Ana sayfa SGK 15 Temmuz Gazilerinin Genel Sağlık Sigortası Primleri Hakkında Duyuru!

  15 Temmuz Gazilerinin Genel Sağlık Sigortası Primleri Hakkında Duyuru!

  1439
  0

  Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun;
  5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde, “Harp malulleri ile 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna veya 2330 sayılı Kanun hükümleri veya 08.06.1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunun 56’ncı maddesi uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre vazife malullüğü aylığı bağlanmış malullerden, 4’üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başlayanların aylıkları kesilmez. Aylıkları kesilmeksizin 4’üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışanlar hakkında uzun vadeli sigorta kolları, 4’üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında çalışanlar hakkında ise iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanır. İş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulananların uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmayı istemeleri halinde, bu isteklerini Kuruma bildirdikleri tarihi takip eden aybaşından itibaren, haklarında uzun vadeli sigorta kolları da uygulanır. Bu fıkra kapsamına girenlerden ayrıca genel sağlık sigortası primi alınmaz.”

  Geçici 14’üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde ise “2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre veya 5434 sayılı Kanunun 56 ve mülga 64’üncü maddelerine göre vazife malullüğü aylığı almakta iken; bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla çalışmaya devam edenler ile sonradan bu Kanuna tabi çalışmaya başlayacaklar için sosyal güvenlik destek primi uygulanmaksızın bu Kanunun 5’inci maddesinin (c) bendi hükümleri uygulanır.”
  hükümleri bulunmaktadır.

  Bu göre, 15.07.2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemlerin devamı niteliğindeki eylemlerin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı oldukları sırada yaralanmış olup ilgili mevzuatına göre malul sayılmaları nedeniyle 3713 sayılı Kanunun 21’inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi kapsamında aylık bağlananlardan 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başlayan sigortalılardan, 5510 sayılı Kanunun 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında değerlendirilmek suretiyle ayrıca genel sağlık sigortası primi alınmaması gerekmektedir.

  Diğer taraftan, 670 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin üçüncü fıkrası ile birinci fıkra kapsamında tazminat hakkından yararlandırılanların, 3713 sayılı Kanunun 21’inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi kapsamında aylık bağlama şartı oluşan sivillere 3713 sayılı Kanunla sağlanan tazminat, aylık bağlama hakları ve 22.07.2016 tarihli ve 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7’nci maddesinin ikinci fıkrasındaki ek tazminat hakkı dışında kalan haklardan ve ilgili mevzuatında sağlanan diğer haklardan aynı şekilde yararlandırılacağı hükmü getirilmiştir.

  Söz konusu hükümler gereğince; Yönetim Kurulumuzun 27.04.2017 tarih ve 2017/173 sayılı Kararı ile 3713 sayılı Kanunun 21’inci maddesinin (j) bendine göre malullük aylığı bağlanmadan sadece 670 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9’uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince tazminat hakkından yararlandırılanlardan 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar hakkında da 5510 sayılı Kanunun 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi hükümleri uygulanmak suretiyle ayrıca genel sağlık sigortası primi alınmayacağı kararlaştırılmış olup, bu yönde uygulama yapılması gerekmektedir.

  Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu (02.05.2017)

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here