (Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne Göre) SH 1/1 3.778,93 4.723,66
Veteriner Sağlık Teknikeri SH 1/1 3.020,91 3.776,14
Veteriner Sağlık Teknisyeni (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) SH 3/1 2.670,57 3.338,21
Antropolog SH 1/1 3.101,21 3.876,51
Kütüphaneci (Yükseköğrenim Mezunu) TH 1/1 3.155,16 3.943,95
Ekonomist (Lisans Mezunu) TH 1/1 2.540,96 3.176,20
 

 

 


Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here